ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Mocní a bezmocní

Orientální ústav AV ČR uspořádal od 30. března do 1. dubna 2016 již 13. výroční konferenci Evropské asociace taiwanských studií (European Association of Taiwan studies – EATS). Téma konference „Mocní a bezmocní“ koresponduje s výzkumným záměrem „Moc a strategie politického a společenského řádu“, který ústav řeší od začátku roku 2015. Úvodní přednášku „The Powerful and the Powerless: Re-Examining and Reframing Taiwan’s History“ přednesl prof. Bruce Jacobs z Monash University.

11_1.jpg
Foto: Archiv OÚ AV ČR

Téma mocenských vztahů se ve společnosti projevuje různými způsoby a skrývá se v mnoha podobách. Tyto vztahy mohou být explicitní i implicitní, zjevné, či skryté. Mohou zahrnovat pouze jednotlivce, ale také celé skupiny či státy. Mocenské vztahy operují v různých kontextech, jako je víra, etnicita, třída, rod a sexuální orientace.

Takto koncipované téma přilákalo přes 130 účastníků z Evropy, Východní Asie, USA a Austrálie. EATS se snaží dát vyrovnaný prostor jak zavedeným akademikům, tak i začínajícím vědcům či doktorským studentům. Během dvou a půl dne se v 15 panelech vystřídalo 62 řečníků. Panely jsou tradičně řazeny do dvou paralelních sekcí a rozděleny na společenskovědní a humanitní příspěvky. Jedno z témat představovala koncepce trvání a změny mocenských vztahů v taiwanské společnosti v diachronní perspektivě. V této oblasti byly obzvláště podnětné příspěvky týkající se tajné policie během japonské koloniální nadvlády (Liao Wen-shuo, Academia Historica, Taiwan) nebo pozadí tajného vojenského plánu Čankajška dobýt pevninskou Čínu v padesátých letech minulého století (Isabelle Cheng, University of Portsmouth). Mnohé příspěvky se zabývaly posouváním pozic a role jednotlivců a skupin v různých kontextech. Věnovaly se například činitelům v rámci mezinárodní i domácí politiky („Dynamika vztahů přes taiwanskou úžinu“, „Politika, správa a politické strategie“ a „Mezinárodní vztahy“). Panely týkající se taiwanské filmové či literární produkce a „Antropologie a prostorové politiky“ upozornily na význam symbolické reprezentace moci. Panely „Globalizace, demokracie a nerovnost“, „Občanská společnost, mobilizace a aktivismus“, „Společnost a společenské změny“ a „Reprezentace, vnímání a problém domorodého obyvatelstva“, jak názvy naznačují, se zaměřily na problémy historického, morálního, náboženského a politického ospravedlnění moci. Upozornily také na strategie používané v existujících mocenských vztazích. Referáty v panelech „Okrajovost, moc a identita“ a „Rodové otázky“ otevřely otázky týkající se formálních a neformálních struktur, které mají vytvořit, udržet, nebo naopak podkopat existující hierarchické vztahy ve společnosti.

11_2.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Generální sekretářka EATS Ming-Yeh Rawnsley (University of Nottingham) a ředitelka pobočky na Taiwanu Táňa Dluhošová (OÚ AV ČR)

Konference tradičně dává prostor i magisterským studentům. Tentokrát pocházeli většinou z londýnské School of Oriental and African Studies, která poskytuje magisterský a doktorský program v taiwanských studiích. Dále se představili například studenti z Heidelbergu, Central European University a taiwanských univerzit. Studenti ve dvou panelech prezentovali diplomové projekty a v diskusi se staršími kolegy se dozvěděli cenné připomínky k další práci.

Od roku 2011 uděluje EATS každoročně cenu pro nejlepší příspěvek mladých vědců. Tento rok se sešlo pět uchazečů, tři prošli do užšího výběru. Komise z nich na základě písemného příspěvku, ale i schopnosti prezentovat vědecké výstupy nakonec vybrala doktorandku Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Mgr. Magdalénu Maslákovou, která se v doktorském projektu věnuje úloze presbyteriánské církve na Taiwanu v demokratizačním procesu a v procesu národního sebeuvědomování ve druhé polovině 20. století.

11_3.jpg
Foto: Archiv OÚ AV ČR

Organizace výroční konference Evropské asociace taiwanských studií je pomyslným vyvrcholením činnosti Orientálního ústavu, který se v poslední době podílel na organizaci vědeckých i populárně-vědeckých akcí. Jako příklad můžeme uvést večer taiwanských dokumentárních filmů pořádaný ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a filmovým festivalem Jeden svět, který byl spojený s diskusí s taiwanskými tvůrci a našimi vědeckými pracovníky o tamní současné politické a kulturní situaci (březen 2016). Lze také připomenout spolupráci s Academií Sinicou a otevření pobočky Orientálního ústavu v jejích prostorách, kde ve spolupráci s taiwanskými vědeckými institucemi pořádáme přednášky, kolokvia vědců a workshopy.

TÁŇA DLUHOŠOVÁ,
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.