ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nabídka jazykových kurzů, zkoušek a dalších služeb ve školním roce 2014–2015

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Praze 1, Hybernské ulici č. 8, opět nabízí širokou škálu jazykových kurzů pro nový školní rok.
V rámci prezenční výuky pořádáme oblíbené přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouškám a kurzy zaměřené na speciální dovednosti a znalosti. Nabízíme také kurzy obecného jazyka: angličtiny, němčiny, francouzštiny a češtiny pro cizince, zájmovou výuku španělštiny, italštiny a ruštiny. Všechny kurzy jsou podporovány internetovou platformou, která umožňuje efektivnější učení a přístup k doplňkovým materiálům.
Vedle tradiční prezenční výuky nabízíme kurzy, které kombinují prezenční výuku s výukou na internetové platformě Moodle a nevyžadují pravidelnou docházku. Tyto kurzy se zaměřují především na jazykové znalosti a specifické dovednosti, které potřebují doktorandi a začínající vědci při odborném psaní v angličtině, prezentacích na konferencích či organizování zahraničních stáží. Nabízíme však také online kurzy zaměřené na běžnou a profesní komunikaci v angličtině, němčině a francouzštině.
Centrum akademického psaní (CAP) poskytuje kromě kurzů také fundované poradenství při psaní jakéhokoli anglického textu včetně odborných článků, publikací, grantových žádostí, disertací apod. Konzultace slouží všem, kteří uvítají zpětnou vazbu ke svému textu v jakékoli fázi psaní či přípravy.
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR má také svou pobočku v Brně, kde jsou kurzy operativně organizovány podle zájmu a prostorových možností v jednotlivých ústavech AV ČR v Brně.
Podrobné informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete na http://www.langdpt.cas.cz/ a http://cap.avcr.cz.
Kontakt: polaskova@langdpt.cas.cz
Hybernská 8/1000, Praha 1
Termín pro odevzdání přihlášek pro nové posluchače je 20. června 2014, pro posluchače, kteří kurzy navštěvovali v tomto školním roce, 27. června 2014.
Výuka ve školním roce 2014–2015 začíná 8. září 2014.


1. PREZENČNÍ KURZY – POBOČKA PRAHA

• Zkouškové kurzy

ANGLIČTINA

PET (Cambridge English: Preliminary)
Dvousemestrální kurz je určen mírně pokročilým posluchačům, kteří potřebují základní systematickou přípravu jak ve všech řečových dovednostech, tj. v mluveném projevu, čtení, poslechu a psaní, tak v gramatice. Je vhodným předstupněm k přípravě k FCE. Zkouška PET je jednou ze základních jazykových zkoušek, které povinně skládají zaměstnanci státní správy. Lze ji složit na Britské radě.
Úroveň kurzu: B1 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. A2

Příprava k FCE (Cambridge English: First)
Systém dvou dvousemestrálních kurzů (Pre FCE, FCE) pro středně pokročilé:

Pre FCE
Dvousemestrální kurz je prvním stupněm přípravy k FCE a je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně B1 (PET) s důrazem na rozšíření slovní zásoby a gramatiky a na rozvoj řečových dovedností, a to včetně nácviku příslušných testovacích technik. Je doporučeným předstupněm k přípravnému kurzu FCE.
Úroveň kurzu: B2 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B1

FCE (Cambridge English: First)
Dvousemestrální kurz je zaměřen na přípravu posluchačů k nejrozšířenější cambridgeské zkoušce FCE, jež je oficiálně uznávaná ve Velké Británii i jinde v Evropě a stále více i u nás. Výuka se systematicky a vyváženě zaměřuje na rozvoj všech řečových dovedností (mluvení, čtení, psaní a poslech) i na rozšiřování znalostí gramatiky a slovní zásoby. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to buď v písemné, nebo elektronické ­podobě.
Úroveň kurzu: B2 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B1

Závěrečný předzkouškový kurz FCE
(Cambridge English: First)

Jednosemestrální kurz je určen posluchačům v závěrečné fázi přípravy na zkoušku FCE. Výuka je zaměřena na zopakování nejdůležitějších gramatických jevů a slovní zásoby podle tematických celků a zejména na testovací techniky potřebné ve všech pěti částech zkoušky. Kurzy se konají v zimním i v letním semestru.
Kurz v zimním semestru bude již zohledňovat formát zkoušky platný od ledna 2015. Nový formát zkoušky zachovává úroveň B2 a nadále se skládá z pěti samostatně hodnocených částí. Zkouška je ale o 30 minut kratší, poněkud se zjednodušuje Writing a mírně se upravuje první část Listening a třetí část Speaking.
Reading a Use of English se po zkrácení spojují v jeden celek, což dává větší volnost pro vypracování úloh. První povinnou částí Writing je nově esej, z druhé části se vypouští povídka (Story) a úlohy z doporučené četby. Třetí část Speaking je nově založena na slovním zadání tématu, nikoli na obrázcích.
Zároveň nabízíme také možnost přípravy ke zkoušce v prosinci 2014 (tj. v dosud platném formátu), v přihlášce však musí studenti označit, o jaký typ zkoušky mají zájem.
Úroveň kurzu: B2 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B1

Pre CAE
Kurz je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně s důrazem na rozšíření slovní zásoby a rozvoj řečových dovedností. Je doporučeným předstupněm k přípravě ke zkoušce CAE (Cambridge English: Advanced).
Úroveň kurzu: B2+ (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B2

CAE (Cambridge English: Advanced)
Dvousemestrální kurz přípravy na zkoušku CAE je určen pro pokročilé. Kurz je zaměřen na další systematické rozvíjení ­jazykových znalostí a osvojení si strategií jak pro ústní a písemnou komunikaci, tak pro čtení a poslech (zejména autentických materiálů). Pro svou všestrannost a praktické zaměření je kurz CAE vhodný zvláště pro zájemce o postgraduální studijní pobyty a stipendia v anglicky mluvících zemích. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to buď v písemné, nebo elektronické podobě.
Úroveň kurzu: C1 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B2

Závěrečný předzkouškový kurz CAE
(Cambridge English: Advanced)

Jednosemestrální kurz je určen pokročilým posluchačům v závěrečné fázi přípravy na zkoušku CAE v novém formátu platném od ledna 2015. Výuka se systematicky zaměřuje na jednotlivé části zkoušky a na zvládnutí příslušných testovacích technik.
Úroveň kurzu: C1 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B2

Pre CPE
Kurz je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně s důrazem na rozšíření slovní zásoby a rozvoj řečových dovedností. Je předstupněm k přípravnému kurzu ke zkoušce CPE (Cambridge English: Proficiency).
Úroveň kurzu: C1+ (jedenkrát nebo dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. C1

CPE (Cambridge English: Proficiency)
Dvousemestrální kurz je vhodný pro velmi pokročilé posluchače, kteří se připravují ke cambridgeské zkoušce nejvyššího stupně. Tato zkouška splňuje požadavky britských univerzit pro přijetí uchazečů o studium.
Kurz je zaměřen zejména na náročnou slovní zásobu, schopnosti abstraktního myšlení v angličtině a zvládnutí obtížných forem písemného projevu.
Úroveň kurzu: C2 (jedenkrát nebo dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. C1

iBT TOEFL
Jednosemestrální kurz pro středně pokročilé a pokročilé posluchače připravuje na iBT (tj. internetovou) verzi zkoušky TOEFL, kterou požadují americké a kanadské univerzity a některé další instituce jako vstupní podmínku pro studium a udělení stipendia uchazečům ze zahraničí. Registrace k testu je možná pouze online: www.ets.org/registerme.html.
Úroveň kurzu: B2+ (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B1

NĚMČINA

Zertifikat Deutsch
Jednosemestrální a dvousemestrální kurzy pro středně pokročilé jsou přípravou ke zkoušce, jež představuje základní oficiální osvědčení znalostí němčiny uznávané v Německu. Zkoušku lze složit v Jazykové škole hlavního města Prahy nebo Goethe-Institutu – http://www.goethe.de/ins/cz/pra/net/prz/csindex.htm.
Úroveň kurzu: B1, B2 (jedenkrát nebo dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. A2

FRANCOUZŠTINA

Přípravný kurz ke zkoušce DELF
Kurz připravuje zájemce o francouzský certifikát DELF ve čtyřech úrovních – A1, A2, B1 a B2, tj. od mírné po střední pokročilost.
Úroveň kurzu: A1–B2 (dvakrát týdně)

Přípravný kurz ke zkoušce DALF
Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří se připravují ke zkoušce DALF ve dvou úrovních (C1, C2). Zkouška je osvědčením o hlubší znalosti francouzského jazyka a dokladuje absolventovu schopnost studovat na francouzské univerzitě.
Úroveň kurzu: C1 a C2 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B2

ŠPANĚLŠTINA

Přípravný kurz ke zkoušce DELE – Diploma de español como lengua extranjera novinka!
Úroveň kurzu: B1 (jedenkrát týdně)
Vstupní úroveň: min. A2
Pozn.: jde o zájmový kurz (pro zaměstnance AV ČR za zvýhodněné kurzovné).

• Kurzy obecného jazyka a odborné kurzy

ODBORNÁ ANGLIČTINA

Odborná angličtina pro doktorandy (viz Blended learning)

SPECIÁLNÍ KURZY

Speaking Skills Intermediate
Dvousemestrální kurz pro středně pokročilé je určen těm posluchačům, kteří se ostýchají komunikovat v angličtině, zejména s rodilým mluvčím, nebo mají problémy s porozuměním.
Úroveň kurzu: B1–B2 (jedenkrát týdně)
Vstupní úroveň: min. A2–B1

Pokročilá konverzace s rodilým mluvčím
Kurz je zaměřen zejména na upevnění komunikačních dovedností. Rodilý mluvčí v kurzu nepoužívá klasickou učebnici, ale převážně autentické texty, jako např. novinové články a autentické nahrávky. Výuka je zaměřena hlavně na diskusi na různá témata (např. politika, historie, publicistika, humor apod.) a na studium slovní zásoby (podle potřeby i gramatiky).
Úroveň kurzu: B2–C2 (jedenkrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B2

OBECNÝ JAZYK

Angličtina
Kurzy na všech úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání jazykových znalostí a rozvoj řečových dovedností s cílem umět použít jazyk v každodenních situacích.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát týdně)

Němčina
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a na rozvoj komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát týdně)
Prezenční výuku lze také kombinovat s aktivitami na internetu – viz Blended learning.

Francouzština
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí (zejména gramatiky a slovní zásoby) a na rozvoj řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní) s důrazem na obecnou konverzaci.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát týdně)

Čeština/Czech for foreigners
Kurz je zaměřený na základní orientaci v českém jazykovém prostředí, na získání a rozvíjení potřebných jazykových znalostí a všestranných dovedností.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát nebo dvakrát týdně)

Čeština pro anglicky mluvící posluchače/Czech for English native speakers
Kurz základů češtiny bude veden anglicky hovořícím českým lektorem a je určen pro anglické rodilé mluvčí, kteří mají zájem o výuku českého jazyka.
Úroveň kurzu: A0–A2 (jedenkrát nebo dvakrát týdně)
This course introduces students to the basics of Czech language and is taught by a Czech teacher who speaks English and can explain some points in English.

• Zájmové kurzy

ŠPANĚLŠTINA

Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát týdně)

Přípravný kurz ke zkoušce DELE – Diploma de español como lengua extranjeranovinka! (viz Zkouškové kurzy)

Español en la rednovinka! (viz Blended learning)

Español actual novinka! (viz Blended learning)

ITALŠTINAopět v nabídce

Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát týdně)

RUŠTINAopět v nabídce

Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát týdně)


2. PREZENČNÍ KURZY – POBOČKA BRNO

Ve školním roce 2014–2015 nabízíme v rámci tradiční prezenční výuky v Brně kurzy obecné angličtiny, němčiny a francouzštiny. Výuka je organizována po semestrech v kurzech, které se konají jedenkrát nebo dvakrát týdně po 90 minutách s českým lektorem nebo s rodilým mluvčím. Pro zájemce z Brna jsou určeny i některé kurzy typu Blended learning. Bližší informace o kurzech v Brně naleznete na našich webových stránkách.


3. BLENDED LEARNING

• Kurzy probíhající pouze online (Praha i Brno)

Academic Writing: Sessions 1, 2 & 3
Kurz je během jednoho školního roku rozdělen na trimestry, tj. tři 10týdenní cykly (AW: Session 1, AW: Session 2, AW: Session 3), které studenti postupně absolvují. Většina výuky se odehrává na internetové platformě Moodle, kde se posluchači seznamují se základními konvencemi odborného psaní v angličtině s ohledem na očekávání čtenářů. Klademe důraz na proces psaní (plánování, první verze textů, důkladné revize, přepisování textů a jejich editace), myšlenkovou a organizační strukturu textů a stylistiku. Posluchači si procvičují psaní různých žánrů, se kterými se setkávají ve své akademické kariéře – např. abstrakt, sumarizace textu, parafráze a citace, úvod a závěr odborného článku atp. Vedle toho také přispívají do diskusních fór a učí se vzájemně reagovat na své texty (peer feedback). Jednotlivé lekce zpravidla obsahují studijní materiál, diskusní fórum, přípravné aktivity k psaní, aktivity k procvičení vybraných stylistických a gramatických jevů a dále tvorbu či revizi uceleného textu. Přestože kurz probíhá ve skupině, instruktoři k posluchačům přistupují individuálně a každému poskytují hloubkovou zpětnou vazbu k jednotlivým úkolům, na jejímž základě posluchači své texty dále upravují.
Prezenční výuka: celkem pět setkání s instruktory, 1–2 setkání v průběhu každého cyklu (4–6 hodin týdně); počet týdnů výuky: 30 (10 týdnů v každém cyklu).
Vstupní úroveň: min. B2+ (nutno prokázat certifikátem nebo složit vstupní test)
Úroveň kurzu: B2–C2
Začátky cyklů: září, leden, duben (bude upřesněno)

Real English
Jednosemestrální kurz Real English je určen posluchačům, kteří se chtějí ponořit do opravdové angličtiny a porozumět rodilým mluvčím, aniž by museli chodit na prezenční kurzy. Posluchači mohou pracovat vlastním tempem. Výuka je pojata zábavnou formou: studenty čekají rozhovory se zajímavými osobnostmi z nejrůznějších oblastí, dokumenty, přednášky, filmové ukázky a kulturní perličky, diskusní fóra a interaktivní úkoly. Mimo to budou mít příležitost hovořit s rodilým mluvčím přes Skype. Ke kurzu stačí počítač s připojením k internetu, sluchátka a mikrofon.
Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden)
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B2–C1
Termín konání: od 8. září 2014

Focus on Writing
Nový jednosemestrální kurz je určen posluchačům na úrovni B1, kteří mají problémy s gramatikou a slovní zásobou a potřebují se zdokonalit v psaní typu cambridgeských zkoušek. Na internetové platformě se seznámí s různými žánry, rozšíří si slovní zásobu a pravidelně budou posílat úkoly ke zpětné vazbě. Kurz je vhodným doplňkem k přípravným zkouškovým kurzům FCE a případným předstupněm kurzů Academic Writing.
Prezenční výuka: úvodní hodina plus individuální konzultace během kurzu
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B2
Termín konání: od 8. září 2014

Español en la rednovinka!
Nový kurz je určen posluchačům, kteří již španělštinu studovali, ale nemohou se zúčastnit pravidelné výuky. Jejich znalosti odpovídají úrovni A2+ až B1, ale mají potíže s gramatikou a slovní zásobou a rádi by si zdokonalili své znalosti. Na internetové platformě se seznámí s různými žánry, zlepší své řečové dovednosti, rozšíří si slovní zásobu a pravidelně budou posílat úkoly ke zpětné vazbě. Kurz je vhodným doplňkem k přípravným zkouškovým kurzům DELE.
Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden) plus jedna individuální konzultace během kurzu

Vstupní úroveň: A2+
Úroveň kurzu: B1–B2
Termín konání: od 8. září 2014
Pozn.: jde o zájmový kurz (pro zaměstnance AV ČR za zvýhodněné kurzovné)

• Kurzy kombinující online a prezenční výuku

Odborná angličtina pro doktorandy
English for Science and Technology, dvousemestrální kurz angličtiny pro pracovníky ve vědě a výzkumu, je zaměřen na slovní zásobu, gramatické struktury a řečové dovednosti obecně vědního stylu, společného všem vědeckým oborům. Kurz kombinuje dvě formy výuky: individuální práci na platformě Moodle (kde jsou přístupné studijní materiály a zadání úkolů) a skupinovou práci na seminářích (kde se analyzují vypracované úkoly a procvičují jednotlivé kapitoly). Posluchači si v kurzu prostřednictvím kratších mluvených a písemných projevů procvičí slovní zásobu obecně vědního jazyka a důležité gramatické jevy, jako jsou členy, časy nebo gerundia. Kurz je tak dobrým předstupněm pro kurzy Academic Writing a Presentation Performance a zároveň studenty připravuje na jazykovou zkoušku požadovanou v rámci doktorského studia.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1–C1
Termín konání: od 8. září 2014

Presentation Performance
Jednosemestrální kurz umožňuje studentům proniknout do­ tajů řečnického umění, zbavit se obav z veřejného vystoupení a rozpoznat silné i slabší stránky svého mluveného projevu v angličtině. Absolvent kurzu bude umět připravit a úspěšně přednést prezentaci a celkově vytříbí svoje komunikační dovednosti. Kurz kombinuje výuku online na platformě Moodle s prezenčním nácvikem. Výuka klade důraz na efektivní pou­žití jazyka, nikoli na gramatiku jako takovou. Současně nabízíme konzultační poradenství v tvorbě a nácviku konkrétní prezentace.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B2+ (tj. post FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)
Úroveň kurzu: B2–C1
Termín konání: od 8. září 2014

Training Skills (Writing, Speaking, and Listening)
Jednosemestrální kurz Training Skills: Writing, Speaking, and Listening (B2) je určen studentům s pokročilou znalostí angličtiny, ale nižším sebevědomím ve třech řečových dovednostech: psaní, mluvení a poslechu. Tyto dovednosti si studenti mají možnost zdokonalit pravidelným psaním textů (povídek, e-mailů, kompozic) a jejich vylepšováním na základě individuální zpětné vazby, mluvením v běžných komunikačních situacích (diskusích, prezentacích, rozhovorech) a poslechem audio/video nahrávek na úrovni B2. Kurz kombinuje prezenční formu studia se studiem online na internetové platformě. Systematické rozvíjení psaní, mluvení a poslechu současně přispívá k rozšíření pokročilé slovní zásoby a zdokonalení výslovnosti či gramatiky. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se připravují na cambridgeskou zkoušku FCE a chtějí si důkladněji procvičit úlohy z testů FCE ve třech klíčových dovednostech.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B1+
Úroveň kurzu: B2
Termín konání: od 8. září 2014

Mastering Skills (Writing, Speaking, and Listening)
Jednosemestrální kurz Mastering Skills: Writing, Speaking, and Listening (C1) volně navazuje na Training Skills: Writing, Speaking, and Listening (B2). Je vhodný pro studenty s velmi pokročilou úrovní angličtiny a zájmem o zdokonalení především psaného a mluveného projevu. Kurz dále systematicky rozvíjí poslech autentických nahrávek a jednotlivé dovednosti propojuje prostřednictvím kreativních úkolů, např. diskusemi na téma poslechového cvičení, psaním shrnutí autentického videa, prezentováním tématu dle vlastního výběru apod. Kurz klade důraz na rozvíjení technik psaní, zdokonalování prezentačních dovedností (rétoriky i grafického designu) a osvojení si základních principů anglické kompozice (argumentativní psaní, struktura textu, výběr správných jazykových prostředků pro danou komunikační situaci). Kurz kombinuje prezenční formu studia se studiem online na internetové platformě.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B2
Úroveň kurzu: C1
Termín konání: od 8. září 2014

Kurz němčiny s rozšířenou nabídkou online aktivit
Kurz nabízí možnost jak zábavnou formou zefektivnit studium němčiny. Kombinuje prezenční výuku se samostatnou přípravou na internetové platformě, která obsahuje zajímavé materiály pro zdokonalení jazykových dovedností (interaktivní cvičení, poslech, krátké filmy).
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: B1
Úroveň kurzu: B1–B2
Termín konání: od 8. září 2014

Francouzština – profesní a každodenní komunikace
Kurz pomáhá osvěžit francouzštinu před zahraniční pracovní cestou. Studenty čekají simulace jednoduchých profesních situací při studijním pobytu, stáži a konferenci v zemích EU (první kontakt s partnerskou institucí, prezentace pracoviště, sdělení vlastního výzkumného záměru, CV atd.), reálie a interaktivní gramatická a lexikální cvičení.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: A2
Úroveň kurzu: A2–B1
Termín konání: od 8. září 2014

Español actualnovinka!
Kurz nabízí možnost jak zábavnou formou zefektivnit studium španělštiny. Kombinuje prezenční výuku, kde je kladen důraz zejména na konverzaci, se samostatnou přípravou na internetové platformě, která obsahuje zajímavé materiály pro zdokonalení jazykových dovedností (interaktivní gramatická a lexikální cvičení, poslech, krátké filmy, simplifikovaná klasická literatura apod.).
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Vstupní úroveň: A2
Úroveň kurzu: A2–B1
Termín konání: od 8. září 2014
Pozn.: jde o zájmový kurz (pro zaměstnance AV ČR za zvýhodněné kurzovné)


4. DALŠÍ SLUŽBY

• Centrum akademického psaní

Píšete a přednášíte v angličtině?
Chcete se zdokonalit?
Máte zájem o zpětnou vazbu?

Zapište se do online kurzů (viz Blended learning), přijďte na konzultaci s konkrétním textem či prezentací.
Konzultace jsou určené pro kohokoli, kdo má zájem o individuální zpětnou vazbu ke konkrétnímu textu či prezentaci v angličtině. Na konzultaci můžete přijít s hotovým textem, ale i s prázdným papírem, kdy teprve začínáte zpracovávat nějaké téma a potřebujete překonat „tvůrčí krizi“. Jsme připraveni pomoci v jakékoli fázi psaní, s jakýmkoli textem, ať už jde o odborný článek, abstrakt, žádost o grant, disertační práci, ale i třeba e-mail, motivační dopis nebo životopis. Naší filozofií je vést klienty při psaní cizojazyčného textu k samostatnosti. Namísto editačních služeb a opravování gramatických a lexikálních chyb vám nabízíme reakci kritického čtenáře. Během konzultace a prostřednictvím odkazů na studijní materiály se dále naučíte strategiím psaní, revidování textu a rozpoznávání a opravování vlastních chyb.

CAP-logo_CMYK.jpg

• Jazykové zkoušky

Jazyková zkouška pro doktorandy
Zkouška se skládá z písemného testu a ústního pohovoru zaměřeného na odborný jazyk v oboru posluchače.

Cambridgeské zkoušky PET, FCE, CAE, CPE
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR je certifikovaným místem pro přípravu ke cambridgeským zkouškám. Zájemce registrujeme online, zkoušky se skládají na Britské radě buď v písemné, nebo elektronické podobě. Pro další informace kontaktujte PhDr. Libuši Sýkorovou, e-mail: sykorova@langdpt.cas.cz.