ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Visegrádská čtyřka ocenila mladé badatele

Tak jako každý rok, i letos se nejvyšší představitelé akademií věd Visegrádské čtyřky setkali na jednání, které se tentokrát konalo ve dnech 12.–13. října 2015 v Kongresovém centru Slovenské akademie věd ve Staré Lesné. Během zasedání obdrželi tradiční ocenění za špičkovou vědeckou práci čtyři mladí výzkumníci z jednotlivých zemí V4. Mezi visegrádskými akademiemi panuje dlouhodobá shoda, že je třeba vytvářet co nejlepší podmínky pro novou generaci vědců a poskytovat jim prostor pro diskusi o formování vědní politiky. Jedním ze způsobů, jak akademie V4 projevují zájem o mladé badatele a jejich aktivity, je i každoroční udílení ceny The Visegrad Group Academies Young Researcher Award vynikajícím mladým vědcům za mimořádnou výzkumnou práci. Vědní oblast, v níž se cena udílí, je určena vždy s ročním předstihem. Letos uspěli v kategorii „languages and literature” Petr Plecháč (Ústav pro českou literaturu AV ČR), Zsolt Simon (Hungarian Academy of Sciences), Pawel Mościcki (Polish Academy of Sciences), Lucia Satinská (Slovak Academy of Sciences).

13_1.jpg
Foto: Marcel Matiašovič, Archiv SAV
Setkání představitelů akademií věd V4

Připomeňme, že pro ocenění platí několik pravidel: nominovaní nesmějí být starší 35 let a musejí působit na některém z pracovišť Akademie věd V4 (každá akademie může nominovat pouze jednoho kandidáta). Vítězové jsou poté pozváni na setkání V4, aby představili výzkumnou práci a dosažené úspěchy. Ocenění zahrnuje kromě diplomu také finanční prostředky na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na evropské konferenci podle vlastního výběru.

Význam ocenění a jeho přínos pro vědeckou kariéru přibližují dva někdejší laureáti: Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D., z Ústavu chemických procesů AV ČR, který v roce 2011 získal cenu v oblasti chemie, a Ing. Petr Hlavinka, Ph.D., z Centra pro výzkum globální změny AV ČR (2013: zemědělství).

Luděk Kaluža: Ocenění za chemii chápu jako významné uznání profesního výkonu na mezinárodní úrovni v rámci evropského regionu Polska, Maďarska a České a Slovenské republiky. Jako každé ocenění tohoto druhu, byť by bylo národního nebo lokálního významu, znamená především závazek kvality vědecké práce a vědecko-výzkumných výsledků. Nepatří však pouze mně, je i přiznáním hodnoty letitého úsilí oddělení katalýzy a reakčního inženýrství ÚCHP nejen v letech 2011 či 2010, ale i v dřívějších dekádách, protože poznatky v základním experimentálním výzkumu nevznikají ad hoc. Rád bych také zmínil podporu Grantové agentury ČR a v minulosti i Grantové agentury AV ČR, bez nichž bych nedosáhl ocenění, jehož prostřednictvím jsem se zúčast­nil prestižní mezinárodní konference 15th International Congress on Catalysis v německém Mnichově. Kongres pokrýval odborné okruhy, o které se zajímám, mj. heterogenní katalýzu, kinetiku heterogenně katalyzovaných reakcí, přípravu a vlastnosti katalytických nosičů a také přípravu katalyzátorů pro palivové články. Přínosná byla i setkání s vědci mezinárodně věhlasných pracovišť. Z aktuálně významných kontaktů na prestižní vědecká či vývojová pracoviště oboru zmíním například IRD Fuel Cells A/S (Dánsko), CNRS (Francie), FUMA-Tech Gesellschaft fuer Funktionelle Membranen und Anlagentechnologie Mbh (Německo), Schanhaj Jiao Tong University (Čína), Volvo Technology AB (Švédsko), SGL Carbon Gmbh (Německo), JRC Joint Research Centre-European Commision (Belgie), Imerys group (Švýcarsko), University of Udine (Itálie), Institute of Catalysis BAS (Bulharsko) anebo tuzemské Euro Support Manufacturing Czechia, Chemopetrol Litvínov a DEZA Valašské Meziříčí. Na ocenění získané v roce 2011 navazuji (rovněž v souvislosti s novými zkušenostmi a kontakty) řešením projektů renomovaných poskytovatelů: například GA ČR a Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative, kterou kofinancuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (v rámci 7. RP Evropské komise). Mohu jen potvrdit, že ocenění The Visegrad Group Academies Young Researcher Award je důležitým a nezpochybnitelným přínosem pro vědeckou kariéru.

Petr Hlavinka: Odpověď, co pro mě ocenění znamená, je třeba rozdělit na několik částí. Za uznání jsem považoval již samu nominaci vedení našeho výzkumného týmu a CVGZ. Velmi mne proto potěšilo, že jsem důvěru přetavil v ocenění a určitým způsobem zúročil podmínky, které nám pro práci ústav poskytuje po stránce technického zabezpečení, fungování týmů a jejich vedení. Ceremoniál byl velkým zážitkem, protože jsem výsledky prezentoval představitelům akademií věd V4 i dalším třem oceněným. Čas strávený v této společnosti při odborných i neformálních diskusích mě obohatil a v podstatě z něho dodnes čerpám. I přes rozdílné zaměření jednotlivých oceněných bylo přínosné se inspirovat mimořádnou šíří i hloubkou jimi dosažených výsledků a entuziasmem, s nímž danou problematiku prezentovali. S odstupem času lze potvrdit, že ocenění bylo v mé dosavadní kariéře jedním z nejvýznamnějších milníků. Nejde jen o cenný životopisný údaj, ale i povzbuzení do další vědecké práce, což se kladně projevilo například tím, jak výsledek vnímalo vedení ústavu a jak byl komunikován na našem pracovišti. Pozitivních reakcí se mi dostalo i od vedení Mendelovy univerzity v Brně a Agronomické fakulty, na které rovněž působím. Jsem rád, že jsem zviditelnil dosažené výsledky, jichž jsme dosáhli v oblasti hodnocení dopadů měnících se klimatických podmínek (včetně extrémů jako například dopady sucha, vliv vysokých teplot vzduchu apod.) na zemědělské systémy pod vedením prof. Zdeňka Žaluda a prof. Miroslava Trnky a ve spolupráci s dalšími kolegyněmi a kolegy. Jde o zhodnocení výzkumu, který mj. reflektuje i Strategii AV21 zaměřenou na využití výzkumu v praxi. Závěrem bych rád uvedl, že cenu vnímám především jako ocenění týmové práce našeho pracoviště.

Jak je zřejmé ze slov mladých vědců, ocenění The Visegrad Group Academies Young Researcher Award představuje významný předěl v jejich dosavadní profesní kariéře; cenu vnímají především jako uznání výzkumné práce a výsledků, které mohli prezentovat na mezinárodní úrovni. Neméně přínosné jsou i nové kontakty, zkušenosti a inspirace od ostatních oceněných.

Cenu lze nepochybně označit za velkou motivaci a výrazné povzbuzení do další vědecké práce.

VERONIKA HAVLŮ,
Kancelář Akademie věd ČR