ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Gender, rovné příležitosti, výzkum

Transdisciplinární časopis genderových studií

Genderová studia představují dynamicky se rozvíjející oblast bádání, která se od počátku 90. let prosazuje i v České republice. Postupně zde byla etablována výzkumná a univerzitní pracoviště a při Gender Studies, o. p. s., funguje také specializovaná knihovna. Zpočátku ovšem chyběl odborný časopis, který by podpořil rozvoj genderových studií a poskytl platformu jak pro odborníky a odbornice působící v této oblasti, tak pro studentky a studenty se zájmem o témata související s genderovou strukturou společnosti, genderovými aspekty kulturních a ekonomických vzorců či utvářením genderové identity.

Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum
Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum se zaměřuje na otázky související s politickou participací a reprezentací žen, na vztah mezi soukromou a veřejnou sférou a postavení žen v rodině a na kritické zkoumání genderu v rámci společenského uspořádání. Titulní strana č. 2/2009.

Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum, který vydává Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., založilo v roce 2000 oddělení Gender & sociologie. Původně vznikl jako bulletin, ze kterého se v průběhu vývoje, jenž rovněž odráží rozvoj genderových studií u nás, stal uznávaný a recenzovaný odborný časopis pro transdisciplinární oblast genderových studií a feministické teorie, propojující obory sociologie, antropologie, politologie, filozofie, psychologie, historie či ekonomie. Jeho obsahové zaměření garantuje mezinárodní redakční rada; články v něm vycházejí v češtině a angličtině. Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, který schválila RVVI.
Gender, rovné příležitosti, výzkum slouží jak odborníkům a studujícím, tak do jisté míry veřejnosti – zejména z řad političek a politiků, neziskových organizací či médií. V české společnosti otevírá odbornou debatu k zásadním tématům souvisejícím s rozvojem genderové rovnosti; za všechny jmenujme například politickou participaci a reprezentaci žen, postavení mužů a žen v rodině či genderové aspekty marginalizace a multikulturalismu. Vedle původních článků převážně od českých autorek a autorů jsou v časopise rovněž publikovány překladové texty významných feministických odbornic. V posledním čísle byl například otištěn překlad původního eseje kritické teoretičky Iris M. Young, ve kterém autorka polemizuje s dnes již klasickou knihou feministické teorie Gender Trouble od Judith Butler. Iris M. Young je jednou z nejvlivnějších teoretiček současnosti, jejíž práce z oblasti teorie demokracie, spravedlnosti a genderu se vyznačují nejen precizním analytickým zpracováním, ale také nespornou kritickou imaginací. Vřelý vztah Iris M. Young k České republice dokazuje taktéž skutečnost, že v závěru života věnovala svou osobní knihovnu Centru globálních studií, které ji zpří-stupnilo v knihovně Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. U příležitosti vydání tohoto textu jsme také uspořádali seminář, který se dotýkal otázek feministické politiky ve vztahu ke konceptu veřejnosti, vymezení kategorie genderu a jejího využití ve feministických společenských analýzách či reflexe feministického úsilí o uchopení genderové identity. Na semináři vystoupila mimo jiné dr. Hana Havelková, která se zamýšlela nad vztahem kulturní politiky a materiální politiky v České republice, nebo dr. Marek Hrubec, jenž poukázal na propojení kritiky feministické kulturní politiky z pera Iris M. Young a jejího pojetí globální spravedlnosti.

Na semináři vystoupili také Hana Havelková, vedoucí Katedry genderových studií FHS UK, a Marek Hrubec, ředitel Centra globálních studií.
Na semináři vystoupili také Hana Havelková, vedoucí Katedry genderových studií FHS UK, a Marek Hrubec, ředitel Centra globálních studií.
Obě fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Stále aktuálnímu tématu politického zastoupení žen a jejich vlivu na rozhodování bylo věnováno celé číslo časopisu v roce 2008. V České republice jsou ženy v politice významně podreprezentovány, a to nikoli pouze ve vrcholné politice, ale také na všech úrovních veřejně volených funkcí. Naše současná společnost prošla historickou zkušeností naplnění řady sociálních a politických požadavků týkajících se ženských práv (ale ne pouze ženských) – jde například o všeobecné volební právo, právo na majetek, právo na rovné vzdělání atd. Nicméně skutečnost, že se toto formální uznání žen jako plnohodnotných bytostí stále plně neodráží v realitě, se jeví jako velmi naléhavý problém. Rozpor mezi demokratickými ideály vyjádřenými v deklarované rovnosti všech lidí a každodenní realitou tak upozorňuje na širší demokratický deficit v naší společnosti.
Další významnou oblastí s ohledem na rovné příležitosti žen a mužů, která byla na stránkách časopisu prezentována, je téma rodiny a vztahu mezi soukromou a veřejnou sférou. Ačkoli lze v současných západních společnostech vysledovat pozitivní momenty v oblasti emancipace žen a demokratizace genderových rolí, jsou stále doprovázeny zvětšujícími se nerovnostmi mezi různými skupinami žen a strukturálně danými omezeními svobody některých skupin žen a jejich možností odmítnout tradiční genderové role. Zatímco některým skupinám žen současný společenský vývoj umožňuje do značné míry se odpoutat od zodpovědnosti za péči a domácnost, marginalizované skupiny žen paradoxně uzavírá do pout neplacené a málo placené reprodukční činnosti. V České republice se například zejména v průběhu 90. let minulého století tlak rostoucí nezaměstnanosti, orientace na individualismus a genderově konzervativní postoje k péči o malé děti promítly do uplatnění genderově slepých politik, které přispěly k ohrožení postavení matek na trhu práce i k posunu příjmové chudoby od domácností jednotlivců k rodinám s dětmi. Evropská unie proto nyní definuje společenskou podporu péče o děti jako jeden z důležitých cílů, které mají podpořit jak genderovou rovnost, tak požadavky sociální spravedlnosti obecně. Za důležitý efekt podpory formální péče se také považuje uvolnění potenciálu ženské pracovní síly. Vliv rodičovství na zaměstnanost je v České republice velmi významný a konkrétně vliv raného mateřství na zaměstnanost je u nás nejvíce negativní ze všech zemí EU.

Účastnice a účastníci ­semináře Iris M. Young a Judith Butler o feminismu a genderu
Účastnice a účastníci ­semináře Iris M. Young a Judith Butler o feminismu a genderu

Diskuse nad těmito a dalšími aktuálními otázkami na stránkách tohoto odborného časopisu iniciuje další vědecké aktivity, semináře apod. Přispívá nejen k rozvoji transdisciplinární oblasti genderových studií, ale také ke kultivaci české společnosti směrem k větší genderové spravedlnosti a naplnění demokratických ideálů. Recenzovaný časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum je přístupný i v elektronické podobě na webových stránkách www.genderonline.cz, kde naleznete další informace: například o redakční radě či o podmínkách recenzního řízení.

ZUZANA UHDE,
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.