Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nové publikace vydané Sociologickým ústavem AV ČR

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Martin Lux, Petr Sunega, Tomáš Kostelecký, Daniel Čermák, Josef Montag, 2005:
Standardy bydlení 2004/05.
Financování bydlení a regenerace sídlišť

Studie je třetí, poslední z řady publikací Standardy bydlení. Tématem je tržní financování vlastnického bydlení a měření efektivity systémů financování ve vyspělých i tranzitivních zemích, včetně České republiky, modernizace panelových domů a regenerace panelových sídlišť.

Natalie Simonová (ed.), Petr Matějů (vedoucí projektu), 2005:
České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi

Monografie ukazuje, do jaké míry existují v České republice podmínky pro přechod od výdajového modelu financování vysokého školství k investičnímu modelu, resp. jaké povahy jsou bariéry, které tomuto přechodu brání.

Dana Hamplová, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.), 2006:
Životní cyklus – sociologické a demografické perspektivy

Kniha se věnuje problematice životního cyklu se zvláštním důrazem na rodinu a její postavení v různých fázích lidského života. Důraz je kladen na demografický a ekonomický aspekt, kombinaci kvantitativní a kvalitativní metodologie, zvýšená pozornost patří i "nestandardním" životním drahám.

Daniel Kunštát (ed.), 2006:
České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti

Publikace je souborem odborných statí, který si klade za cíl poskytnout komplexní přehled o výsledcích kontinuálních výzkumů veřejného mínění prováděných Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, a to na pozadí teoretického diskurzu pojmů jako veřejnost, veřejné mínění či média a s přihlédnutím k základním metodologickým otázkám.

V rámci ediční řady Sociologické studie/Sociological Studies vyšly následující tituly:
(Sociologické studie/Sociological Studies jsou pokračováním edice Sociologické texty/Sociological Papers, které vycházely do roku 2003. V edici jsou publikovány pracovní texty od autorů ze Sociologického ústavu AV ČR a jejich spolupracovníků. Abstrakty a shrnutí v češtině, angličtině a němčině a texty starší než dva roky jsou k dispozici na adrese http://studie.soc.cas.cz/).

Blanka Řeháková, 2005:
Measuring Value Orientations with the Use of S. H. Schwartz’s Value Portraits

Studie seznamuje čtenáře se dvěma metodami měření hodnotových orientací, které vyvinul S. H. Schwartz. Pozornost je zejména soustředěna na metodu dotazníku hodnotových portrétů, která byla použita v Evropském sociálním výzkumu 2002 a 2004.

Tomáš Kostelecký, 2005:
Political Behavior in Metropolitan Areas in the Czech Republic between 1990 and 2002 – Patterns, Trends, and the Relation to Suburbanization and Its Socio-Spatial Patterns

Publikace se zabývá politickými důsledky suburbanizace ve čtyřech největších metropolitních oblastech v České republice po roce 1989. Na základě analýzy agregátních socioekonomických dat a na úrovni obcí byla vytvořena typologie suburbánních komunit, poté byly analyzovány souvislosti mezi participací obyvatel ve volbách a socioekonomickými, kulturními a geografickými charakteristikami příměstských obcí a vliv suburbanizace na volební chování.

Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká (eds.), 2005:
Regionální elity 2004

Publikace se zabývá analýzou charakteristik, názorů a postojů regionálních elit v České republice. Vychází z empirického šetření uskutečněného na podzim roku 2004 ještě před volbami do nových krajských zastupitelstev a zaměřuje se zejména na hodnocení funkčnosti a rozvojových možností krajů očima regionálních elit a na jejich ochotu ke spolupráci s dalšími aktéry.

Alena Křížková (ed.), Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, 2005:
Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie

Studie je analýzou podmínek, které mají aktéři – jednotlivci, domácnosti a firmy – v současnosti k dispozici v podobě sociálně-politických opatření, finančních možností nebo benefitů a času k tomu, aby sladili svůj pracovní a rodinný život nebo život svých zaměstnanců. Zároveň jsou na základě dostupných sociologických a statistických dat analyzovány strategie využívání těchto podmínek a zdrojů, a to s ohledem na genderovou strukturu společnosti.

Petra Rakušanová, 2005:
Civil Society and Civic Participation in the Czech Republic

Text se soustředí na pojem občanská společnost a na jeho základě definuje občanskou participaci v České republice. Následně se příspěvek snaží na základě vymezení role neziskových organizací, deskripce a analýzy charakteru neziskového sektoru definovat bariéry občanského sektoru a účast na občanském životě v České republice.

Jana Stachová, 2005:
Občanská společnost v regionech České republiky

Předmětem publikace je případová studie dvou vybraných krajů, kraje Vysočina a Karlovarského kraje, zaměřená na stupeň rozvoje občanské společnosti v krajích České republiky, a faktory, které tento rozvoj ovlivňují. Pozornost je soustředěna zejména na to, jaký vliv na míru občanské angažovanosti mají institucionální faktory.

Sociologický ústav AV ČR je zároveň vydavatelem jediného českého společenskovědního impaktovaného časopisu Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Vychází šestkrát ročně (4x česky, 2x anglicky).
Součástí 41. ročníku bylo několik monotematických čísel či bloků: Bydlení a sociologie (2/2005), Legislatures and Representation in Central and Eastern Europe (3/2005), Sociologie ve visegrádských zemích (blok monotematických článků v čísle 4/2005), Raymond Aron (14. března 1905–17. října 1983 – monotematický blok v čísle 5/2005), Gender and Civic and Political Participation (6/2005). Další informace o periodiku i obsahy jednotlivých čísel jsou umístěny na adrese http://sreview.soc.cas.cz/.

Prodej zajišťuje:
Tiskové a ediční oddělení
Sociologického ústavu AV ČR,
Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel.: 222 221 761,
fax: 222 220 143, e-mail: prodej@soc.cas.cz,
internet: http://www.soc.cas.cz/