Archive of the AB

 


EUSJA General Assembly

eusja.jpg EUSJA General Assembly
& EUSJA Study Trip

Prague, Czech Republic
March 14–17, 2013

Important links

International cooperation

 

ESO

EUSCEA

AlphaGalileo

WFSJ

 

 

Books

English books prepared for publication by Academy bulletin

 

Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014 a 2015

rocenka_obalka_en.jpg
The Czech Academy of Sciences has issued a report accounting selected research results achieved by its scientific institutes in all research areas in 2014 and in early 2015.
Full version you can find here.

 

kniha
VILLA LANNA IN PRAGUE
The new english expanded edition 

 

kniha
SAYING IT ...ON PAPER


Archive

Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 43. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 29. května 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 38. zasedání konaného dne 22. května 2012 a přidělení bytu a startovacího bytu, výměnu bytu a prodloužení nájmu bytů podle zápisu z 21. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 15. května 2012,
 •  změnu směrnice Akademické rady č. 6/2007 – Pravidla pro odměňování ředitelů pracovišť AV ČR – veřejných výzkumných institucí.

Jmenovala

 •  Mgr. Marii Škochovou tajemnicí Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje s účinností od 1. června 2012.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

 •  na základě návrhů rad příslušných pracovišť AV ČR jmenoval:
 •  v I. vědní oblasti RNDr. Michala Chytila, DrSc., do funkce ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  ve II. vědní oblasti prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc., do funkce ředitele Biologického centra AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. července 2012 do 30. června 2017,
 •  pověřil řízením Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., prof. RNDr. Zbyňka Jaňoura, DrSc., s účinností od 1. června 2012 do jmenování nového ředitele,
 •  převzal záštitu nad:
 •  národními aktivitami oslav Cyrilometodějského jubilea, které budou probíhat v roce 2013,
 •  výstavou Živé vzpomínky. Děti v době holocaustu.

Vzala na vědomí

 •  výsledky hodnocení ukončených badatelských grantových projektů Grantové agentury AV ČR.