ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 15. a 16. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 26. března 2014:

Schválila

  •  Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR;
  •  Závěrečný účet AV ČR za rok 2013;
  •  Pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení;
  •  přidělení dotace na řešení projektů regionální spolupráce;
  •  přidělení finančních prostředků na dotace žadatelům z ústavů AV ČR podle návrhu Komise pro informační technologie AV ČR.

Vzala na vědomí

  •  návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2013;
  •  seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank;
  •  seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 z řad významných domácích a zahraničních vědců;
  •  návrh Zprávy o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2013 pro Akademický sněm;
  •  podklad pro návrh usnesení XLIV. zasedání Akademického sněmu;
  •  informaci o Společných výzkumných programech HERA.


Akademická rada dne 15. dubna 2014:

Schválila

  •  dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a brazilskou Národní vědeckou radou pro vědecký a technologický rozvoj (CNPq);
  •  přidělení finančních prostředků na úhradu členských příspěvků pro rok 2014 za České národní komitéty do mezinárodních vědeckých unií, o které požádaly od ledna do dubna 2014;
  •  výsledek výběrového řízení na projekty s National Research Foundation;
  •  pravidla související s přípravou a financováním stavebních akcí na pracovištích AV ČR;
  •  změnu ve statutu Komise pro vědecké informace AV ČR pro funkční období 2013–2017.

Jmenovala

  •  prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. dubna 2014 na druhé pětileté funkční období, tj. do 14. dubna 2019;
  •  RNDr. Miroslava Fliegera, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. dubna 2014 na druhé pětileté funkční období, tj. do 14. dubna 2019.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

  •  udělil čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. RNDr. Vladislavu Šimákovi, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.);
  •  udělil čestnou medaili AV ČR De scientia et humanitate optime meritis prof. Avramu Noamovi Chomskymu (emeritní profesor na Massachusetts Institute of Technology – MIT, Cambridge, Massachusetts, USA);
  •  na základě návrhu Rady Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval RNDr. Jiřího Rákosníka, CSc., do funkce ředitele Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. května 2014 do 30. dubna 2019.

Vzala na vědomí

  •  výsledky hodnocení ukončených badatelských grantových projektů Grantové agentury AV ČR.