ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 3. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 7. května 2013 zabývala následujícími nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  Komisi programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR ve složení: PhDr. Pavel Baran, CSc., Ing. Petr Bobák, CSc., prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc., RNDr. Jan Šafanda, CSc. (všichni Akademická rada AV ČR), RNDr. Antonín Fejfar, CSc., prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc., PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (všichni Vědecká rada AV ČR);
 •  úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 1. zasedání konaného dne 30. dubna 2013.

Souhlasila

 •  se složením Redakční rady Akademického bulletinu.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil

 •  čestnou medaili AV ČR De scientia et humanitate optime meritis:
 •  prof. Rogeru Balianovi (Institut de Physique Théorique, France);
 •  RNDr. Zdeňku Havlasovi, DrSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.);
 •  čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách:
 •  prof. RNDr. Pavlu Drábkovi, DrSc. (Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni);
 •  Dr. Jaroslavu Kautskému, Ph.D. (Flinders University of South Australia, Austrálie);
 •  čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledku vědeckého výzkumu:
 •  prof. Ing. Zdeňku Bittnarovi, DrSc. (ČVUT, Fakulta stavební, katedra mechaniky, Praha);
 •  čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách:
 •  prof. Nobuyoshi Kogovi, Ph.D., CSc. (Chemistry Laboratory, Graduate School of Education, Hiroshima University, Japan);
 •  čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách:
 •  RNDr. Janu Květovi, CSc. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.);
 •  prof. RNDr. Františku Sehnalovi, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.);
 •  čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách:
 •  prof. MUDr. Pavlu Marešovi, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.);
 •  MUDr. Radimu Šrámovi, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.);
 •  čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách:
 •  PhDr. Emilii Bláhové, CSc. (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.),
 •  čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky:
 •  Vítu Našinci, CSc.;
 •  Boženě Petschové (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.);
 •  čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy:
 •  Ing. Marcelu Grünovi (ředitel Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy);
 •  prof. PhDr. Martinu Hilskému, CSc., dr. h. c., MBE (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze);
 •  Mgr. Janě Olivové (redaktorka Českého rozhlasu, Praha);
 •  pamětní medaili Jana Patočky:
 •  prom. fil. Václavu Konzalovi (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.)
 •  Prémii Otto Wichterleho v roce 2013 těmto mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR:
 •  I. Oblast věd o neživé přírodě
 •  Mgr. Veronica Goian, Ph.D.
 •  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 •  Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
 •  Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
 •  Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D.
 •  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 •  RNDr. Martin Ledinský, Ph.D.
 •  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 •  Ing. Babak Mahdian, Ph.D.
 •  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 •  Ing. Jakub Šístek, Ph.D.
 •  Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 •  Mgr. Jiří Štěpán, Ph.D.
 •  Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 •  II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd
 •  Mgr. Petr Cígler, Ph.D.
 •  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 •  RNDr. Martin Dračinský, Ph.D.
 •  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 •  Mgr. Martin Hrubý, Ph.D.
 •  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 •  Mgr. Jana Humpolíčková, Ph.D.
 •  Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 •  RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
 •  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 •  RNDr. Petr Chytil, Ph.D.
 •  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 •  Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
 •  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 •  RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.
 •  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 •  Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.
 •  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 •  III. Oblast humanitních a společenských věd
 •  Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
 •  Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 •  Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
 •  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 •  Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
 •  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 •  Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D.
 •  Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
 •  Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
 •  Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
 •  PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.
 •  Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 •  PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
 •  Filosofický ústav AV ČR, v. v. i
 •  Fellowship J. E. Purkyně:
 •  Dr. Vincentu Mortetovi, Ph.D., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let,
 •  doc. Ing. Sergeji Hlochovi, Ph.D., navrženému Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i., na dobu čtyř let,
 •  Oliveru Weingartenovi, Ph.D., navrženému Orientálním ústavem AV ČR, v. v. i., na dobu pěti let.

Jmenovala

 •  prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc., a doc. RNDr. Evu Zažímalovou, CSc., zástupci Akademie věd ČR v Dozorčí radě Grantové agentury AV ČR;
 •  Ing. Pavla Kriegsmana externím členem Dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. května 2013 na pětileté funkční období, tj. do 14. května 2018;
 •  Koordinační komisi pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně na funkční období 2013–2017 ve složení: prof. RNDr. Jiří Hanika, DrSc. (Vědecká rada AV ČR a Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.) – předseda; místopředsedové: RNDr. Jan Laštovička, DrSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jiří Jiráček, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.); členové: doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jiří Oswald, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jaromír ­Horáček, DrSc. (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.), Ing. Vlastimil Matějec, CSc. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Aleš Špičák, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.), doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.); Mgr. Ivana Střálková (Kancelář AV ČR) – tajemnice;
 •  Archeologickou evaluační komisi AV ČR ve složení: JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Akademická rada AV ČR) – předsedkyně; PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (Akademická rada AV ČR) – místopředsedkyně; členové: PhDr. Jiří Doležel (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.), Mgr. Michal Ernée, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), JUDr. Miloslava Hálová (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.), doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.), doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.), Mgr. Jan Mařík, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.); Ing. Alice Stará (Kancelář AV ČR) – tajemnice;
 •  Komisi pro informační technologie AV ČR ve složení: prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (Akademická rada AV ČR); členové: Jan Anděl (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.), RNDr. Václav Babický (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.), Ing. Ladislav Beneš, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Václav Brunnhofer, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), RNDr. Ivan Černý, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.), Ing. Čeněk Číšecký (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), RNDr. Petr Divina, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), Ing. Martin Duda (Knihovna AV ČR, v. v. i.), Ing. Miroslav Fridrich (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.), Gustavo González (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jaroslav Charfreitag (ELI), RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Ondřej Jakl, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.), Ing. Martin Jarník (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Josef Jursa, CSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Věroslav Kaplan, Ph.D. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.), RNDr. Andrej Kugler, CSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.), Ing. Jiří Maňour (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Luděk Novotný, Ph.D. (Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.), Ing. Martin Papík, Ph.D. (BIOCEV), RNDr. Lukáš Pellar (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jan Pinta (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Ing. Herman Pospíšil (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.), Ing. Petr Ryšavý (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Michal Salaj (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Ing. Petr Sunega (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Marcela Švamberková (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. František Máca, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Petr Vaníček (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.), Jana Vojířová (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.); Ing. Miroslav Indra, CSc. – tajemník.

Vzala na vědomí

 •  informaci o následných kontrolách provedených v roce 2012 a 2013 na pracovištích, která prošla plánovanou kontrolou v roce 2011.