ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 40. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 13. března 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:
Schválila

 •  zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 •  závěrečný účet AV ČR za rok 2011,
 •  přidělení finančních prostředků na podporu v roce 2012 pokračujících výzkumných projektů Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
 •  přidělení účelových dotací na řešení v roce 2012 pokračujících projektů programu Nanotechnologie pro společnost a výsledky hodnocení projektů programu ukončených v roce 2011,
 •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem podle zápisu z jejího 35. zasedání konaného dne 8. března 2012.

Souhlasila, aby

 •  Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., provozovalo služby poskytovatele identit AV ČR (Identity provider) v rámci struktury České akademické federace identit eduID.cz pro pracoviště AV ČR.

Jmenovala

 •  na II. funkční období členy Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů pro oblast věd o neživé přírodě RNDr. Vladimíra Kolaříka, CSc., a prof. RNDr. Jiřího Peška, DrSc.,
 •  na I. funkční období předsedou Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů pro oblast věd o neživé přírodě prof. RNDr. Zdeňka Němečka, DrSc., a jejími členy RNDr. Jiřího Mareše, CSc., prof. RNDr. Vladimíra Baumruka, DrSc., a doc. RNDr. Pavla Cejnara, Dr., DSc.,
 •  na I. funkční období členy Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd prof. MUDr. Luďka Červenku, CSc., MBA, doc. Ing. Jaroslava Doležela, DrSc., prof. RNDr. Petra Horáka, Ph.D., a prof. Ing. Otomara Linharta, DrSc.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

 •  udělil čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách prof. RNDr. Michalu Křížkovi, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.),
 •  udělil čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách prof. Ing. Miloši Markovi, DrSc. (Vysoká škola chemicko-technologická Praha),
 •  udělil čestnou medaili za zásluhy o Akademii věd České republiky Mgr. Evě Žižkové, CSc. (Kancelář AV ČR),
 •  na základě návrhů rad příslušných pracovišť AV ČR jmenoval

v I. vědní oblasti:

 •   prof. Ing. Jana Flussera, DrSc., do funkce ředitele Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května 2012 do 30. dubna 2017,
 •  RNDr. Pavla Hejdu, CSc., do funkce ředitele Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května 2012 do 30. dubna 2017,

ve II. vědní oblasti:

 •  prof. RNDr. Zdeňka Samce, DrSc., do funkce ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května 2012 do 30. dubna 2017,
 •  RNDr. Františka Rypáčka, CSc., do funkce ředitele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května 2012 do 30. dubna 2017,
 •  doc. RNDr. Stanislava Kozubka, DrSc., do funkce ředitele Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května 2012 do 30. dubna 2017,
 •  prof. MUDr. Evu Sykovou, DrSc., do funkce ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 30. května 2017,
 •  Ing. Jana Kopečného, DrSc., do funkce ředitele Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května 2012 do 30. dubna 2017,

ve III. vědní oblasti:

 •  RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc., do funkce ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období od 1. května 2012 do 30. dubna 2017,
 •  PhDr. Pavla Barana, CSc., do funkce ředitele Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období od 1. května 2012 do 30. dubna 2017.

Vzala na vědomí

 •  návrh zprávy o hospodaření AV ČR v roce 2011,
 •  podklad pro návrh usnesení XL. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 •  zkušenosti z hodnocení ústavů AV ČR a jejich útvarů za období 2005–2009 a doporučení Vědecké rady pro příští hodnocení,
 •  informaci o činnosti národních komitétů sdružených v ICSU za rok 2011,
 •  informaci o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR za rok 2011,
 •  informaci o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2011,
 •  informaci o společném projektu Akademií věd Visegrádské skupiny The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),
 •  informaci o zakládané Nadaci Zahrada Komenského (Stiftung Comenius-Garten).