Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 9. zasedání Akademické rady AV ČR dne 20. října 2009

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila
 • postup přípravy výročního hodnocení v AV ČR včetně nové osnovy výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2009,
 • zprávu o výsledcích kontroly řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR v roce 2008,
 • pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení,
 • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 6. zasedání, konaného dne 8. října 2009.

Souhlasila
 • se zprávou o zapojení AV ČR do předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES),
 • s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury v roce 2009.

Jmenovala
 • Komisi pro kontrolu činnosti Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., ve složení: předseda – prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (Akademická rada AV ČR); členové: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (Vědecká rada AV ČR), Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. (Akademická rada AV ČR), prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (Akademická rada AV ČR), PhDr. Martin Steiner (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (Právnická fakulta UK) s účinností od 20. října 2009,
 • prof. RNDr. Štefana Schwabika, DrSc., místopředsedou GA AV pro oblast věd o neživé přírodě na druhé funkční období s účinností od 15. listopadu 2009 do 14. listopadu 2012,
 • doc. PhDr. Lýdii Petráňovou, CSc., místopředsedkyní GA AV pro oblast humanitních a společenských věd na druhé funkční období s účinností od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012,
 • Ing. Hanu Bartkovou, Ph.D., tajemnicí Rady programu Podpora projektů cíleného výzkumu,
 • prof. RNDr. Tomáše Scholze, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) místopředsedou Ediční rady AV ČR pro funkční období 2009–2013,
 • RNDr. Jana Šafandu, CSc., předsedou Dozorčí rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 • Ing. Petra Bobáka, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 • Ing. Petra Tichavského, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 • Ing. Vladimíra Nekvasila, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., s tím, že jeho funkční období zů-stává nezměněno, tj. do 30. dubna 2012,
 • RNDr. Jana Šafandu, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 • Ing. Petra Cintulu, Ph.D., členem Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 • Ing. Vladimíra Nekvasila, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 • RNDr. Jana Šafandu, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 • Ing. Vladimíra Nekvasila, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 • prof. Jiřího Chýlu, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 • prof. Jiřího Chýlu, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014,
 • prof. Jiřího Chýlu, CSc., předsedou Dozorčí rady Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2009 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2014.

Doporučila předsedovi AV ČR,
 • aby udělil „Fellowship J. E. Purkyně“:
- Leo Eisnerovi, Ph.D., navrženému Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. srpna 2010 do 31. července 2014 na vědeckou činnost v oblasti indukované seismicity s teoretickým i praktickým využitím,
- Marku Cebecauerovi, Ph.D., navrženému Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. července 2010 do 30. června 2014 na vědeckou činnost zaměřenou na využití přesných metod fyzikální chemie na buněčné úrovni v biomedicínských oborech,
- RNDr. Cyrilu Bařinkovi, Ph.D., navrženému Biotechnologickým ústavem AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. března 2010 do 28. února 2014 na vědeckou činnost v oblasti strukturní biologie a vztahů mezi strukturou a funkcí medicínsky relevantních proteinů.

Vzala na vědomí
 • usnesení vlády České republiky ze dne 29. září 2009 č. 1233 o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
 • informaci o 83. valném shromáždění Union Académique Internationale.