Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > listopad  > Obálka

Nové knihy

STOPY NA MĚSÍCI
Příběhy posádek kosmických lodí Apollo
V roce 40. výročí přistání člověka na Měsíci vycházejí repo­r­­táže známého popularizátora a odborníka na kosmo­nautiku Antonína Vítka o vesmírných expedicích projektu Apollo. Jde o připomenutí celého programu, který trval 11 let. Kniha sle­du­je jeho vývoj od počátku poznamenaného tra­gickou nehodou Apolla 1, při níž zahynuli tři kosmonauti, přes triumf Apolla 11, kdy z úst Neila A. Armstronga zazněla památná věta: „Je to malý krok pro jednoho člově­ka, ale velký skok pro lid­stvo.“, až k doznívání programu na počátku 70. let 20. století.
Vítek, A., edice Leonardo, Radioservis, Praha 2009. Vydání 1.
STOPY NA MĚSÍCI

TYCHO A KEPLER
Nesourodá dvojice, jež jednou provždy změnila náš pohled na vesmír
Publikace přibližuje krátké, ale neobyčejně plodné ob­do­bí spolupráce dánského astronoma-pozorovatele Tychona Bra­he a německého astronoma-teoretika Johanna Keplera, je­jichž vědecké dráhy se protnuly na počátku 17. století v Praze na dvoře Rudolfa II. Z této spolupráce dvou roz­dílných osob­ností se zrodil převratně nový popis nebeských jevů.
Fergusonová, K., edice Galileo, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
TYCHO A KEPLER

RASOVÁ HYGIENA
Lékařství v době nacismu
Autor se zabývá účastí věd­ců na konstrukci nacistické ra­sové politiky. Ukazuje, že obecná představa o pasivní roli vědec­ké ko­munity, přinucené ke spolupráci s nacisty, sel­há­vá tváří v tvář his­torické realitě – že totiž mnoho poli­tických iniciativ nacistů vze­šlo z prostředí vědecké komu­nity a že lékaři aktivně při­spěli k tvor­bě některých klíčových principů národněsocialis­tické politiky.
Proctor, R. N., edice Stíny, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
RASOVÁ HYGIENA

PRO KOHO JE MEDICÍNA?
Světem za lepšími léky
Paměti známého českého kardiologa Pavla Jerie přibližují au­to­­rovy začátky v lékařském prostředí, jeho rodinu, přátele, stu­dium, kolegy i práci v Čechách a později v zahraničí. Sezna­mu­jí nás s velkými exilovými osob­nostmi české vědy a kultury, které prošly autorovým živo­tem, a zabývají se i medicínou jako takovou.
Jerie, P., edice Paměť, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
PRO KOHO JE MEDICÍNA?

ŘÍŠE SVĚTLA
Edison, Tesla, Westinghouse a závod o elektrifikaci světa
Tři velikáni „zlatého věku“ Ameriky – Thomas Alva Edison, Nikola Tesla a George Westinghouse – se celý život snažili ovládnout „subtilní oživující fluidum“ – elektřinu. Zasloužili se o vývoj prvních elektrických zaří­zení a nastartovali tak éru elekt­rifikace spojenou s rozvojem elektrotechniky a energe­tic­kého průmyslu.
Jonnesová, J., edice Galileo, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
ŘÍŠE SVĚTLA


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V ŘÍJNU 2009

 1. Kratochvíl, Z. – Filosofie mezi mýtem a vědou
 2. Křížek, M., Sommer, L., Šolcová, A. – Kouzlo čísel – Od velkých objevů k aplikacím (s podporou AV ČR)
 3. Bican, L. – Lineární algebra a geometrie
 4. Proctor, R. N. – Rasová hygiena – Lékařství v době nacismu
 5. Marešová, M. – Waldheimská idyla

Tituly ostatních nakladatelů:

 1. Cílek, V. – Orfeus – Kniha podzemních řek, Dokořán
 2. Hromas, J. (eds.) a kol.: Jeskyně – Chráněná území ČR, svazek XIV., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 3. Fárová, A. – Dvě tváře, Torst
 4. Di Fabio, U. – Kultura svobody, CDK
 5. Hingarová, V., Hubáčková, A., Kovář, M. (eds.) – Sámové – jazyk, literatura a společnost, Pavel Mervart

Knihkupcův tip:
 • Sýkora, V., Hroudová, V. – Tajemství rostlin (Secrets of plants), Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1