ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 241. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 13. března 2009

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Informace o průběhu předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES) pro oblast výzkumu a vývoje
Na každém zasedání Rady od začátku našeho předsednictví v EU je předložena aktuální informace o průběhu předsednictví ČR v Radě EU pro oblast výzkumu a vývoje.
Ve dnech 24. a 25. února 2009 se uskutečnila konference EUFORDIA 2009, která byla uspořádána v rámci jedné z priorit CZ PRES – Hodnocení národních dopadů koordinace evropského výzkumu. (Pozn. red. – více o konferenci na straně 19.)
Rada pro konkurenceschopnost ve dnech 6. a 7. března 2009 projednávala dva základní body, a to další pokrok v Lublaňském procesu a evropské výzkumné infrastruktury. V diskusi zazněl jednoznačný signál pro udržení, případně posílení investic do VaV a o zhodnocení jejich efektivnosti. Jde také o jasnější politickou výzvu o nezpochybnitelném dopadu těchto investic na národní ekonomiky a celkovou konkurenceschopnost Evropy. Z následné diskuse vyplynulo, že evropské výzkumné infrastruktury jsou členskými státy vnímány jako základní pilíř jak Evropského výzkumného prostoru, tak VIZE ERA 2020.
Některé členské státy požádaly ČR jako předsednický stát, aby iniciovala diskusi o umístění velké evropské infrastruktury – ESS. O sídlo mezi sebou soutěží tři členské státy EU – Maďarsko, Švédsko a Španělsko. Z tohoto důvodu se CZ PRES rozhodlo iniciovat diskusi o umístění ESS v některém z kandidátských států.

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI)
Návazně na prodloužení termínu předložení NP VaVaI a upřesněný harmonogram schválené na 240. zasedání Rady byla na tomto zasedání předložena kompletní pracovní verze NP VaVaI.

Ekonomická krize a její dopad na výzkum a vývoj
Předsednictvo Rady požádalo relevantní orgány – Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Akademii věd ČR – aby vypracovala stanoviska k problematice ekonomické krize a jejího dopadu na oblast výzkumu a vývoje. Sekretariát Rady k tomu vypracoval a předložil materiál uvádějící možnosti jednoduchého využití údajů IS VaV v podnikovém sektoru. V principu nebyly zjištěny žádné pokusy o odchod průmyslové sféry z oblasti VaV.

Návrh výdajů SR VaVaI 2010–2012 od poskytovatelů
Principy, členění a postup přípravy SR VaVaI 2010–2012 stanovuje schválená Směrnice k přípravě návrhu rozpočtu všem poskytovatelům, podle které k 13. 2. 2009 předložilo svůj návrh 21 z 22 rozpočtových kapitol.
V předloženém materiálu pro 241. zasedání Rady byly uvedeny hlavní problémy návrhu poskytovatelů a navržen způsob jejich řešení. Současně byl předložen i harmonogram jednání Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu rozpočtu VaV na roky 2010–2012.
Předsednictvo dále Radě předložilo první pracovní verze Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 a návrh jejího stanoviska k němu, zpracované podle Reformy, Směrnice pro přípravu rozpočtu a novely zákona č. 130/2002 Sb. Současně byly Radě doručeny dva pozměňovací návrhy, jeden od AV ČR, druhý od člena Rady Ing. M. Janečka, ale ani jeden Rada neschválila.
Rada vzala na vědomí návrh výdajů SR VaVaI 2010–2012 od poskytovatelů a schválila harmonogram jednání Rady se správci rozpočtových kapitol a postup přípravy podkladů pro jednání s poskytovateli a souhlasila s předsednictvem předloženou první pracovní verzí Návrhu. Současně dala členům Rady, vybraným pro jednání s poskytovateli, mandát na tato jednání.

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007
V souladu s usnesením z 240. zasedání Rady byl schválený materiál Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2007 postoupen do meziresortního připomínkového řízení, s termínem do 27. 2. 2009. V termínu bylo doručeno celkem 10 připomínek, z toho šest zásadních. Zásadní připomínky vzneslo MPO, MZe a MŽP, dvě připomínky byly akceptovány částečně (do materiálu doplněna upřesňující informace), čtyři připomínky byly vysvětleny. S vypořádáním zásadních připomínek jejich předkladatelé vyslovili souhlas. Rada odsouhlasila vypořádání připomínek, kdy materiál bude následně předložen na jednání vlády.

Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady (KHV) požádala Radu o prodloužení termínu předložení návrhu Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 z 242. zasedání (10. dubna 2009) na 244. zasedání Rady (12. června 2009). Rada schválila návrh KHV na prodloužení termínu předložení návrhu a dále uložila předložit na 243. zasedání Rady (15. května 2009) návrh harmonogramu přípravy Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 a navazujícího vlastního Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009.