ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Akademická rada na 29. zasedání dne 12. května 2015

Schválila

 •  přidělení finančních prostředků na dotace žadatelům z ústavů AV ČR podle návrhu Komise pro informační technologie AV ČR;
 •  přidělení dotace projektům Regionální spolupráce na rok 2015 ve druhé výzvě.

Souhlasila

 •  s výzvou Akademické rady AV ČR týkající se kritické situace v zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům pro VaVaI po roce 2017;
 •  s výsledky 2. kola výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných smluv pro rok 2015;
 •  s výsledky 1. kola pilotní výzvy na podávání žádostí o příspěvek na mezinárodní aktivity pořádané pracovišti AV ČR pro mladé výzkumné pracovníky a studenty.

Jmenovala Ing. Jana Kopečného, DrSc., členem Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 14. května 2015 na pětileté funkční období, tj. do 13. května 2020.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil:

 •  čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách: prof. Dr. Alexanderu I. Lichtensteinovi (Institut für Theoretische Physik, SRN), prof. RNDr. Petru Heinzelovi, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.);
 •  čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky prom. fyz. Pavlu Boháčkovi (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.);
 •  čestnou medaili AV ČR De scientia et humanitate optime meritis prof. MUDr. Josefu Sykovi, DrSc., dr. h. c. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.);
 •  čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách: prof. Takashi Kakiuchimu, Ph.D. (Emeritus Professor, Kyoto University, Japan), prof. RNDr. Miloši Vlastislavu Novotnému, DrSc. (Adjunct Professor Indiana University School of Medicine, Indianapolis, USA), prof. RNDr. Jiřímu Janatovi, Ph.D. (Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA);
 •  čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách: prof. RNDr. Karlu Šimkovi, CSc., dr. h. c. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), prof. MUDr. Bohuslavu Ošťádalovi, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Michaele Vorlíčkové, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Robertu Neuhäuslovi, DrSc. (in memoriam), RNDr. Zdence Neuhäuslové, CSc. (v důchodu);
 •  čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách: PhDr. Zdence Ribarové (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Josefu Hejnicovi, CSc. (v důchodu);
 •  čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách prof. PhDr. Pavlu Olivovi, DrSc. (v důchodu);
 •  Prémii Otto Wichterleho v roce 2015 těmto mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR:

I. Oblast věd o neživé přírodě
RNDr. Jaroslav Dudík, Ph.D.
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Martin Ondráček, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Evgeniya Tereshina, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Mgr. Andriy Ostapovets, Ph.D.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Ing. Jakub Urban, Ph.D.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd
RNDr. Martin Srnec, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Ing. Elena Tomšík, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
RNDr. Ivana Šeděnková, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Mgr. et Mgr. Evžen Bouřa, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Mgr. Zdeněk Kubát, Ph.D.
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Marta Vandrovcová, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Helena Fulková, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Dr. Tom Maurice Fayle, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

III. Oblast humanitních a společenských věd
Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Martin Hrdina, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 •  na základě návrhu Rady Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval MUDr. Jana Kopeckého, DrSc., do funkce ředitele Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. července 2015 do 30. června 2020;
 •  na základě návrhu Rady Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., jmenoval JUDr. Jána Matejku, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 11. června 2015 do 10. června 2020.

Vzala na vědomí

 •  informace o průběhu Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014;
 •  informaci o aktivitě KONNECT;
 •  výrok o schválení účetní závěrky organizační složky státu AV ČR sestavené k 31. 12. 2014, jak dokládá písemný záznam o hlasování schvalujícího orgánu ze dne 15. dubna 2015 (podle § 12 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb.);
 •  Zprávu o činnosti Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR za rok 2014 a plnění smluv s kraji ČR.