ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > březen  > Z Bruselu

Programy EUREKA a Eurostars a úloha Sekretariátu EUREKY při jejich administraci

Sekretariát programu EUREKA v Bruselu zabezpečuje administraci dvou programů pro podporu komerčního výzkumu a inovací. Zástupce Svatopluka Halady, který v období 2005–2006 zajištoval předsednictví ČR programu EUREKA, jsme požádali o přiblížení činnosti Sekretariátu a jeho role při spravování těchto programů.

Svatopluk Halada
Svatopluk Halada
Foto: Archiv autora

Jaká je úloha Sekretariátu a vaše role v jeho činnosti? Spravuje Sekretariát i další programy pro podporu výzkumu a vývoje?
Sekretariát zabezpečuje zejména dva hlavní úkoly – podporuje programovou strategii a činnost předsednických zemí EUREKY, které se střídají v ročním období, a provádí administraci spojenou s předkládáním návrhů projektů EUREKA a EUROSTARS a jejich hodnocením. Navíc zabezpečuje provoz webové stránky a aktivity public relations včetně účasti ­EUREKY na významných veletrzích, konferencích a dalších odborných akcích zaměřených na evropskou spolupráci ve výzkumu a inovacích. Sekretariát dále spravuje program CORNET a program ERA-SME, které pracují s malými a středními podniky a jsou součástí schématu ERA-NET, začleněného v 7. rámcovém programu Evropské unie.
Věnuji se aktivitám spojeným s programem EURO­STARS, kdy jsem v prvních třech výzvách působil jako koordinátor pro podávání návrhů projektů včetně následného hodnocení a vyhlášení výsledků, a jsem odpovědný za mezinárodní kontakty Sekretariátu s nečlenskými zeměmi a mezinárodními organizacemi počítaje v to přípravy nezbytných podkladových dokumentů.

Jak se od sebe programy EUREKA a EUROSTARS liší? Na jaké typy projektů se zaměřují?
Výzkumné projekty EUREKA a EUROSTARS nemají předem stanovené tematické zaměření. Obecně jsou ale cíleny na komerčně orientované výstupy, čímž podporují spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými organizacemi a vysokými školami. Projekty se vytvářejí na základě zájmu výzkumných organizací, jež chtějí rychle uplatnit v praxi své výsledky, nebo naopak průmyslový podnik přizve ke spolupráci výzkumnou organizaci, aby společně vyřešily konkrétní technické zadání, které potřebuje výzkumnou podporu. Program EUROSTARS je specifický tím, že hlavním řešitelem projektu musí být malý nebo střední podnik, jenž realizuje vlastní („in-house“) výzkumné a vývojové činnosti. V rámci projektu EUROSTARS potom spolupracuje s jakoukoli další organizací, ať je to například výzkumná organizace nebo další průmyslový subjekt.
Pro úplnost doplňuji, že v rámci EUREKY se ještě vytvářejí tzv. klastrové projekty, které iniciují velké průmyslové podniky, např. Philips, Alcatel, Siemens apod. Jde o velké tematické projekty nezbytné pro to, aby Evropa nezaostávala v oblastech, jako je mikroelektronika, technologie pro energetiku, integrované softwary atd.

Liší se proces předkládání a vyhodnocování projektů EUREKA a EUROSTARS oproti projektům 7. rámcového programu?
Projekty EUREKY se předkládají prostřednictvím národních kanceláří. Vyhodnocují se rovněž na národní úrovni s tím, že se používá jednotná metodika EUREKY. Administrace projektů vychází z národní úrovně, což je dáno způsobem financování, který v každé členské zemi využívá pouze národní prostředky na výzkum a vývoj. Lze je předkládat v průběhu celého roku a národní koordinátoři způsobilé projekty předávají do Sekretariátu. Projekty EUROSTARS mohou zájemci předkládat elektronickou formou na základě termínových výzev přímo Sekretariátu, kde se podrobují dvou-stupňovému centrálnímu hodnocení; nejprve je hodnotí techničtí experti, následně hodnotící panel. To znamená, že pro EUROSTARS platí stejná administrativní pravidla jako pro rámcové programy.

Jak úspěšné jsou projekty českých účastníků? Kde vidíte jejich silné či naopak slabé stránky?
V programu EUREKA se Česká republika řadí mezi nejaktivnější země a české organizace ročně předkládají kolem dvaceti projektů, které jsou úspěšně vyhodnoceny a získávají možnost národního financování. Spoluřešiteli jsou také ústavy Akademie věd; velmi aktivně si v tomto směru počíná Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Myslím, že ústavy Akademie by mohly více využít prostor, který EUREKA z hlediska administrativní náročnosti a podpory národního financování nabízí pro rychlou komerční aplikaci jejich výzkumných poznatků a výstupů. V programu EUROSTARS, v jehož rámci se uskutečnily tři výzvy, se ukazuje, že projekty s českou účastí často postrádají větší inovační náboj a jejich kvalitativní hodnocení – a tím i schválený počet – je například v porovnání s Rakouskem menší. Velmi potřebné je cíleně vyhledávat a nabízet výzkumné podněty, které mohou být ve spojení s malým nebo středním podnikem dotaženy k úspěšnému komerčnímu využití.

Připravuje Sekretariát do budoucna rozšíření aktivit?
V současnosti si vytváří podmínky z hlediska personálního obsazení a prostorového rozšíření k tomu, aby mohl nabídnout odpovídající profesionální služby a servis jak pro vyhledávání evropských partnerů, tak pro hodnocení různě zaměřených evropských projektů, zejména s účastí malých a středních podniků. Cílem je užší provázanost programů výzkumu a vývoje tak, aby se neztrácely kvalitní projekty, jejichž inovační výstupy pomáhají udržovat konkurenceschopnost Evropy v globální ekonomice.

Kancelář CZELO na svém semináři představila tři projekty tržně orientovaného programu EUREKA.
Kancelář CZELO na svém semináři představila tři projekty tržně orientovaného programu EUREKA.
Foto: Archiv kanceláře CZELO

Prezentace oceněných projektů EUREKA vedených českými firmami v Bruselu
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO) uspořádala 18. listopadu 2009 ve spolupráci se Sekretariátem programu EUREKA a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR odborný seminář, na němž představila tři projekty tržně orientovaného výzkumu programu EUREKA, které koordinovaly české firmy a jež v letech 2007, 2008 a 2009 získaly prestižní ocenění EUREKA a další významná ohodnocení.

Účastníkům, kteří pocházeli především ze styčných kanceláří pro výzkum a vývoj v Bruselu sdružených v rámci IGLO (Informal Group of Liaison Offices for R&D) a z dalších organizací v oblasti podpory výzkumu v Bruselu, v úvodu Martin Kašpárek představil služby a aktivity kanceláře CZELO. Programy EUREKA a EUROSTARS prezentoval Svatopluk Halada. O obsahu, strategii a cílech německého předsednictví programu EUREKA v období 2009–2010 hovořila jeho německá kolegyně Katharina Binder. Podrobnosti o řízení a financování programů EUREKA a EUROSTARS v České republice shrnul národní koordinátor Josef Martinec z MŠMT.

Zástupci českých firem poté na semináři představili oceněné projekty, které jejich společnosti připravily se zahraničními partnery a současně byly také hlavními řešiteli a koordinátory.

Projekt EUREKA/MEDEA+ Onom@Topic, jenž v roce 2007 získal cenu Noblanc Award, představil Ivo Rosol ze společnosti OK System, s. r. o. (Praha). Projekt si kladl za cíl vyvinout hardwarové a softwarové platformy „chytrých“ karet a rámec, který vytváří pro činnost státní správy v členských státech EU možnosti jednotného vydávání interoperačních dokumentů pro elektronickou identifikaci, autentifikaci a přístup k dalším elektronickým službám.

Projekt vývoje přenosného systému pro detekci výbušnin EULASNET EXPLOSIVES ANALYSER společnosti RS DYNAMICS, s. r. o. (Praha) prezentoval George Blaha. V roce 2008 obdržel cenu EUREKA Lynx Award, kterou získávají malé nebo střední podniky, jejichž ekonomický růst významně podpořily výsledky projektu EUREKA.

Projekt elektronických železničních map v Evropě LOGCHAIN+E-RAILMAP uvedl Petr Kroča ze společnosti JERID, s.r.o. (Olomouc), ta ho rovněž koordinovala. Tento projekt byl v loňském roce prezentován také na ministerské konferenci EUREKY v Portu a získal EUREKA Innovation Days 2009 Award za vysoký stupeň inovačního řešení.

Další informace o semináři včetně prezentací jednotlivých řečníků a fotodokumentace je k dispozici na stránkách kanceláře CZELO www.czelo.cz.

MARTIN KAŠPÁREK,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR
EUREKA představuje mezivládní evropskou spolupráci, která od r. 1985 podporuje tržně orientovaný výzkum a vývoj a inovační projekty v průmyslových sektorech. V současnosti sdružuje 38 zemí a EK. Vytváří podmínky pro mezinárodní kooperaci podniků, výzkumných organizací a univerzit. Česká republika je členem tohoto programu od r. 1995. V letech 2005–2006 byla jeho předsedající zemí. EUROSTARS je nový program, který podporuje evropské malé a střední podniky, jež realizují vlastní výzkum a vývoj a zároveň v projektu spolupracují s dalšími organizacemi nebo podniky. Za koordinaci účasti v EUREKA a EUROSTARS a za financování projektů s českou účastí odpovídá MŠMT. České organizace se podílely na řešení již 269 ukončených nebo v současnosti řešených EUREKA projektů. Jejich celkový rozpočet činí téměř 110 milionů eur. Více informací naleznete na http://www.eurekanetwork.org.