ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 249. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 15. ledna 2010

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Rada schválila Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 s úpravou podle výsledku zasedání Rady. Ten podle § 5a odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. zašle správcům rozpočtových kapitol do 22. ledna 2010 současně s návrhem výše výdajů na rozvoj výzkumných organizací vycházející z hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009. Návazně do 12. února 2010 předloží správci rozpočtových kapitol návrh zpracovaný podle zákona č. 130/2002 Sb. a Směrnice k přípravě návrhu výdajů na VaVaI na rok 2011. Návrh Rady vychází z výdajů stanovených střednědobým výhledem výdajů na VaVaI na léta 2011 a 2012, schváleného usnesením vlády ze dne 29. června 2009 č. 838. Vzhledem k prohlášení vlády ze dne 5. října 2009 a závazkům, které vláda u jednotlivých programů schválila, návrh vychází z toho, že celkové výdaje na rok 2011 budou oproti střednědobému výhledu zvýšeny o 1 718 588 tis. Kč, tj. na 26 563432 tis. Kč.

Seznam kandidátů navržených na členství ve Výzkumné radě TA ČR a Vědecké radě GA ČR
Po výzvě předložené na prosincovém zasedání Rady bylo do výzkumné rady TA ČR navrženo celkem 105 kandidátů od cca 80 navrhovatelů. Do vědecké rady GA ČR bylo navrženo celkem 63 kandidátů od cca 46 navrhovatelů. Vzhledem k předpokládané změně složení RVVI v nejbližší době proběhnou volby do výzkumné rady TA ČR a vědecké rady GA ČR až po této obměně.

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009
Radě bylo předloženo ke schválení Hodnocení výsledků VaV v roce 2009 podle Metodiky hodnocení schválené na 244. zasedání Rady z června 2009. Hodnocení proběhlo ve třech etapách. Výstupem Hodnocení je pět tabulek a návrh vypořádání připomínek meziresortního připomínkového řízení k výstupům z První etapy Hodnocení výsledků VaV v roce 2009.
Součástí připomínek resortů byla i jejich vyjádření (resp. vyjád­ření výzkumných organizací v jejich působnosti) k cca 12 000 výsledkům (cca 0,5 % hodnocených výsledků). Tyto případy budou projednány s jednotlivými poskytovateli individuálně. Jde zejména o případy, kdy výsledek nebyl do hodnocení 2009 zařazen, protože neodpovídal definici nebo nesplnil podmínky uvedené v definici.
Rada schválila Hodnocení výsledků VaV v roce 2009 a vypořádání připomínek meziresortního připomínkového řízení k výstupům z První etapy Hodnocení. Poskytovatelé budou informováni o vypořádání připomínek prostřednictvím jim vyhrazené části portálu www.vyzkum.cz. Dále bylo sekretariátu uloženo projednat s poskytovateli vyjádření výzkumných organizací v jejich působnosti k cca 12 000 výsledkům a o výsledku ji informovat na 250. zasedání Rady a zveřejnit výsledky na www.vyzkum.cz.

Návrh na uplatnění sankcí dle ustanovení § 14 zákona
Zákon o podpoře VaVaI ukládá provozovateli IS VaVaI povinnost v případech, kdy jsou do IS VaVaI předány údaje, které neodpovídají definici datových prvků a které ovlivní výši poskytnuté podpory, takové údaje ze systému odstranit a upozornit na to RVVI. Rada na základě této skutečnosti sníží na následující pětileté období pro příslušného poskytovatele výši výdajů, a to každoročně až o 100 % objemu podpory, která měla být podle těchto nesprávných údajů na daný rok poskytnuta. Poskytovatel pak obdobným způsobem sníží podporu příjemci, který mu nesprávné údaje předal.
V první části kontrol zaměřených na druh výsledku V – výzkumná zpráva vyplynulo, že vyjma MO, MV a NBÚ u všech ostatních poskytovatelů předložené výzkumné zprávy nesplňují zákonem stanovená kritéria. Tyto výzkumné zprávy jsou totiž výsledkem VaVaI pouze v případě, že obsahují utajované informace.
Bylo navrženo uplatnit sankce u všech 745 neoprávněně uplatněných výsledků druhu V, neboť u něj nedošlo od roku 2002 k žádné změně v jeho definici (v definici datových prvků) či ke změně způsobu předávání dat, kterým by uvedené skutečnosti mohly být způsobeny, a to ve výši 50 %.
Rada požádá provozovatele, aby na 250. zasedání předložil návrh na uplatnění sankcí tak, aby poskytovatelé mohli podle § 14 odst. 5 zákona snížit podporu příjemci, který mu nepravdivé údaje předal.

Návrh na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu THALES, JHR, SHARE
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl ke stanovisku Radě předložen Návrh na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu a vývoje THALES (tříosý spektrometr studených neutronů), JHR (Jules Horowitz Reactor), SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). Účast na velkých výzkumných infrastrukturách panevropského významu je příležitostí, díky které se české podniky i výzkumní pracovníci mohou podílet na vývoji a aplikaci vysoce specializovaných technologií a uvést výsledky své činnosti na evropský trh. Proto byly pro formu příspěvku v případě projektu Thales a projektu Jules Horowitz Reactor zvoleny tzv. naturální neboli in-kind příspěvky, které spočívají v tom, že určitá část zařízení, popřípadě zařízení celé je vyvinuto na území ČR a následně integrováno do velké infrastruktury výzkumu mimo území ČR. V případě projektu SHARE se jedná o vytvoření a provoz uzlu této distribuované výzkumné infrastruktury na území ČR.
Rada schválila návrh stanoviska k návrhu na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu THALES, JHR, SHARE, v jehož závěru se uvádí: „Rada doporučuje vládě materiál schválit ve znění se zapracovanými připomínkami“. Toto stanovisko bude zasláno MŠMT. Rada dále požádá Ministerstvo, aby poskytlo indikativní seznam projektů velkých infrastruktur, které jsou uvedeny v návrhu výdajů na r. 2011, včetně termínů jejich předložení vládě.

Celé znění naleznete na www.vyzkum.cz.