ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 56. zasedání Akademické rady AV ČR dne 10. března 2009

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:
Projednala podklady pro XXXIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 24. března 2009 a jeho organizační zajištění.

Schválila
 • přidělení účelových dotací na řešení pokračujících projektů v roce 2009 a výsledky hodnocení projektů ukončených v roce 2008 pro programy Podpora projektů cíleného výzkumu, Informační společnost a Nanotechnologie pro společnost,
 • změnu příslušnosti hospodařit s budovou č. p. 1000/8 na parcele č. 513 a s parcelou č. 513, vše v k. ú. Nové Město, obec Praha z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na AV ČR.

Souhlasila
 • se záměrem sjednotit činnosti v oblasti komunikace vědy k veřejnosti,
 • s koupí bývalého hospodářského dvora u zámku Liblice od Lesního statku Liblice, s. r. o., se všemi objekty a pozemky a se záměrem koupě pozemku p. č. 1068 (ostatní komunikace) v Lib­li­cích a s dalšími úkony při nakládání s majetkem na základě návrhů pracovišť AV ČR.

Jmenovala
 • volební komisi pro volby členů oborových rad Grantové agentury AV ČR v roce 2009 ve složení: předseda: RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.); členové: Mgr. Zdeňka Chmelařová (Knihovna AV ČR, v. v. i.), RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.) a Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (Kancelář AV ČR).

Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil
 • Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy prof. RNDr. Pavlu Kovářovi, CSc. (PřF UK v Praze).

Vzala na vědomí
 • zprávu o kurzu základů vědecké práce pořádaném Akademií věd ČR,
 • zprávu o výsledcích kontrol a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., a v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.,
 • zprávu o činnosti Majetkové komise AV ČR za období od 1. dubna 2008 do 28. února 2009,
 • informaci o následných kontrolách provedených v roce 2008 na pracovištích, která prošla plánovanou kontrolou v roce 2007,
 • informaci o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2008,
 • informaci o činnosti Komise pro informační technologie za rok 2008.