ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > duben  > Ocenění

Čestné medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky

Předseda Akademie věd ČR Václav Pačes udělil dne 4. března 2009 na slavnosti ve vile Lanna čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky čtyřem významným a dlouholetým pracovníkům. Pro jejich představení čtenárům Akademického bulletinu vybíráme z přednesených laudátií.

Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA
Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA
Po 15 letech výzkumu v oblasti chemického inženýrství na Ústavu chemických procesů Akademie věd se v roce 1984 stal jedním ze zakladatelů Technologického centra Akademie věd, kde působí jako ředitel dodnes. Technologické centrum se pod jeho vedením stalo národním pracovištěm v oboru strate­gických studií pro výzkum a vývoj, národním informačním centrem pro evropský výzkum, významným centrem technologického transferu a podpory inovačního podnikání. Je častým a uznávaným projektovým partnerem řady prestižních evropských výzkumných pracovišť a intenzivně spolupracuje s Evropskou komisí a Organizací spojených národů pro průmyslový rozvoj. Z další řady aktivit Ing. Klusáčka bych závěrem ještě zmínil, že je delegátem ČR v Evropském výboru pro vědu a technický výzkum a prezidentem Společnosti pro podporu transferu technologií ČR.

RNDr. Vladimír Albrecht, CSc.
RNDr. Vladimír Albrecht, CSc.
V roce 1998 nastoupil do Technologického centra, kde se podílel na řešení projektu Národní kontaktní organizace pro 5. rámový program EU pro výzkum a vývoj. Spoluorganizoval desítky informačních dnů a rozvíjel též monitorování účasti českých týmů ve stovkách projektů evropského výzkumu. V letech 2003–2007 vedl projekt Národní informační centrum pro evropský výzkum, inicioval uspořádání konference České dny pro evropský výzkum, která se v následujících letech proměnila na pravidelná každoroční setkání za účasti představitelů české vědy a výzkumu, Evropské komise a zahraničních přednášejících. Dr. Albrecht úzce spolupracuje s Evropskou komisí na problematice monitorování a ex-post hodnocení rámcových programů, je členem European Evaluation Network a na výzvu Evropského dvora auditorů se podílel na analýzách zaměřených na vybudování systému pro hodnocení výsledků rámcových programů. Má velké zásluhy na vydávání dvouměsíčníku ECHO a je zakladatelem edice Vademecum rámcového programu, která poskytuje informace o rámcovém programu pro českou odbornou veřejnost (dosud vydáno 190 brožurek).

Ing. Jan Škoda
Ing. Jan Škoda
V roce 1985 začínal ve Správě účelových zařízení jako vedoucí realizace staveb se zaměřením na rekonstrukce památkových objektů. Od 1. ledna 1995 byl jmenován ředitelem Kan­celáře AV a o šest let později Střediska společných činností. Při záplavách v roce 2002 byl „styčným důstojníkem“ při záchraně především písemných fondů, archivů a depozitářů ústavů Akademie. Při přechodu pracovišť na formu v. v. i. významně přispěl k racionálnímu a transparentnímu průběhu převodu vlastnictví, zejména nemovitostí, ze státního majetku na veřejné výzkumné instituce. V současné době je ředitelem Divize správy majetku a služeb SSČ, kde se plně věnuje výstavbě a správě nemovitostí pro pracoviště Akademie. Má nesporné zásluhy o znovuzískání zámeckého hotelu Třešť a zdárné dokončení velmi rozsáhlé rekonstrukce Konferenčního centra AV ČR – zámku Liblice.

JUDr. Miroslav Šmidák
JUDr. Miroslav Šmidák
Doktora Šmidáka není třeba představovat. Jeho aktivní přínos do právních a organizačních otázek života Akademie je dobře znám. Účastnil se přípravy a provádění potřebných změn zákona o ČSAV, jejích Stanov i dalších vnitřních předpisů a pravidel, legislativní a orga­nizační přípravy zřízení Akademie věd České re­-publiky. Aktivně se podílel na všech transformačních opatřeních, která se v Akademii uskutečnila, počínaje vypracováním a prováděním vládního transformačního programu v první polovině devadesátých let a konče nedávnou přeměnou jejích pracovišť na veřejné výzkumné instituce.

Čestné medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky
Všechna fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

-red-