ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > duben  > Ocenění

Čestná oborová medaile Františka Palackého

Světově uznávaná osobnost v oblasti hudební vědy, prof. Ivan Vojtěch, který je považován za jednoho z největších znalců díla hudebního skladatele Arnolda Schönberga, převzal 12. března 2009 čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách.

prof. Ivan Vojtěch
© Zdeněk Tichý, Archiv KNAV

Prof. Vojtěch (1928) je spoluzakladatelem a dlouholetým členem mezinárodní ediční rady souborného vydání Schönbergových děl a rovněž vynikajícím odborníkem na českou hudební kulturu 19.–20. století i na pražskou německou hudební kulturu. Jeho život je spjatý s vědeckou i pedagogickou činností, editorskými aktivitami, ale též se žurnalistikou a literární kritikou. V letech 1953–1960 přednášel estetiku a dějiny hudby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a působil též na tehdejší katedře dějin hudby FF UK v Praze. V letech 1956–1968 měl na starosti kritickou rubriku Literárních novin. V letech 1960–1970 se stal členem redakce časopisu Divadlo a v letech 1968–1970 šéfredaktorem časopisu Hudební rozhledy. V období normalizace byl prof. Ivan Vojtěch nucen odejít z Filozofické fakulty UK a nemohl publikovat. Mož­nost opět vědecky pracovat získal díky přijetí do Ústavu pro českou literaturu ČSAV, kde působil ve 2. polovině 80. let v Kabinetu pro studium českého divadla. V r. 1990 byl opět přijat na FF UK, do Ústavu hudební vědy. Zde postupně získal vědeckou hodnost docenta a profesora. V roce 1999 se stal ře­ditelem Ústavu pro hudební vědu AV ČR ve vysoce náročných podmínkách a tuto funkci vykonával do konce roku 2002, kdy byl Ústav pro hudební vědu AV ČR přičleněn k Etnologickému ústavu AV ČR. Po sloučení obou ústavů i nadále pracoval jako vědecký pracovník oddělení, nyní Kabinetu hudební historie. Za organizační i odborné aktivity získal v r. 2008 status emeritního pracovníka AV ČR. Jeho publikační činnost zahrnuje stati a eseje k dílům B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka a k dalším českým i německy hovořícím skladatelům středo­-evropského prostoru 19. a 20. století. Jeho texty, soustředěné do knižních publikací ­Komentáře (Praha 1988) a Rozpravy (Praha 1998), jsou doporučovány jako literatura k vysokoškolskému studiu. Prof. Ivan Vojtěch oplývá tvořivým a syntetickým myšlením. Umí z drob­ných indicií vyvozovat široké souvislosti, jeho celoživotní práce mu dala dostatek zku­šeností, aby se mohl pohybovat napříč kulturními žánry a objevovat vazby nejen mezi nimi samotnými, ale též souvislosti umě­lec­ké tvorby a mocen­ských vztahů, souvislosti mezi uměním a sociálním klimatem společnosti.

Zdeněk Uherek,
ředitel Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.