ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ustavující zasedání Akademické rady AV ČR

Na svém ustavujícím zasedání dne 31. března 2009 se Akademická rada zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Zvolila členy předsednictva Akademické rady

 • Ing. Petra Bobáka, CSc.,
 • prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc.,
 • prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., dr. h. c.,
 • doc. Ing. Petra Rába, DrSc.,
 • prof. Ing. Miroslava Tůmu, CSc.

Schválila
 • jednací řád Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva.

Souhlasila
 • se základním rozdělením pracovních pozic členů Akademické rady:
1. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. – předseda AV ČR, celkové řízení a kontrola činnosti Akademie ve smyslu § 10 zákona o AV ČR, metodický dohled nad spoluprací AV ČR s veřejnými vysokými školami,
2. prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. – místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací koncepcí I. vědní oblasti, řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 1.–3. sekce a metodickým dohledem nad akademickými počítačovými sítěmi a databázemi a správou licencí v této oblasti,
3. prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. – místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací koncepcí II. vědní oblasti, řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 4.–6. sekce a metodickým dohledem nad inovacemi, transferem technologií a problematikou aplikovaného výzkumu,
4. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. – místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací koncepcí III. vědní oblasti, řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 7.–9. sekce a metodickým dohledem nad ediční činností a komunikací AV ČR s médii a veřejností,
5. prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. – předseda Vědecké rady AV ČR,
6. Ing. Petr Bobák, CSc. – člen předsednictva Akademické rady pověřený řešením koncepčních ekonomických záležitostí, jejich implementací a zajišťováním správy majetku,
7.–8. prof. Jiří Chýla, CSc., prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. – členové Akademické rady pověření komplexní koordinací činností v oblasti obecné a resortní legislativy, vnitřního právního systému AV ČR (Dozorčí rady, Rady pracovišť apod.) a kontakty s vysokými školami a mimopražskými pracovišti AV ČR,
9.–10. Ing. Karel Aim, CSc., Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. – členové Akademické rady pověření komplexní koordinací rozvoje inovací a transferu technologií do aplikační a podnikatelské sféry na resortní i regionální úrovni včetně související legislativy,
11.–12. Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. – členové AR pověření komplexní koordinací koncepce zahraniční spolupráce AV ČR včetně evropské integrace a součinnosti se státními orgány v této oblasti (RVV, MŠMT),
13.–14. RNDr. Miroslav Flieger, CSc., RNDr. Jan Šafanda, CSc. – členové Akademické rady pověření koncepčními otázkami projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (strukturální fondy), vysokými školami, Grantovou agenturou ČR a Technologickou agenturou ČR,
15.–16. PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, členka Akademické rady, doc. Ing. Petr Ráb, DrSc., člen předsednictva Akademické rady – pověření řešením koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků (institucionální podpora, metodika hodnocení, správa databází, účelové programy a interní programy),
17. PhDr. Jiří Beneš – člen AR pověřený koncepčními otázkami spolupráce AV ČR s médii, komunikací s veřejností, ediční činností a stykem AV ČR s Ministerstvem kultury a Odborovým svazem pracovníků vědy a výzkumu.

Jmenovala
 • s účinností od 1. dubna 2009 tajemníkem Akademické rady Daniela Kozáka, MBA.

Vzala na vědomí
 • že předseda AV ČR jmenuje podle § 10 odst. 3 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, místopředsedy Akademie věd ČR
  • prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc.,
  • prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., dr. h. c.,
  • prof. Ing. Miroslava Tůmu, CSc.,
 • že předsedou Vědecké rady AV ČR byl zvolen prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., který se dle § 7 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, stává členem Akademické rady a jejího předsednictva.