Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Česká technologická platforma pro potraviny

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Ustavující setkání účastníků České technologické platformy pro potraviny, jejíž činnost inspirovalo svými zkušenostmi a doporučeními i Technologické centrum AV ČR, se konalo 20. března t. r. v Kaiserštejnském paláci.

Zakládajícím členem Evropské technologické platformy potraviny pro život, která byla ustavena v červenci 2005 z iniciativy Evropské konfederace potravinářského a nápojového průmyslu (CIAA) je Potravinářská komora ČR. Technologická platforma pro potraviny na národní úrovni je výsledkem angažovanosti PK ČR v evropských strukturách a projektech. Jejím cílem je posílit v zájmu konkurenceschopnosti celoevropský proces inovace, jehož prostřednictvím se jednotlivé strany zainteresované na rozhodujících odvětvích ekonomiky zavazují společně pracovat na určení inovačních cílů, rozvoji nezbytných výzkumných programů a zavádění jejich výsledků do praxe.

Konkrétního přínosu pro jednotlivé účastníky lze v průmyslu dosáhnout prostřednictvím definování středně- a dlouhodobých podnikatelských cílů. Pro společnost a spotřebitele může být přínosná tím, že ovlivní budoucí výrobky tak, aby se zdravá volba stala volbou snadnou. Např. prostřednictvím snazší komunikace s ostatními účastníky, především zástupci průmyslu a akademického sektoru. Pro akademický sektor je přínos charakterizován převáděním výzev do definovaných výzkumných programů, užší spoluprací na evropské úrovni a kvalitnější výměnou informací s ostatními účastníky. Vědecká a podnikatelská média pak budou moci lépe a včas informovat čtenáře o inovacích a příležitostech.

Vize a cíle České technologické platformy pro potraviny jsou shodné s evropskou: Cílem ČTP pro potraviny je naplnění vize na národní úrovni a širší zapojení českých účastníků do evropských aktivit v oboru. Pro úspěšné hledání celospolečenského konsensu jsou do činnosti platformy zapojeni zástupci všech oborů prostřednictvím 16členného řídícího výboru. Zároveň i Mirror Group, v našich podmínkách nazvaný dohlížecí výbor, je obsazen 20–25 zástupci všech zainteresovaných ministerstev a dozorových orgánů. (Citace z ETP Food for Life.) Česká technologická platforma pro potraviny si na rozdíl od evropské, která má sedm priorit, stanovila pouze pět základních priorit: potraviny a zdraví, potraviny a spotřebitel, bezpečné potraviny, kvalita potravin a výroba, komunikace, školení a transfer technologií, v rámci nichž byly zřízeny pracovní skupiny, které již řeší konkrétní projekty.

O všech činnostech v rámci platformy, především jednotlivých projektů, bychom rádi informovali všechny účastníky platformy prostřednictvím webových stránek (www.foodnet.cz), které budou zveřejňovat informace, kde a kdo na čem pracuje, případně hledá-li spoluřešitele či uživatele svého výzkumu a jakým způsobem se lze do činnosti zapojit, případně získat výsledek. Naší snahou je odstranit duplicity v činnostech a státem podporovaných projektech z oblasti potravin.

Koncepci technologických platforem, kterou konstituovala Evropská komise, se již daří úspěšně naplňovat. Svědčí o tom založení asi 30 evropských technologických platforem a nespočet platforem na národních úrovních (www.cordis.lu/technology-platforms).

Na evropské úrovni ETP Food for Life iniciuje spolupráci s tematicky blízkými platformami, jako je Chov a reprodukce hospodářských zvířat – FAIP, Lesnictví – FTP, Globální péče o zdraví zvířat – GAH a Genomie rostlin a biotechnologie – Rostliny pro budoucnost.

Josef Vačkář,
vedoucí oddělení pro vědu a výzkum,
Potravinářská komora ČR