Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 246. zasedání Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace dne 9. října 2009

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Návrh Statutu TA ČR
Technologická agentura České republiky (TA ČR) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly podle § 36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb. Statut TA ČR je základním dokumentem TA ČR, který je předkládán ke schválení vládě.
Vláda uložila do dne jmenování předsednictva TA ČR (12. října 2009) předsedovi Rady, premiérovi Ing. J. Fischerovi, zajišťovat veškeré nezbytné činnosti, kam patří mj. příprava podkladů za rozpočtovou kapitolu TA ČR aj. Návrh Statutu TA ČR byl zpracován ve spolupráci s pracovní skupinou pro přípravu TA ČR v souladu se schváleným Postupem po přijetí novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje.
Radě byl na 246. zasedání návrh Statutu předložen pouze k odsouhlasení. Konečné znění Statutu bude projednáno a odsouhlaseno předsednictvem TA ČR a následně předloženo do meziresortního připomínkového řízení, kde mohou být případné připomínky uplatněny. Po jeho vypořádání a dopracování formálních náležitostí bude materiál předložen vládě.

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejích srovnání se zahraničím v roce 2009
Rada schválila každoročně předkládaný materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím 2009 a uložila sekretariátu Rady zaslat materiál do mezi­-resortního připomínkového řízení.

Podle Plánu nelegislativních úkolů vlády na II. pololetí 2009 je vládě předkládán společně v jednom materiálu návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady za rok 2009, zpráva o činnosti Rady za rok 2009, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva GA ČR za rok 2009, zpráva o činnosti GA ČR za rok 2009 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů Rady a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2009.

Projekt přípravy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů v roce 2010
Rada na svých zasedáních v měsících září a říjen 2009 postupně odsouhlasila způsob dlouhodobého řešení problematiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje s navazující formou institucionální podpory VaVaI v ČR, a to formou přípravy jednotlivých vícesložkových oborových Metodik.
Rada předpokládá přípravu těchto oborových metodik v horizontu asi tří let. Odsouhlasený materiál je zadáním pro práci Komise pro hodnocení výsledků VaV (KHV), která má za úkol předložit Radě do 15. prosince 2009 souhrnný materiál k problematice ověřitelnosti vykazovaných výsledků, v březnu 2010 potom celý návrh zajištění přechodného období. Výsledný návrh KHV může být dále ovlivněn návrhy resortů a institucí, které na žádost Rady zaslaly v termínu do 30. 9. 2009 svoje náměty a představy k problematice institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací v ČR.
Na 246. zasedání Rada schválila kompletní, ve variantních bodech předložený materiál a uložila KHV postupovat při přípravě Metodiky 2010 podle schváleného projektu.

Návrh Statutu Rady – meziresortní připomínkové řízení
Návrh Statutu Rady byl zpracován v souladu se schváleným Postupem po přijetí novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje a na základě principů schválených Radou. Po projednání na 245. zasedání Rady byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení s termínem, kde bylo vzneseno celkem 23 připomínek, z toho čtyři zásadní (MŽP, AV ČR).

Vzhledem k tomu, že zásadní připomínka AV ČR se týká užívání názvu Rady po poslední novele zákona č. 130/2002 Sb., ke kterému existují různé právní výklady, je spor řešen žádostí o oficiální stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády. Do vyřešení sporu je pozastaveno projednávání dalších souvisejících materiálů (např. obměna členů Rady). V ostatních rozpracovaných věcech se postupuje podle dosavadního výkladu.
Návrh statutu bude po vyřešení uvedeného předložen vládě.

Rozvoj Evropského výzkumného prostoru – příprava závěrů Rady pro konkurenceschopnost
Radě byl předložen ze strany MŠMT k diskusi a k vyslovení doporučení soubor tří dokumentů, které zásadním způsobem ovlivní rozvoj Evropského výzkumného prostoru. Vzhledem k tomu, že tento materiál ovlivní budoucnost českého výzkumu, požádalo MŠMT Radu o odpověď na pět tematických otázek uvedených v předloženém dokumentu.
Rada uložila svým členům, aby na uvedených pět otázek zaslali do 23. října 2009 svůj názor, a dále uložila sekretariátu Rady tyto podněty zpracovat a předložit na 247. zasedání Rady.