ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 12. zasedání Akademické rady AV ČR dne 12. ledna 2010

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila
 • statut cen Akademie věd ČR a Jednací řád komise pro udělování cen AV ČR;
 • statut Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně;
 • Smlouvu o spolupráci na projektu Moravian Science Centre Brno mezi AV ČR a Jihomoravským krajem;
 • přidělení finančních prostředků na podporu jednoho výzkumného projektu a jednoho dlouhodobého pobytu v roce 2010 v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR;
 • zprávu Komise pro kontrolu činnosti Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.;
 • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 9. zasedání, konaného dne 5. ledna 2010, a přidělení služebních a startovacích bytů dle zápisu z 5. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 5. ledna 2010.

Souhlasila
 • s provedením hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v roce 2010;
 • s uzavřením Smlouvy o zřízení a provozování společného pracoviště v rámci sdružení Laboratoř sorpční a porozimetrické analýzy;
 • s výsledky konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných dohod pro rok 2010.

Jmenovala
 • místopředsedou GA AV pro oblast věd o neživé přírodě RNDr. Vladimíra Rudajeva, DrSc., s účinností od 12. ledna 2010;
 • ředitelem Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Ing. Petra Křenka, CSc., na pětileté funkční období s účinností od 1. února 2010, tj. do 31. ledna 2015;
 • ředitelkou Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., doc. RNDr. Janu Pěknicovou, CSc., na pětileté funkční období s účinností od 14. ledna 2010, tj. do 13. ledna 2015;
 • předsedkyní Dozorčí rady Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., PhDr. Ivanu Laiblovou Kadlecovou s účinností od 13. ledna 2010 na pětileté funkční období, tj. do 12. ledna 2015;
 • předsedou Dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., s účinností od 13. ledna 2010 s tím, že jeho funkční období zůstává nezměněno, tj. do 30. dubna 2012;
 • členkou Dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., PhDr. Ivanu Laiblovou Kadlecovou s účinností od 13. ledna 2010 na pětileté funkční období, tj. do 12. ledna 2015;
 • členkou Dozorčí rady Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., Mgr. Renatu Vlčkovou s účinností od 13. ledna 2010 na pětileté funkční období, tj. do 12. ledna 2015;
 • členem Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou Mgr. Petra Borovského (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.).

Vzala se souhlasem na vědomí
 • opatření provedená k realizaci závěrů XXXV. zasedání Akademického sněmu 15. prosince 2009.

Vzala na vědomí
 • zprávu o průběhu konání Týdne vědy a techniky 2009;
 • zprávu k návrhu postupu konstituování Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2010–2014.