ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 250. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 12. února 2010

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Návrh na uplatnění ustanovení § 14 odst. 5) zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukládá provozovateli IS VaVaI povinnost v případech, kdy jsou do IS VaVaI předány údaje, které neodpovídají definici datových prvků a které ovlivní výši poskytnuté podpory, takové údaje ze systému odstranit a upozornit na to Radu. Rada přerušila projednávání této problematiky na svém 249. zasedání a požádala provozovatele, aby na 250. zasedání Rady předložil návrh na uplatnění sankcí tak, aby poskytovatelé mohli podle § 14 odst. 5 zákona snížit podporu příjemci, který mu nepravdivé údaje předal.
Rada odsouhlasila materiál s tím, že poskytovatelům, kteří neodpovídající údaje předali a současně poskytují příslušným výzkumným organizacím institucionální podporu, snižuje podporu na rok 2011 o 50 %, a poskytovatelům, kteří poskytují podporu, ale údaje předaly jiné orgány, snižuje podporu na rok 2011 o 10 %.

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 – vypořádání detailních připomínek k výstupům z I. etapy Hodnocení
V návaznosti na usnesení z 249. zasedání Rady a na schválený postup stanovený v druhé etapě hodnocení výsledků byli jednotliví poskytovatelé požádáni o vyjádření a případně o konkrétní odůvodnění pro zpětné zařazení těch výsledků, které byly Radou navrženy k vyřazení, v termínu do 4. 12. 2009.
Vyhodnocení obecných připomínek bylo schváleno na 249. zasedání Rady, konkrétní připomínky k jednotlivým záznamům byly projednány s poskytovateli v období do 8. 2. 2010. Veškeré připomínky byly vyřešeny a jejich vypořádání bylo Radě předloženo bez rozporu.

Provozní řád IS VaVaI – platný od roku 2010
Vzhledem k novele zákona č. 130/2002 Sb., vyhlášením zákona č. 110/2009 Sb., bylo vydáno nové Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o IS VaVaI, které nabylo účinnosti dne 1. 1. 2010. Vzhledem k nabytí účinnosti prováděcího předpisu pro IS VaVaI je nutno aktualizovat i Provozní řád IS VaVaI.

Návrh na poskytování podpory pro účelovou dotaci velkých infrastruktur výzkumu podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb. a návrh stanoviska Rady
MŠMT zaslalo ke stanovisku Radě Návrh na poskytnutí účelové podpory velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace BBMRI, CESNET, CESSDA, CzechCOS/ICOS, CzechGeo/EPOS, CzechPolar, CZERA, ESS, ESS – survey, LINDAT/CLARIN, PALS, Reaktory Řež.
Radě byl předložen návrh stanoviska, v jehož závěru se uvádí: „Rada doporučuje MŠMT materiál předložit vládě ve znění se zapracovanými připomínkami Rady a vládě doporučuje materiál schválit ve znění se zapracovanými připomínkami.“

MŠMT zaslalo ke stanovisku materiál Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace.
Radě byl předložen návrh stanoviska, v jehož závěru se uvádí: „Rada doporučuje MŠMT materiál předložit vládě a doporučuje vládě materiál schválit ve znění se zapracovanými připomínkami.“
Rada schválila návrh Stanoviska k návrhu s tím, že doporučuje zkrátit dobu aktualizace na jeden rok, a zároveň uložila sekretariátu zaslat stanovisko k tomuto materiálu MŠMT.

Harmonogram projednávání návrhů výdajů SR VaVaI na rok 2011–2013 se zástupci rozpočtových kapitol
Každoročně předkládaný Harmonogram projednávání návrhů rozpočtu na VaVaI na rok 2011–2013 mezi zástupci Rady a poskytovatelů je navržen v termínu od 8. do 16. 3. 2010, aby mohl být na rozdíl od předchozího období návrh výdajů předložen vládě již v květnu.

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008
Další každoročně předkládaný materiál Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008 byl zpracován podle usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu, vývoje a jeho výsledků a podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009.

Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – 2010
V roce 2008 podle schválených a zveřejněných podmínek v Postupu přípravy Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR bylo Radou deklarováno, že Seznam bude mít platnost pět let, tj. do 31. 12. 2012. Dále bylo deklarováno, že bude veden jako otevřený systém, kdy v ročních intervalech bude prováděna jeho aktualizace, při využití stejných hodnotících principů a kritérií. Seznam po aktualizaci 2009 zahrnuje celkem 467 periodik. Tento poměrně vysoký počet zařazených periodik zapříčiňuje ztrátu exkluzivity seznamu a pravděpodobně jsou hodnoceny i „popularizace“ vlastních výsledků jako odborných článků.
Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje proto doporučuje provést poslední aktualizaci Seznamu v roce 2010, ale pouze po provedení fyzické kontroly již zařazených titulů periodik. Aktualizace Seznamu v roce 2010 je tak rozšířena i o kontrolu vybraných asi 10 % titulů zařazených periodik v předešlých letech.

Zrušení usnesení vlády ze dne 29. září 2005 č. 1260 k návrhu na sjednocení administrativy výzkumu a vývoje
Důvodem zrušení je, že administrativní postupy v materiálu schváleném tímto usnesením již nejsou v souladu s novou právní úpravou v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací. V rámci usnesení bylo uloženo předsedovi RVVI a ministryni MŠMT předložit vládě návrh legislativních změn nezbytných ke zjednodušení administrativy výzkumu a vývoje. úkol byl splněn předložením a schválením návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů (zákon č. 110/2009 Sb., nařízení vlády č. 397/2009 Sb.). Více na www.vyzkum.cz.