ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Usnesení XLIV. zasedání Akademického sněmu

XLIV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 24. dubna 2014 v Praze, přijímá následující usnesení:

I.
Akademický sněm
1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c.,
2. ve smyslu čl. 14 písm. b) a e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje:
1. a) výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2013 podle předloženého návrhu,
1. b) zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLIII. zasedání Akademického sněmu podle předloženého návrhu.

II.
Akademický sněm
1. bere na vědomí informaci o úpravě rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2014,
2. ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předložený závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2013,
3. bere se souhlasem na vědomí zprávu o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2013,
4. dodatečně schvaluje použití stavebních odpisů na financování staveb a akcí nákladné údržby ke konci roku 2013 podle předložené zprávy o hospodaření Akademie věd ČR.

III.
Akademický sněm
1. schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu,
2. v souladu s čl. 20 odst. 1 Stanov Akademie věd ČR odvolává z důvodu neslučitelnosti funkcí RNDr. Jiřího Rákosníka, CSc., z Dozorčí komise Akademického sněmu s účinností ke dni 30. dubna 2014 a bere na vědomí, že funkci předsedy komise bude od
1. května 2014 vykonávat prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc.,
3. pověřuje Dozorčí komisi Akademického sněmu, aby zprávu o své činnosti za období od XLIV. do XLV. zasedání Sněmu podala Akademickému sněmu ustavenému pro funkční období 2014–2018 na jeho ustavujícím zasedání,
4. souhlasí s udělením odměny předsedovi a členům Dozorčí komise Akademického sněmu za jejich práci v uplynulém funkčním období v celkové částce 280 000 korun.

IV.
Akademický sněm
zvolil podle čl. 11 odst. 1 písm. e) a f) Stanov Akademie věd ČR tyto nové členy Akademického sněmu na funkční období 2014–2018:
a) v kategorii zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank byli zvoleni:
Ing. Pavel Juříček, Ph.D. (BRANO GROUP, a. s.)
prof. Ing. Jan Macek, DrSc., FEng. (České vysoké učení technické v Praze)
RNDr. Marek Minárik, Ph.D. (Genomac International, s. r. o.)
Ing. Jan Musil, CSc. (ČKD GROUP, a. s.)
Ing. Ladislav Novák (Svaz chemického průmyslu ČR)
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (Skupina Siemens Česká republika)
MUDr. Vít Perlík (Zentiva, k. s.)
Ing. Pavel Šebek, CSc. (Zentiva, k. s.)
Mgr. Martin Wichterle (Wikov Industry, a. s.)
Ing. Petr Zemánek (Svaz strojírenské technologie)

b) v kategorii významných domácích a zahraničních vědců byli zvoleni:
prof. Dr. Wilhelm Ansorge (Ècole Polytechnique Fédérale de Lausanne)
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (PALS, společná laboratoř ÚFP a FZÚ)
prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. Dr. Ivan Lefkovits, dr. h. c. (University Hospital Basel)
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., FCMA (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (Masarykova univerzita)
Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla (Universität Wien)
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. mult. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (České vysoké učení technické v Praze)
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.)
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (Regionální centrum aplikované molekulární onkologie)
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Univerzita Pardubice)
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

V.
Akademický sněm
se obrací na vládu České republiky s žádostí, aby neprodleně řešila kritickou situaci v Grantové agentuře ČR, která se vyhrotila zejména v souvislosti s kontroverzním zásahem jejího předsednictva do soutěže na podporu excelence. Důvěryhodnost agentury, která je klíčovým poskytovatelem účelových prostředků na základní výzkum, nelze obnovit bez personálních změn v jejím předsednictvu. Akademický sněm v této souvislosti rovněž odkazuje na svá usnesení ze dne 19. dubna 2012 a 19. března 2013, jimiž už dříve poukázal na nekoncepčnost v řízení agentury a dlouhodobě přetrvávající nedostatky v její činnosti.

VI.
Akademický sněm
ukládá Akademické radě AV ČR, aby se zabývala návrhem před­loženým RNDr. Viktorem Žárským, CSc., na úpravu čl. 11 Přílohy Stanov Akademie věd ČR, posoudila jeho právní a věcné důsledky a o výsledku informovala navrhovatele a Akademický sněm.

V Praze 24. dubna 2014

Ověřili:
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.,
předseda návrhové komise Akademického sněmu,
PhDr. Pavel Baran, CSc.,
předsedající Akademického sněmu