ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > únor  > Z Bruselu

Španělské předsednictví v Radě Evropské unie – věda pro obnovu a ekonomický růst

V prosinci loňského roku vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která mimo jiné přináší i nové prvky fungování předsednického státu v Radě EU. V únoru 2010 zahájí činnost nová Evropská komise a v rámci ní bude jmenována nová komisařka pro výzkum a inovace. Evropská unie také přichází s definicí nové strategie pro rok 2020 a současně stále hledá východiska z ekonomické krize. V tomto politickém kontextu se 1. ledna 2010 ujímá půlročního předsednictví v Radě EU Španělsko.

logo eu2010.es

O co bude španělské předsednictví usilovat
Španělské předsednictví je prvním, které se ujímá funkce půlročního předsednictví již v plné platnosti pravidel Lisabonské smlouvy. Jeho zkušenosti s nově vytvořenými unijními posty – stálým předsedou Evropské rady a Vysokou představitelkou EU pro zahraniční vztahy a bezpečnostní politiku – tak budou formovat budoucí fungování vzájemných vazeb a spolupráce mezi těmito stálými představiteli EU a předsednickým státem. Sama úspěšná implementace Lisabonské smlouvy je jednou z hlavních priorit předsednictví. Španělsko chce pokračovat v boji proti ekonomické krizi, a proto podpoří vytvoření nové strategie v oblasti rozpočtové politiky a návrat k respektování unijních rozpočtových pravidel. V rámci vnějších vztahů naplánovalo Španělsko více než deset summitů mezi EU a třetími zeměmi, přičemž posílení spolupráce se zeměmi Latinské Ameriky bude jednou z jeho priorit. V neposlední řadě se budou Španělé snažit o větší a aktivnější zapojení občanů do rozhodování EU.

Tři I v oblasti výzkumu a vývoje
Španělsko si v oblasti výzkumu a vývoje stanovilo tři hlavní osy, které by měly vést Evropský výzkumný prostor (ERA) kupředu: Integration (integrace), Involvement (spoluodpovědnost) a Inclusion (začlenění).
Integrační osa se vztahuje k důležitosti integrace politiky výzkumu a vývoje do ostatních evropských politik, a to zejména do formující se strategie EU pro rok 2020. Neopomíjí ani integraci výzkumu a inovací do jednotného prostoru např. dalším posílením fungování Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). V rámci této osy chce Španělsko také navázat na dohody dosažené během švédského předsednictví v oblasti správného řízení ERA a současně se chce věnovat klíčovým iniciativám jeho rozvoje – partnerství pro výzkumníky, společnému programování a výzkumným infrastrukturám.
Prostřednictvím osy spoluodpovědnosti chce Španělsko zajistit, aby všechny nástroje podporující výzkum, vývoj a inovace v Evropě, ať už na regionální, národní nebo celoevropské úrovni, koordinovaně reagovaly na hlavní výzvy, kterým evropská společnost v současnosti čelí. Jedná se zejména o změny klimatu, hledání nových energetických zdrojů, stárnutí a nemoci populace či globalizaci. Věda a inovace by se měly stát klíčovým faktorem pro obnovu a posílení evropských ekonomik. V rámci této osy tak budou podporována partnerství veřejného a soukromého sektoru definovaná Plánem hospodářské obnovy. Španělé také hodlají pokračovat ve zjednodušování pravidel účasti v RP, které by mohlo vést k vytvoření nového modelu založeného na vzájemné důvěře.
Věda a výzkum by měly sehrávat aktivnější roli v oblasti sociální soudržnosti, v boji proti chudobě a vyloučení ze společnosti. Tento aspekt je součástí třetí osy priorit španělského předsednictví v oblasti výzkumu a vývoje – začlenění. Španělsko zastává názor, že Evropa má povinnost a příležitost vést boj proti nerovnosti právě s pomocí vědy a technologií. ERA by měl být budován s myšlenkou na tuto vědeckou, technologickou a etickou výzvu; sociální dimenze výzkumu a inovací by se tak měla stát jeho novým pilířem. Jedná se o mnohostrannou výzvu, která v sobě zahrnuje takové faktory jako globální přístup k lékům a inovativním zdravotnickým technologiím či boj vedoucí k překonání mezery v oblasti informačních technologií.

Španělská ministryně pro výzkum a inovace Cristina Garmendia Mendizábalová
Španělská ministryně pro výzkum a inovace Cristina Garmendia Mendizábalová uvedla, že „rok 2010 bude svědkem konce velmi důležitého cyklu EU, cyklu iniciovaného Evropskou radou v roce 2000, spojeného se zahájením Lisabonské strategie […] V roce 2010 ale začne éra nová. Ta bude spojená s tvorbou strategie pro rok 2020 vznikající v kontextu finanční a hospodářské krize“.
Foto: Archiv ES PRES

Inovace jako nástroj obnovené Lisabonské strategie
V oblasti inovací budou aktivity španělského předsednictví úzce provázány s cíli obnovené Lisabonské strategie. Zaměří se především na následující čtyři aspekty. Zaprvé půjde o posílení investic do korporativního výzkumu, vývoje a demonstrací prostřednictvím nárůstu základního výzkumu ve veřejném sektoru, lepšího provázání výrobních potřeb s výsledky výzkumu a poskytnutí většího objemu financování na úrovni firem. Prostřednictvím podpory a rozvoje nově se objevujících sektorů (biotechnologie, informační a komunikační technologie, alternativní energie) chce španělské předsednictví přispět k řešení aktuálních výzev, kterým evropská společnost čelí. Španělé se také zaměří na rozvoj informační společnosti, a to podporou zvýšení kvality a objemu elektronických veřejných služeb a zdůrazněním evropské širokopásmové strategie (European broadband strategy). V neposlední řadě bude španělské předsednictví podporovat inovace v malých a středních podnicích (MSP). Chce toho dosáhnout prostřednictvím propagace role vědeckých zprostředkovatelů, posílením investic do platforem spolupráce mezi MSP a veřejnými výzkumnými centry a rozšiřováním služeb podporujících netechnologické inovace.
Výsledkem úsilí španělského předsednictví by tak mělo být zlepšení specifických aspektů vědy, výzkumu a inovací v Evropě. Půjde zejména o základní výzkum založený na excelenci, administrativní zjednodušení rámcového programu, zvýšení mobility výzkumných pracovníků, další rozvoj cestovní mapy pro evropské výzkumné infrastruktury či propojení výzkumné a inovační politiky a jejich lepší provázanost na další evropské politiky.

Společné priority – společné logo
Společně s Belgií a Maďarskem (státy, které budou předsedat Radě EU v druhé polovině roku 2010 a na začátku roku 2011) připravilo Španělsko také osmnáctiměsíční pracovní program. Jeho hlavní myšlenkou je zdůraznění důležitosti výzkumu, vývoje a inovací v obnovené Lisabonské strategii po roce 2010. Předsednické trio se dále zaměří na analýzu střednědobého hodnocení 7. rámcového programu a implementaci společného programování, význam regionální dimenze inovační a výzkumné politiky a na atraktivitu vědeckovýzkumné kariéry a přilákání nejlepších světových mozků do Evropy. Budou též společně monitorovat vznik prvních znalostních a inovačních společenství (KICs) Evropského inovačního a technologického institutu a pokrok ve vývoji panevropských výzkumných infrastruktur. Španělsko, Belgie a Maďarsko nepřipravily pouze společný pracovní program svých půlročních předsednictví v Radě EU. Poprvé v historii se trio předsednických států rozhodlo, že bude mít jednotné společné logo.

Více informací o španělském předsednictví naleznete na webových stránkách http://www.eu2010.es, o prioritách v oblasti výzkumu, vývoje a inovací na http://cordis.europa.eu/presidency.

Přehled hlavních akcí španělského předsednictví v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
  • ICT4EE: ICT for Energy Efficiency – Informační a komunikační technologie pro energetickou efektivnost (Brusel, 23.–24. 2.);
  • Corporate R&D – An engine for growth, a challenge for European policy (CONCORD 2010) – Korporativní výzkum a vývoj – motor pro růst, výzva pro evropskou politiku (Sevilla, 3.–4. 3);
  • Conference on Space and Security – Konference o kosmickém výzkumu a bezpečnosti (Madrid, 10.–11. 3.);
  • Week of Innovative Regions in Europe (WIRE 2010) – Týden evropských inovativních regionů (Grenada, 15.–17. 3.);
  • European Conference on Research Infrastructures 2010 (ECRI 2010) – Evropská konference o výzkumných infrastrukturách 2010 (Barcelona, 23.–24. 3.);
  • Science against Poverty –Věda proti chudobě (Segovia, 8.–9. 4.);
  • European Framework Programmes: From Economic Recovery to Sustainability – Evropské rámcové programy: Od ekonomické obnovy k udržitelnosti (Valencie, 13.–14. 5);
  • Launching of EIT KICs and Conference on Innovation – Zahajovací akce k prvním Znalostním a inovačním společenstvím EIT a konference o inovacích (San Sebastian, 29.–30. 4);
  • Science Journalism – Vědecká žurnalistika (Madrid, 10–14. 5);
  • Citizen’s Agenda for Science and Innovation 2010 – Agenda občanů pro vědu a inovace 2010 (12.–26. 5).

LENKA HAVLÍČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR