Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > prosinec  > Ocenění

ANATOLIJ NIKITIN

Obrázek k článku 

MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÝ EXPERT V MATEMATICKÉ FYZICE
\"Hlavní oblasti jeho výzkumu můžeme charakterizovat hesly: symetrie, supersymetrie, parasupersymetrie a hlavní matematický nástroj k jejich systematickému studiu – teorie grup a jejich reprezentací, obzvláště pak grup Lieových a jejich algeber, dále teorie tzv. integrovatelných kvantově mechanických fyzikálních systémů a teorie nelineárních rovnic. Tato výzkumná oblast je velmi náročná, prudce se vyvíjející a vyžaduje hluboké znalosti jak současné fyziky, tak i matematiky. Patří k nejdůležitějším oblastem moderní fyziky, protože lokální symetrie charakterizují, či jak říká nositel Nobelovy ceny prof. Yang, diktují teorie všech čtyř fundamentálních interakcí částic v přírodě, umožňují řešit rovnice těchto teorií, nalézt spektra energií i dalších důležitých fyzikálních veličin studovaných systémů, určit degenerace těchto spekter, stanovit zákony zachování důležitých fyzikálních veličin, korelovat výsledky měření různých veličin a stanovit úplné systémy funkcí, kterými můžeme popsat i fyzikální systémy, jež žádnou symetrii nemají.\"

Takto popsal výzkumnou práci profesora Anatolije Gleboviče Nikitina J. Niederle v laudatio při předávání medaile Ernsta Macha 6. 11. 2006. Prof. Niederle seznámil přítomné s vynikajícími výsledky prof. Nikitina, kterých dosáhl ve spolupráci s českými badateli a jež bezprostředně vedly k udělení Machovy medaile a dále uvedl: "Profesor Nikitin do své výzkumné oblasti přispěl řadou vynikajících výsledků z více než 120 vědeckých prací publikovaných v renomovaných odborných časopisech. Spolu s prof. W. I. Fuščičem je prof. Nikitin autorem dvou monografií o symetriích v kvantové mechanice a v elektrodynamice, za něž byla autorům udělena Státní cena Ukrajiny v roce 2002.

Na mezinárodních konferencích a symposiích přednesl prof. Nikitin 18 základních referátů, které byly publikovány v příslušných sbornících, zvala jej řada zahraničních univerzit a institucí. K účasti na výzkumu ho pozvala např. univerzita v belgickém Liege, Glamorgan University ve Velké Británii, Universidad Nacional Autónoma de Mexico, univerzita v kanadském Edmontnu, univerzita v Palermu, Národní ústav jaderné fyziky v Bologni a Fyzikální ústav AV ČR v Praze.

Velmi úspěšná je i jeho vědecko-organizační činnost, pod jeho vedením bylo úspěšně organizováno devět mezinárodních konferencí o roli symetrií v kvantové fyzice či v nelineární matematické fyzice, dále se podílí na vydávání dvou renomovaných mezinárodních odborných časopisů."

Od roku 1995 prof. Nikitin desetkrát dlouhodobě pobýval ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Během této doby vzniklo 14 vědeckých prací, z nichž prof. Niederle vyzdvihuje zejména práci věnovanou novým vlnovým rovnicím pro interagující částici s libovolným polocelým spinem. Tyto rovnice nemají obvyklé potíže, se kterými se setkáváme u jiných rovnic – nenarušují totiž kauzalitu, pomocí nich můžeme pro interagující částici zavést všechny známé typy interakcí a pro částici připouští gyromagnertický poměr g = 2 apod. Dále vyřešení tzv. Coulombova problému pro částice s libovolným polocelým spinem a práci, v níž byly odvozeny nerozložitelné reprezentace homogenních Galileovy grupy transformací, které ukazují, že např. spin a magnetický moment částice je důsledkem nerelativistické kvantové mechaniky, nikoli kvantové mechaniky relativistické. Prof. Nikitin přispěl i k vysoké úrovni pěti mezinárodních konferencí o integrovatelných kvantově-mechanických systémech organizovaných FJFI ČVUT a MFF UK v Praze.

Hlavní osobní vlastnosti prof. Nikitina stručně charakterizoval prof. Niederle takto: "Hluboké znalosti moderní fyziky a současné matematiky, skromost, čestnost a to, že činnost věnovanou rozvoji vědy považuje za činnost pro svobodného člověka nejdůležitější. Svými vynikajícími vědeckými výsledky, přednáškami i organizací mezinárodních setkání podstatně přispěl k rozvoji české i evropské matematické fyziky. Posílil spolupráci svou i svých žáků s českými badateli nejen z AV ČR, ale i z Univerzity Karlovy, Slezské univerzity v Opavě a z Českého vysokého učení technického."

Podle laudatio J. Niederla
-red-