ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > leden  > Obhajoby DSc.

Komplex trestnoprávnej, kriminologickej a penalogickej problematiky

Prof. Jozef Madliak, vedúci katedry trestného práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafaříka v Košiciach, obhájil dizertáciu I. Sankcie a ich výkon v slovenskom trestnom práve, II. Prevencia a prognózovanie kriminality pred komisiou Právní vědy a získal vedecký titul „doktor sociálnych a humanitných vied“.

18_1.jpg

Vyvrcholením najzávažnejších protispoločenských deliktov je spáchanie trestného činu a logicky následne uloženie trestu. Už od starovekých čias ľudia trestali určité správania sa, ktoré vybočovali z bežného životného rámca, či už svojpomocne alebo prostredníctvom štátneho donútenia. Práca Sankcie a ich výkon v slovenskom trestnom práve pojednáva o treste a o jeho výkone z rôznych hľadísk. Autor pristúpil k rozboru účelu trestu nielen z rýdzo juristického, ale aj kriminologického, filozofického, penologického a náboženského hľadiska. Trest bol už dávno predmetom pozornosti nielen právnikov (viz Hugo Grotius) ale aj literátov (Dostojevskij).
V štúdii poukazuje na súčasný slovenský stav z toho pohľadu, že účinný Trestný zákon neobsahuje expressis verbis zákonné ustanovenie o účele trestu, ale môžeme sa k nemu dopracovať cez iné zákonné ustanovenia, ktoré pojednávajú o zásadách trestania. Autor poukazuje na skutočnosť, že najčastejším ukončením trestného konania je uloženie určitej sankcie a následne ich výkon. Štúdia podáva vyčerpávajúci výklad jednotlivých druhov trestov a ochranných opatrení a sú v nej riešené problémy, ktoré vyvstávajú v praxi pri ich realizácii. Práca je výrazná v tom smere, že problematika sankcií a ich výkonu nebola doposiaľ v Slovenskej republike tak komplexne spracovaná.
Druhú časť dizertačnej obhajoby predstavovala monografia Prevencia a prognózovanie kriminality. Autor zdôrazňuje prioritu prevencie pred represiou, nakoľko je humánnejšia, prirodzenejšia a lacnejšia ako trestný postih. Trestná činnosť drasticky zasahuje do života spoločnosti ako aj jednotlivca a následky sú veľmi často takého charakteru, že udalosti sa nemôžu dať do pôvodného stavu. V práci sú vyčerpávajúcim spôsobom vymenované druhy prevencie, preventívnych aktivít ako aj subjektov, ktoré realizujú prevenciu. Autor práce bol hlavným strojcom návrhu zákona o Prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR, ktorú si zákonodarný zbor osvojil a Slovenská republika sa stala ojedinelým štátom, ktorý disponuje samostatným a komplexným zákonom o prevencii, na celom starom kontinente. Aby prevencia bola účinná a zmysluplná potrebujú subjekty preventívnej činnosti prognózovať situáciu, v ktorej sa prevencia bude realizovať. Autor predložil na dizertačnú obhajobu tieto dve monografie z toho dôvodu, že sú logicky spojené a tvoria vlastne ucelený komplex trestnoprávnej, kriminologickej, penologickej problematiky.

JOZEF MADLIAK,
Univerzita P. J. Šafaříka v Košiciach