ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 13. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 4. února 2014:

Svolala XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR na čtvrtek 24. dubna 2014 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:
1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu.
2. Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2013 a zpráva o činnosti Akademické rady za období od XLIII. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš.
3. Volby části členů Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 podle čl. 11 odst. 1 písm. e) a f) Stanov AV ČR.
4. Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2013 a její závěrečný účet – P. Bobák.
5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Rákosník.
6. Volné návrhy.
7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání.

Schválila

  •  materiál pro jednání vlády včetně stanoviska AV ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/06 Peněžní prostředky určené na investice v působnosti AV ČR a veřejných výzkumných institucí, u nichž je AV ČR zřizovatelem,
  •  projekt Proměny Akademie věd 1990/93–2014,
  •  výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasila

  •  s výsledky výběrových řízení na projekty v rámci dvoustranných smluv AV ČR se zahraničními partnery.

Jmenovala

  •  Ing. Elišku Kudělkovou členkou Dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 5. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 4. února 2019,
  •  JUDr. Martu Merhautovou členkou Dozorčí rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., s účinností od 5. února 2014 na pětileté funkční období, tj. do 4. února 2019.

Vzala se souhlasem na vědomí

  •  informaci o spolupráci a složení poroty pro výběr stipendistek L’ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě.

Vzala na vědomí

  •  usnesení vlády České republiky ze dne 2. ledna 2014 č. 10 k uspořádání česko-bavorské výstavy v roce 2016 a o jmenování vládního zmocněnce pro uskutečnění této výstavy,
  •  informaci o mezirezortních připomínkových řízeních v roce 2013.