ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > březen  > Školství

Spolupráce s Rakouskem

Již od roku 1993 se mohou studenti a akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol v České republice ucházet o stipendia a dotace na projekty spolupráce s rakouskými vzdělávacími institucemi v terciárním sektoru vzdělávání. Umožňují jim to prostředky poskytnuté českým i rakouským ministerstvem školství a vědy vložené do programu AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, který potrvá do 31. 12. 2015.

Na zasedání v rámci spolupráce s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Veterinární univerzitou ve Vídni diskutovali odborníci na téma aplikace právních předpisů EU týkajících se hygieny potravin na zvěřinu z volné přírody.
Na zasedání v rámci spolupráce s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Veterinární univerzitou ve Vídni diskutovali odborníci na téma aplikace právních předpisů EU týkajících se hygieny potravin na zvěřinu z volné přírody.
Všechna fota: Archiv autorky

Stipendia programu se od ostatních liší tím, že jsou určena pouze pro přípravu diplomové, doktorské či habilitační práce (tedy pro studenty od magisterského stupně studia). Výhodou pro uchazeče je skutečnost, že mohou stipendijní pobyt absolvovat na kterékoli vysoké škole v Rakousku, kde se jejich specializace vyučuje. Nemusí se tedy při získávání příslibu přijetí od rakouského pedagoga omezovat pouze na školy, které již mají uzavřenu smlouvu o spolupráci či zapojení do příslušného programu. Vysokoškolští učitelé ve věku do 45 let mají možnost požádat o jednoměsíční stipendium až třikrát ročně. Akademičtí pracovníci mohou na základě návrhu projektu získat dotaci na spolupráci ve výuce a vědě, např. přednášky hostujících profesorů, společné studentské semináře a praktika, bilaterální vědecká sympozia a zasedání, vědecké exkurze studentů, společné vypracování a vydání skript a učebnic, spolupráci ve výzkumu a zpracování doktorské práce v tandemu český a rakouský student. Přehled schválených projektů naleznete ve Zprávě programu za předchozí rok (www.dzs.cz), rovněž v Databázi projektů: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=280&.

Výuku pomocí zpěvu na Letním kurzu češtiny pro rakouské a němčiny pro české studenty – Sommerkolleg – v Českých Budějovicích pořádaly Vladimíra Květounová z JU a Hana Sodeyfi z Univerzity ve Vídni.
Výuku pomocí zpěvu na Letním kurzu češtiny pro rakouské a němčiny pro české studenty – Sommerkolleg – v Českých Budějovicích pořádaly Vladimíra Květounová z JU a Hana Sodeyfi z Univerzity ve Vídni.

Jednou z nejúspěšnějších aktivit programu jsou 2–3 bilaterální letní jazykové kurzy, tzv. Sommerkollegs. Čeští i rakouští studenti se na nich během tří týdnů učí jazyk druhé země pod vedením rodilých mluvčích. Odpoledne diskutují, poslouchají přednášky zajímavých osobností, absolvují čtyři odborné exkurze, večer sledují filmy sousední země a v tandemu český a rakouský student připravují projekty na další dny. Celodenní intenzivní komunikaci v obou jazycích, jíž si především čeští studenti často cení nejvíce, umož­ňuje také ubytování česko-rakouských dvojic.
Vědečtí pracovníci Akademie věd a dalších v. v. i. se mohou ucházet o podporu nákladů na mobilitu při spolupráci s rakouskými partnerskými institucemi prostřednictvím Programu vědecko-technické spolupráce s Rakouskem, který poskytuje prostředky na dvouleté projekty s termínem podání návrhů projektů jedenkrát ročně, a to 15. října 2010.

V rámci Letní překladatelské školy, kterou uspořádaly Michaela Kuklová z Univerzity ve Vídni a Manuela Schwaerzler z Ostravské univerzity, se studenti zúčastnili autorského čtení v Městské knihovně ve Znojmě.
V rámci Letní překladatelské školy, kterou uspořádaly Michaela Kuklová z Univerzity ve Vídni a Manuela Schwaerzler z Ostravské univerzity, se studenti zúčastnili autorského čtení v Městské knihovně ve Znojmě.

Úryvky ze zpráv ze stipendijních pobytů:
Absolventka studijního pobytu na Univerzitě v Linci:
Během pobytu v Linci jsme měla velmi dobrou možnost uskutečnit svůj plánovaný záměr. Lektorky mne nechaly vyučovat a také v praxi využít vlastní výukové programy. Získala jsem přehled o nejčastějších chybách a těžkostech při výuce češtiny u německy mluvících studentů, na jejichž základě sestavím nové materiály pro výuku češtiny.

Absolventka výzkumného pobytu na Zemědělské univerzitě ve Vídni:
Výzkumná měření jsem dělala v laboratoři Institutu hydrauliky a vodního hospodářství pod vedením prof. Dipl.-Ing. Dr. Andrease Klika. Mým hlavním cílem bylo získat důkazy pro diplomovou práci. Během prvních třech týdnů jsem prováděla tři pokusy na simulátoru deště typu „Norton Ladder Rainfall Simulator“ a sama jsem zkoušela experimenty připravit, provést a vyhodnotit údaje. Tak jsem dobře poznala jejich metodiku. Vzhledem k tomu, že na ČVUT, Fakultě strojního inženýrství, používáme stejný simulátor, zkoušela jsem porovnávat výsledky z obou pokusů. To velmi urychlilo časově náročný výzkum.

Absolventka vědeckého pobytu na Univerzitě ve Vídni, Institutu dějin umění:
Cílem mého disertačního projektu bylo rozšíření dosavadního výzkumu jihočeských gotických nástěnných maleb. Snažila jsem se poukázat na kulturní souvislost se sousedními rakouskými oblastmi Horní a Dolní Rakousy, ale také se vzdálenějšími regiony Štýrskem a Tyrolskem, tedy s oblastmi, které italský vliv do Čech zprostředkovaly. Řešený projekt navazuje tematickým a časovým ohraničením na projekt Akademie věd ČR Korpus nástěnných maleb v Čechách 1370–1430. Jakožto stipendistka jsem měla příležitost poznat práci výzkumné pracovnice dr. Elgy Lanc, která zpracovává a systematicky zkoumá rakouské středověké nástěnné malby v projektu Rakouské akademie věd Korpus středověké rakouské nástěnné malby.

Helena Hanžlová,
vedoucí kanceláře programu,
Dům zahraničních služeb


AKTION
Termíny pro podávání návrhů projektů programu AKTION:
30. dubna a 31. října 2010
Termín pro podání žádostí o stipendium pro studenty:
15. března 2010
Termín pro podání žádostí o stipendium pro pedagogy:
15. března, 30. dubna a 31. října 2010

Podrobné informace včetně příslušných formulářů: http://www.dzs.cz
Nabídku jednostranných rakouských stipendií, určených především pro mladé vědecké pracovníky,
naleznete na www.grants.at.
Stipendia určená ke studiu v Rakousku, a to i pro studenty bakalářských studijních programů,
poskytují LLP/Erasmus a CEEPUS: http://www.dzs.cz.