ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpg



Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > prosinec  > Z Bruselu

Pečeť excelence

Evropská komise zahájila u příležitosti „Evropského týdne regionů a měst (OPEN DAYS 2015)“ iniciativu „Pečeť excelence“ (Seal of Excellence – SoE) zaměřenou na financování vědecko-výzkumných a inovačních aktivit. Inciativa, kterou představili komisařka pro regionální politiku Corina Creţu a komisař pro výzkum Carlos Moedas, posiluje synergické efekty mezi programem „Horizont 2020“ a dalšími zdroji financí na národní a evropské úrovni – především s Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF).

16_1.jpg
Foto: Daneels Wim, Archiv CDR
O iniciativě Pečeť excelence hovořili na Open Days 2015 komisařka pro regionální politiku Corina Creţu a komisař pro výzkum Carlos Moedas.


Záměrem je přejít od teoretických příkladů synergií jednotlivých fondů k aktivitám, které ovlivní financování jednotlivých projektových návrhů. Zájem o zapojení do pilotní realizace při zahájení iniciativy v říjnu 2015 vyjádřilo 15 států a regionů Evropské unie; další regiony a státy se postupně připojují.

Pečeť excelence se v pilotní fázi orientuje na malé a střední podniky, které nebylo možné financovat z Nástroje pro MSP (SME Instrument) v programu H2020 z důvodu nedostatku financí v rámci dané uzávěrky. Evropská komise vybrala Nástroj pro MSP pro zavedení certifikátu Pečeti excelence s ohledem na potenciální význam projektů pro regionální a národní investory. Prostřednictvím certifikátu EK mohou národní a regionální orgány snadno určovat projekty inovativních malých a středních podniků s ambicí růst a konkurovat v mezinárodním měřítku a se zřetelným dopadem na výkonnost ve vědecko-výzkumných a inovačních aktivitách. Uvedené projekty rovněž napomohou zdokonalit místní znalostní ekonomiky a realizovat strategie pro inteligentní specializaci. Evropská komise dále konstatovala, že 2300 projektových návrhů předložených do uzavřené výzvy Nástroje pro MSP bylo hodnoceno jako vysoce kvalitní, ale finanční prostředky umožňují podporu pouze 1000 projektů – zbylé návrhy obdrží certifikát Pečeť excelence. Jde o projekty, které získaly 13 a více z 15 bodů v první fázi nebo 12 a více bodů z 15 ve fázi druhé. Evropská komise nemůže zaručit, že certifikované projektové návrhy finance skutečně získají. Vybrané evropské regiony pilotně ověřily obdobné schéma v roce 2014 (například Lombardie); v případě italského regionu byly projekty, které nezískaly podporu z Nástroje pro MSP a přitom dosáhly stanoveného hodnocení, financovány z regionálních fondů.

Po vyhodnocení pilotního udělování certifikátu uvažuje EK zavést Pečeť excelence i do dalších oblastí programu H2020, v němž je příjemcem pouze jeden právnický subjekt. Jako první připadají v úvahu například individuální projekty akcí Marie Skłodowska-Curie, projekty v oblasti Šíření excelence a rozšiřování účasti – Teaming, případně ověřovací projekty Evropské rady pro výzkum a následně další části programu H2020.

Pro využití nástroje a poskytnutí financí projektům, jež certifikát získají, je třeba zodpovědět některé otázky; týkají se především podpory veřejné i v režimu de minimis a dále také zdrojů finančních prostředků a míry financování. Při využití strukturálních fondů je nutné iniciativu zahrnout do stávajících operačních programů. S cílem umožnit výměnu zkušeností a usnadnit využití nástroje spustila EK platformu, jejímž prostřednictvím lze diskutovat příklady dobrých praxí; vyhrazena je národním nebo regionálním orgánům, které mají pravomoc financovat vědecko-výzkumné a inovační aktivity, případně dalším agenturám zabývajícím se financováním inovací v MSP včetně soukromých bank a investorů. Při financování ze strukturálních fondů musejí národní a regionální poskytovatelé rozhodnout o souladu předkládaných návrhů s prioritami inteligentní specializace pro dané území.
Informace k iniciativě Pečeť excelence naleznete na http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe.

PAVLÍNA PANCOVÁ ŠIMKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR