ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

XXXIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

XXXIV. zasedání Akademického sněmu se sešlo v úterý dne 24. března 2009 v tradičních prostorách Národního domu na pražských Vinohradech. Tímto datem konání byl předurčen i jeho hlavní obsah a význam: dnem 24. března 2009 totiž skončilo čtyřleté funkční období dosavadního předsedy AV ČR, Akademické rady a Vědecké rady AV ČR, které trvalo od března 2005.

XXXIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR
Všechna fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Nový předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš byl navržen již XXXIII. zasedáním Akademického sněmu v prosinci 2008. Po souhlasném vyjádření vlády ČR jej dne 13. března 2009 jmenoval do této funkce s účinností od 25. března 2009 prezident republiky Václav Klaus. Úkolem XXXIV. zasedání Akademického sněmu tedy bylo, aby zvolilo další členy Akademické rady a členy Vědecké rady AV ČR na funkční období 2009–2013.
Zasedání Sněmu se zúčastnilo 209 z celkového počtu 255 jeho členů a 47 pozvaných hostů. Z pověření předsedy AV ČR prof. Václava Pačesa je zahájil a řídil místopředseda AV ČR prof. Jaroslav Pánek.
Prvním hlavním bodem sněmovního jednání bylo zamyšlení prof. Václava Pačesa nad vývojem a činností Akademie věd ČR v uplynulých čtyřech letech, v němž se odstupující předseda zabýval hlavními pozitivními výsledky vývoje a činnosti této instituce v uplynulém období i přetrvávajícími problémy a nedostatky v její práci a vyjádřil některá doporučení a náměty k další činnosti nového vedení Akademie. Součástí tohoto bodu bylo také posouzení návrhu výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2008 a zprávy o činnosti Akademické rady AV ČR od posledního zasedání Akademického sněmu (úplné znění projevu prof. Václava Pačesa zveřejňujeme níže). V diskusi k projevu vystoupili s pozdravnými projevy, oceněním dosavadní činnosti Akademie a výzvami k dalšímu prohloubení vzájemné spolupráce hosté Sněmu – předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky PhDr. Jaromír Jermář, místopředseda Rady pro výzkum a vývoj a předseda Rady vysokých škol prof. Vladimír Haasz a předseda České konference rektorů prof. Jan Hron.

Jedním z pozvaných hostů byl také předseda České konference rektorů Jan Hron.
Jedním z pozvaných hostů byl také předseda České konference rektorů Jan Hron.

Na ustavujícím zasedání Vědecké rady 27. 3. 2009 byl předsedou opět zvolen František Šmahel.
Na ustavujícím zasedání Vědecké rady 27. 3. 2009 byl předsedou opět zvolen František Šmahel.

Dalším bodem programu byla zpráva o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2005–2009 a koncepční návrhy Vědecké rady pro další období. Písemné materiály k těmto otázkám stručně uvedl odstupující předseda Vědecké rady AV ČR prof. František Šmahel, který ocenil velmi aktivní a iniciativní činnost tohoto orgánu a poděkoval členům i dalším spolupracovníkům za jejich práci.
Třetí hodnotící zprávu, týkající se hospodaření Akademie věd ČR v roce 2008 a jejího závěrečného účtu za tento rok, přednesl člen předsednictva Akademické rady RNDr. Jiří Rákosník, který ocenil stabilizovanou ekonomickou situaci AV ČR v roce 2008 a skutečnost, že 45 pracovišť AV ČR vykázalo v tomto druhém roce hospodaření v režimu veřejných výzkumných institucí zlepšený hospodářský výsledek, přičemž ke zhoršení nedošlo na žádném pracovišti. Na jeho referát navázala pravidelná zpráva o činnosti Dozorčí komise Akademického sněmu, kterou podal předseda komise prof. Jaroslav Spížek. Obě zprávy přijal Akademický sněm bez připomínek.
Již na počátku svého jednání schválil Akademický sněm přesnou volební proceduru a během celého dne pak probíhaly – v obou případech ve dvou volebních kolech – volby členů Akademické rady a členů Vědecké rady AV ČR na funkční období 2009–2013. Výsledek voleb však byl rozdílný: zatímco do Akademické rady byl zvolen plný počet 15 členů (s předsedou AV ČR a předsedou Vědecké rady AV ČR bude tedy mít Akademická rada opět 17 členů), do Vědecké rady se dvěma koly voleb podařilo vybrat pouze 19 z předpokládaného počtu 30 členů. Po uzavření druhého volebního kola proto Sněm rozhodl, že ve volbě členů Vědecké rady se již na tomto zasedání nebude pokračovat, a uložil Akademické radě, aby na příští zasedání Sněmu připravila doplňovací volbu. Seznam zvolených členů obou orgánů je uveden v usnesení Sněmu, které v dalším textu rovněž zveřejňujeme.

Členové Akademické rady, která na tomto Sněmu ukončila své funkční období.
Členové Akademické rady, která na tomto Sněmu ukončila své funkční období.

Návrh závěrečného usnesení Sněmu předložil jménem návrhové komise Sněmu její předseda dr. Martin Steiner. Po živé diskusi bylo rozhodnuto doplnit usnesení o další bod, kterým Sněm vyjádřil zásadní nesouhlas s dokumentem Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2008, uplatňovaným Radou pro výzkum a vývoj, a uložil Akademické radě, aby připravila návrh vhodné metodiky a prosazovala jej v Radě pro výzkum a vývoj a jiných kompetentních grémiích. Takto doplněné usnesení pak bylo jednomyslně přijato.
Na závěr zasedání oslovili Sněm krátkými projevy odstupující předseda AV ČR prof. Václav Pačes a její nový předseda prof. Jiří Drahoš.

MIROSLAV ŠMIDÁK,
Kancelář AV ČR