ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 47. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 26. září 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Svolala XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR na čtvrtek 13. prosince 2012 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:

1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu AV ČR;
2. Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XL. zasedání Akademického sněmu AV ČR – J. Drahoš;
3. Představení kandidátů na funkci předsedy AV ČR a volba kandidáta, který bude navržen na jmenování předsedou AV ČR pro funkční období 2013–2017;
4. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2013 – P. Bobák;
5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR – J. Rákosník;
6. Volné návrhy;
7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu AV ČR, projednání usnesení a závěr zasedání.

Schválila

  •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 42. zasedání konaného dne 18. září 2012 a přidělení bytů a startovacích bytů, výměnu bytu a prodloužení nájmu startovacích bytů podle zápisu z 23. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 11. září 2012.

Souhlasila

  •  s programem Týdne vědy a techniky 2012.

Jmenovala

  •  Ing. Zdeňku Grufíkovou (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.) členkou Ekonomické rady AV ČR s účinností od 1. října 2012,
  •  Ing. Michaelu Otýpkovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Ekonomické rady AV ČR s účinností od 1. října 2012.