Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > březen  > Věda a výzkum

Aktuální pohled do elektronických informačních zdrojů v Akademii věd ČR

Obrázek k článku Obrázek k článku 

V Akademickém bulletinu 7–8/2003 byl publikován článek o databázích dostupných pracovníkům Akademie věd. Vývoj v této oblasti je velice rychlý – jak množství informačních zdrojů přibývá, klesá uživatelský přehled. V následujících řádcích se proto pokusíme popsat aktuální situaci a výhled, kudy se ubírá trend v novodobých zdrojích informací pro vědu a výzkum.

Zdroje dělíme na:

a) přístupné všem ústavům AV ČR – WoK (WoS, JCR, CCC), EBSCO, Biological Abstracts, Ulrich’s Periodicals Directory, ELIS, LISA, LLIS – informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu, Literature Online, Oxford Reference Online, BioMed Central;
b) on-line databáze přístupné v KNAV a v přihlášených ústavech – JSTOR, ProQuest, SpringerLink (Springer + Kluwer), ScienceDirect (Elsevier), InterScience (Wiley), ACS (American Chemical Society), ISTA. OCLC FirstSearch;
c) on-line databáze přístupné pouze v jednotlivých ústavech AV ČR;
d) portály a služby, které umožňují vyhledávat různé typy dokumentů z více zdrojů.
Knihovna AV ČR v současné době uživatelům nabízí rozsáhlou sbírku kvalitních elektronických informačních zdrojů (dále jen EIZ) pokrývajících všechny obory. Bibliografické zdroje se stále více doplňují plnotextovými databázemi, eventuálně je možné články objednávat prostřednictvím meziknihovních služeb.

Stručný přehled největších a nejdůležitějších zdrojů

Podrobný popis všech zdrojů a služeb se nachází v příručce, kterou vydává KNAV ČR pod názvem Elektronické informační zdroje v AV ČR. Tyto zdroje jsou přístupné prostřednictvím domovské stránky KNAV: http://www.lib.cas.cz.

Web of Knowledge WoK – portál k Web of Science (WoS), Journal Citation Reports (JCR) a Current Contents Connect (CCC) – produkce Institute for Scientific Information (ISI):
a) WoS je bibliograficko-citační databáze; zahrnuty jsou v ní přírodní vědy a technika, humanitní a společenské vědy, umění s retrospektivou od r. 1980. Bibliografické záznamy jsou částečně propojeny do plnotextových databází ScienceDierect, Springer a do volně přístupných časopisů a článků publikovaných Open Access. Ve WoS je v současné době indexováno 27 českých časopisů. Obsah je rozdělen do tří hlavních oddílů: Science Citation Index Expanded (5900 časopisů), Social Science Citation Index (1725 časopisů) a Arts & Humanities Citation Index (1144 časopisů).
b) JCR je specializovaným informačním zdrojem, který obsahuje informace hodnotící vědecké časopisy, Impact Factor, koeficient bezprostředního dopadu a poločas citovanosti s retrospektivou od 1998. Obsah je rozdělen do dvou oddílů: Science Edition (5900 časopisů) a Social Science Edition (1700 časopisů).
c) CCC je bibliografická databáze, jejíž obsah je rozdělen do těchto částí: Agriculture, Biology & Environmental Sciences (1040 časopisů), Social & Behavioral Sciences (1620 časopisů), Clinical Medicine (1120 časopisů), Life Sciences (1370 časopisů), Physical, Chemical & Earth Sciences (1050 časopisů), Engineering, Computing & Technology (1100 časopisů), Arts & Humanities (1120 časopisů) s retrospektivou od roku 1998.

JSTOR (název je odvozen od Journal Storage) http://www.jstor.org/
Digitální archiv pracuje jako plnotextová databáze s úplnou retrospektivou. Mowing wall (embargo) je 0–5 let pro zařazení do databáze. 300 časopisů s plnými texty ve formátu PDF pokrývá humanitní, společenské, přírodní vědy a umění. Archiv nabízí možnost propojení do plnotextových databází, mj. BioOne. Do databáze jsou zařazeny významné časopisy jako Science (od r. 1880), PNAS (od r. 1915), Proceedings a Philosophical Transactions of Royal Society of London (od r. 1665; jak je známo, jde o první vědecký časopis na světě).
Přístupné kolekce: Arts & Sciences I (119 časopisů), Arts & Sciences II (125 časopisů), General Science (7 časopisů), Business (47 časopisů), Ecology & Botany (21 časopisů).

EBSCO
http://search.epnet.com/
http://search.global.epnet.com/
Bibliografická a plnotextová databáze EBSCOhost Web zpřístupňuje dvě hlavní sekce:
a) Academic Search Premier je polytematická databáze obsahující 4650 plnotextových časopisů a 3600 peer-reviewed časopisů, a to zpětné ročníky od roku 1975;
b) Business Source Premier pro ekonomické vědy obsahuje 8800 plnotextových časopisů, zpětné ročníky od roku 1965;
c) doplňkové databáze: ERIC, MasterFILE Premier, Newspaper Source, ISTA, LISTA.

ProQuest
http://www.proquest.cz/
http://proquest.umi.com/login/
Polytematická bibliografická a plnotextová databáze obsahuje 5000 plnotextových časopisů, retrospektiva je od roku 1992.

SpringerLink
http://www.springerlink.com/
Od r. 2005 je součástí SpringerLink též informační služba Kluweronline. SpringerLink je polytematická, částečně plnotextová databáze, která obsahuje více než 1250 časopisů s plnými texty ve formátu HTML a PDF s retrospektivou od roku 1997.

ScienceDirect
http://www.sciencedirect.com/
Plnotextová databáze je zaměřená na přírodní vědy, lékařství a techniku, retrospektiva je od roku 1993. AV ČR má přístup do titulů předplácených v AV ČR a do kolekce UTL5, která je na základě návrhů jednotlivých členů konsorcia AV ČR od roku 2006 rozšířena o nové tituly. Přístup mají členové konsorcia Elsevier.

InterScience
http://www3.interscience.wiley.com/
Plnotextová databáze pro přírodní vědy, lékařství a techniku zahrnuje 194 časopisů s plnými texty, retrospektiva je od roku 1997. Přístup mají členové konsorcia Wiley.

Oxford Reference Online
http://www.oxfordreference.com/
Plnotextovou databázi tvoří kolekce 100 slovníků a encyklopedií z produkce Oxford University Press, přístup je umožněn celé AV ČR.

Ulrich‘s Periodicals Direktory
http://www.ulrichsweb.com/
Speciální databáze obsahuje kompletní informace o časopisech, propojení s JCR platí pro časopisy podchycené ve Web of Science. Ulrich’s Directory však zahrnuje kompletní světovou produkci periodik i dalších seriálových publikací z celého světa. Přístup je umožněn celé AV ČR.

BioMed Central
http://www.biomedcentral.com/
Nový způsob komunikace informací ve vědě v posledních letech nabývá na objemu a významu. Články jsou publikovány způsobem Open Access, to znamená, že autor platí částku na provoz elektronického vydavatelství a časopis je pak volně přístupný. Články procházejí klasickým recenzním řízením a jsou indexovány v PubMed. Toto elektronické vydavatelství v oblasti biologie a medicíny má 144 volně přístupných časopisů.

Portály pro přístup k Elektronickým informačním zdrojům (EIZ)
EZB – Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) – je projektem Univerzitní knihovny v Regensburgu a v současné době je v něm zapojeno 332 knihoven a institucí. Jedná se o portál pro přístup k elektronickým časopisům, ve kterém jsou zahrnuty fulltextové časopisy z těchto databází: EBSCO, ProQuest 5000, SpringerLink (Springer, Kluwer), ScienceDirect (Elsevier), JSTOR, InterScience (Wiley), ACS Publications – American Chemical Society a Literature Online. Pro práci v EZB lze použít německé nebo anglické jazykové rozhraní. Uživatel si může vybrat časopisy buď podle názvu jednotlivých titulů či seřazené do skupin podle oborů (41 oborů). V současné době EZB obsahuje odkazy na 25 138 časopisů ze všech vědních oborů, z nichž je 2996 publikováno pouze v elektronické formě. Asi 11 000 časopisů obsažených v EZB je volně dostupných. Knihovna Akademie věd ČR se do projektu zapojila v průběhu dubna 2005.

Infozdroje
http://www.infozdroje.cz/
Poskytuje informace o EIZ v ČR, o jejich dostupnosti dle jednotlivých zdrojů a institucí. Adresa platná pro zdroje v AV ČR:
http://www.infozdroje.cz/infozdrojetop.php.

Google Scholar
http://scholar.google.com/
Portál nabízí plné texty článků z databází přístupných v KNAV ČR. SFX@LibASCR

Zkušební přístup do bibliografické databáze
SCOPUS

http://www.scopus.com/ http://www.info.scopus.com/
Scopus je bibliografická a citační databáze z produkce nakladatelství Elsevier. Je zaměřena na přírodní vědy, techniku, medicínu, společenské vědy, psychologii, ekonomiku a životní prostředí. Obsahuje abstrakty a informace ze 14 000 odborných periodik z oblasti STM a společenských věd od 4000 vydavatelů (12 650 vědeckých časopisů, 750 konferenčních materiálů, 650 obchodních publikací), 180 000 000 odborných webových stránek, čtyř patentových databází (Evropa, USA, Japonsko, svět).
Jednotlivé oblasti jsou v databázi Scopus zastoupeny následujícím počtem periodik: chemie, fyzika, matematika a inženýrské vědy – 4500, biologie a medicína – 5900, společenské vědy, psychologie a ekonomika – 2700, biologie, zemědělství a životní prostředí – 2500.
Databáze Scopus je geograficky zaměřena opačně než Web of Science: 52 % tvoří produkce Evropy, Česká republika je v databázi zastoupena 75 tituly, Slovenská republika 28 tituly.
V databázi Scopus je obsaženo 27 000 000 abstrakt od roku 1966. Spolu se záznamem se přímo zobrazuje i citace na každý zobrazený článek. Databáze je denně aktualizována. Obsahuje odkazy na plné texty v jiných databázích (např. ScienceDirect) nebo na webové stránky jednotlivých vydavatelství.

Manuscriptorium
http://www.manuscriptorium.com/
Databáze digitalizovaných rukopisů, prvotisků a starých tisků vznikla v rámci projektu Memoria (Memoriae Mundi Series Bohemica). Zajímavostí je Biblia latina z 30. let 15. století, bible zvaná Martinická, ze sbírek KNAV ČR.
Volně přístupné jsou bibliografické informace a náhledy

Časopisy z produkce AV ČR v databázích
Springer – Kluwer

Biologia plantarum
(Ústav experimentální botaniky AV ČR), od r. 2005;
Czechoslovak Journal of Physics (Fyzikální ústav AV ČR), od r. 1997;
Czechoslovak Mathematical Journal (Matematický ústav AV ČR), od r. 1997;
Studia Geophysica et Geodaetica (Geofyzikální ústav AV ČR), od r. 1997.

ProQuest
Collection of Czechoslovak Chemical Communications
(Ústav organické chemie a biochemie AV ČR), od r. 2005;
Physiological Research (Fyziologický ústav AV ČR), od r. 2005.

BioMed Central
BioMagnetic Research and Technology
(Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR), od r. 2003.

Ivana Kadlecová,
Hana Tomanová,
Knihovna Akademie věd ČR