Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > listopad  > Z Bruselu

Chcete se podílet na formování rámcových programů pro VaV a dalších relevantních aktivitách EU?

Závěr tohoto roku a zvláště pak rok 2010 nabízí výzkumníkům po celé Evropě několik jedinečných příležitostí zapojit se do revize 7. rámcového programu a zjednodušování administrativních a finančních procedur. Vědci se budou moci také podílet na přípravě 8. rámcového programu a v neposlední řadě přispět svými zkušenostmi do formování politiky na podporu mobility mladých lidí ve vzdělávání. Nad rámec uvedeného mohou čeští výzkumníci prostřednictvím kanceláře CZELO příslušného projektového úředníka Evropské komise seznámit se svým výzkumem i s představou, jakým směrem by se výzkum v té specifické oblasti měl do budoucna ubírat.

CZELO

Revize finančních pravidel EU
Evropská komise (EK) zahájila 19. října 2009 veřejné konzultace k finančním pravidlům EU. Jedná se o přípravu revize Finančního nařízení EK a jeho implementačních pravidel. Uvedené Finanční nařízení se týká všech komunitárních programů, tj. i rámcových programů pro výzkum a vývoj. Vzhledem k tomu, že již delší dobu výzkumníci usilují o výjimku z tohoto nařízení pro výzkumné aktivity, je nyní nejvhodnější příležitost ke změně. Revidovaný návrh EK předloží v polovině r. 2010. Budoucí podoba nařízení bude mít zásadní dopad na novou generaci komunitárních programů, které budou zahájeny v r. 2014. Podkladový dokument mapuje oblasti, jež jsou pro příjemce finanční podpory nejproblematičtější. Jedná se např. o často neúnosně dlouhou dobu od podání návrhu, přes jeho schválení až po obdržení finančního grantu. Zvažuje se též uvolnění pravidla neziskovosti projektů. Vlastním zájmem EK je pak upravit pravidla tak, aby zajistila efektivní řízení projektů a vysokou úroveň ochrany zájmů daňových poplatníků. Do konzultací se můžete zapojit do 18. prosince 2009 prostřednictvím webové stránky http://ec.europa.eu/budget/consultations/FRconsult2009_en.htm. Na nich najdete i podkladový dokument k Finančnímu nařízení.

Zjednodušení 7. rámcového programu
Konzultace se konaly od poloviny července až do konce září 2009. Výzkumníci a další relevantní subjekty měli jedinečnou příležitost přispět svými zkušenostmi ke zjednodušení postupů platných pro 7. RP a jeho implementaci. Konzultace jsou již sice ukončené, nicméně stále můžete zasílat komentáře, návrhy a doporučení přímo Generálnímu ředitelství EK pro výzkum. Kancelář CZELO může až do konce letošního roku předání vašich příspěvků zprostředkovat. Za tímto účelem se obracejte přímo na vedoucí kanceláře Annu Vosečkovou.

seminář CZELO

Mobilita mladých lidí ve vzdělávání
V otázce mobility mladých (věková kategorie 16–35 let) má EU dlouholetou tradici. Nejedná se přitom pouze o mobilitu v rámci vysokoškolského vzdělávání, ale zahrnuje i oblast podnikání, výzkumu, odborného a učňovského vzdělávání, výměny mládeže i činnost dobrovolnickou. Na základě Zelené knihy „Podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání“, kterou EK zveřejnila v červenci letošního roku, se až do 15. prosince 2009 uskutečňují veřejné konzultace vyhlášené Generálním ředitelstvím EK pro vzdělávání a kulturu. Kromě toho, že Zelená kniha řeší mobilitu podporovanou komunitárními programy, tj. i programy rámcovými ve výzkumu a vývoji, věnuje pozornost také mobilitě na národní úrovni. Nejde přitom pouze o mobilitu mezi vzdělávacími institucemi, ale i mezi různými odvětvími – mezi sférou vzdělávací a podnikatelskou a mezi veřejnými subjekty zabývajícími se výzkumem a podniky. Vedle fyzické mobility je uznávána i mobilita virtuální. Zelenou knihu si můžete prostudovat na webových stránkách http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/mobility/com329_cs.pdf. Bližší informace o konzultacích vizte na http://ec.europa.eu/education/.

Semináře kanceláře CZELO – příležitosti pro české výzkumníky
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO) nabízí pro české výzkumné subjekty specifické semináře. Jejich účelem je kromě prezentace českého výzkumu a výzkumných pracovišť v Bruselu zprostředkovat zejména lepší porozumění Rámcovým programům EU a zvýšit účast českých subjektů v projektech. Konkrétně jde o tematické a neformálně pojaté semináře menšího rozsahu, pracovně nazývané „minisemináře“, které se organizují s cílem podpořit tvorbu projektových konsorcií zejména v daných tématech 7. rámcového programu a zprostředkovat kontakt s relevantními zástupci Evropské komise. CZELO je připravuje ve spolupráci s projektem NICER (Národní informační centrum pro evropský výzkum), který realizuje Technologické centrum AV ČR.
Čeští výzkumníci mohou na seminářích prezentovat své pracoviště, podnik či přímo svůj výzkumný záměr, v jehož rámci hledají partnery do konsorcia nebo který by mohl být inspirací pro Evropskou komisi (EK) při přípravě příštího pracovního programu. Zástupcům EK a ostatním zahraničním odborníkům umožní účast na seminářích získat lepší povědomí o výzkumu, vývoji a výzkumných pracovištích v ČR a o tématech, jež se u nás nejvíce diskutují. K dlouhodobému pozitivnímu efektu těchto setkání lze připočíst i představení českých odborníků jako vhodných hodnotitelů projektů či potencionálních účastníků v expertních panelech EK.
Účast je zvláště vhodná pro vědecké pracovníky, kteří se přípravou projektů do rámcových programů zabývají. Spolu s participací zástupců EK lze v neformální atmosféře obvykle asi 10–15 lidí představit výsledky svého výzkumu a připravované projekty do 7. RP; získáte tak důležité doporučení při přípravě projektu. Zároveň můžete s odborníky z dalších zemí diskutovat oboustrannou spolupráci nebo tvorbu konsorcia pro podání projektového návrhu do 7. RP.

seminář CZELO

Kancelář CZELO tyto semináře pořádá od druhé poloviny roku 2008, doposud se organizačně podílela celkem na 15 seminářích k aktuálním výzkumným tématům: přírodní rizika, životní prostředí, zdraví, stárnutí, specifická témata v oblasti informačních a komunikačních technologií a nanotechnologií, biodiverzita, technologie pro nízkoemisní energie a elektrotechnika.
Kancelář CZELO spolupracuje především s bruselskou kanceláří polské Akademie věd, připojují se ale i styčné kanceláře z dalších členských zemí; zejména z Dánska, Německa a Itálie. Kanceláře tuto formu seznamování potenciálních partnerů do výzkumných projektů uvítaly.
Jako příklad uveďme seminář organizovaný ve spolupráci se čtyřmi styčnými organizacemi (Polska, Španělska, Itálie a Německa) v září 2008, který následoval po oficiálním Informačním dni EK k Udržitelným biorafinériím. Seminář představil některá evropská pracoviště, jež by mohla mít potenciál a zájem se do výzvy zapojit, a umožnil setkání se zástupci EK. Ti poskytli doplňující informace o výzvě. Z ČR se semináře zúčastnil Výzkumný ústav zemědělské techniky z Prahy.
Akcí se zapojením většího počtu výzkumných subjektů z více zemí byl také např. seminář na téma agrobiotechnologie (září 2009), jenž seznámil s výzkumem v oblasti GMO v různých zemích EU a identifikoval případná společná témata pro projekty 7. rámcového programu. Zúčastnilo se jej asi 25 výzkumníků ze sedmi zemí EU a představitel Generálního ředitelství pro výzkum (DG RTD) EK. Z ČR se zapojili zástupci Biologického centra AV ČR, v. v. i., Přírodovědecké fakulty UK, Fakulty agrobiologie České zemědělské univerzity a společnosti Biotrin.
Dobrým příkladem byl i seminář (červenec 2009) zaměřený na informační a komunikační technologie pro „zelená“ auta (ICT for green cars). Kancelář CZELO na něm ve spolupráci s polskou styčnou kanceláří pro výzkum a vývoj zprostředkovala setkání odborníků z ČR, Polska a Belgie za účasti relevantního zástupce EK z Generálního ředitelství pro informační společnost a média (DG INFSO). Z ČR se ho zúčastnil zástupce Centra dopravního výzkumu.
Čeští experti hodnotí svou participaci jako velmi přínosnou, zvláště v tom smyslu, že navázali důležité pracovní kontakty s relevantními experty z jiných členských států, které v určitých případech s velkou pravděpodobností vyústí ve spolupráci na výzkumných projektech. Rovněž vysoce oceňují neformální setkání s pracovníky EK. I z jejich strany je tato iniciativa vítána, neboť umožňuje hlubší poznání výzkumných kapacit nových členských států.

MARTIN KAŠPÁREK a ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR