Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Polemika o ústavě

Obrázek k článku 

Spolupracovníci Filozofického ústavu AV ČR prof. Frank Michelman (Harvard), který v květnu obdržel ocenění Akademie věd ČR, a prof. Alessandro Ferrara (Řím) vydali velmi podnětnou knihu na téma, jemuž se v poslední době v evropských zemích věnuje značná pozornost. Tímto tématem je ústava.

V minulém i tomto roce se v celé Evropské unii debatovalo o ústavě, konkrétně o Evropské ústavní smlouvě. Bouřlivě se diskutovalo před jejím vznikem i po něm, v průběhu ratifikačního procesu v jednotlivých členských zemích Evropské unie. Přestože již 15 zemí ústavní smlouvu přijalo a v dalších zemích ratifikace dále probíhají, zamítnutí ve dvou státech se v procesu schvalování stalo předělem. Druhé kolo jednání, jež by mělo vyústit v rozhodnutí jak evropskou ústavu vyřešit, by mělo podle návrhu Evropské komise začít příští rok. Krátký mezičas (tzv. období reflexe a diskuse) bude využit k tomu, aby bylo možné se více obecně zamyslet nad smyslem ústavy a nad možnými i problematickými způsoby jejího ospravedlnění. Domnívám se, že to platí jak pro zastánce, tak pro odpůrce Evropské ústavní smlouvy.

Teoretickým příspěvkem k této diskuzi je velmi zajímavá knižní publikace Polemika o ústavě, kterou právě vydalo nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR Filosofia. Autoři jsou dlouholetými spolupracovníky oddělení morální a politické filozofie tohoto ústavu a mezinárodně renomovanými osobnostmi: prof. Frank Michelman z Harvard University, který donedávna působil jako prezident Americké společnosti pro politickou a právní teorii, a prof. Alessandro Ferrara z římské Universita di Roma – Tor Vergata, prezident podobné společnosti (Společnosti italských politických filozofů). Práci pro vydání připravil a úvodem opatřil dr. Marek Hrubec z Filozofického ústavu AV ČR. Kniha vznikla na základě jeho spolupráce s autory, s nimiž domluvil, aby připravili hlavní části této publikace, jež ještě před vydáním v anglickém originálu nyní vychází v češtině. Práce je dokladem intenzivních kolegiálních vztahů a vědecké kooperace mezi významnými zahraničními a českými akademickými pracovišti.

Vypovídá o tom také skutečnost, že 18. května t. r. prof. Michelman obdržel z rukou místopředsedy Akademie věd prof. Jaroslava Pánka ocenění za přínos české a světové vědě v oblasti společenských věd: čestnou oborovou medaili Františka Palackého. Stejnou cenu dostal před pěti lety rovněž druhý autor knihy prof. Ferrara.

Publikace Polemika o ústavě se tématu ústavy věnuje z hlediska současné politické a právní filozofie, tzn. zejména v rámci diskusí mezi liberalismem, republikanismem, komunitarismem a kritickou teorií. Autoři přínosným způsobem analyzují práce Jürgena Habermase, Johna Rawlse, Ronalda Dworkina, Bruce Ackermana a dalších teoretiků a na pozadí těchto rozborů vymezují vlastní originální stanoviska.

Kniha je strukturována tak, že se stanoviska obou autorů střídají. Práci otevírá Michelman textem, v němž se věnuje především vztahu ústavy k lidským právům a jejich demokratické legitimizaci. V druhé části věnované pojetí vyššího zákonodárství na základě soudnosti Ferrara systematicky rozebírá a hodnotí celou Michelmanovu teorii a přitom nastiňuje svůj vlastní teoretický přístup k ústavním otázkám. Ve třetí (Michelman) a čtvrté (Ferrara) části se autoři vyrovnávají s hlavními kritikami svých pozic a zaměřují se zejména na tzv. třetí pojetí neodmítnutelnosti. V poslední, páté části nazvané Moralita, identita a "ústavní patriotismus" předkládá Michelman svou podrobnou analýzu konceptu ústavního patriotismu v rámci diskusí morální, politické a právní filozofie.

Knihu jistě ocení nejen filozofové a právníci zabývající se ústavní problematikou, ale také širší odborná veřejnost, která hledá odpovědi na aktuální otázky spjaté s Evropskou ústavní smlouvou.

Pavel Baran,
ředitel Filozofického ústavu AV ČR