Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu – Nový projekt Národohospodářského ústavu AV ČR a Jana Švejnara

Také vám připadá, že v České republice chybí skutečně fundovaná debata o směřování naší země? Že se veřejná diskuse utápí v množství osobních animozit a žabomyších válek a že často chybí nestranný kvalifikovaný pokus problémy analyzovat a až na základě kvalitní analýzy hledat řešení? Průzkumy veřejného mínění i naše každodenní zkušenost ukazují na značnou míru znechucení české veřejnosti z planých a manipulativně vedených debat a z osobních zájmů motivovaného politikaření.

Zakladatel projektu IDEA Jan Švejnar
Zakladatel projektu IDEA Jan Švejnar

Ač se zdá, že existuje téměř něco jako veřejný konsenzus požadující změnu kvality veřejného života, reálných pokusů něco změnit je málo, a pokud se objevují, často spíše končí pokusem vybudovat vlastní politickou kariéru. Skutečně se s tím již nedá nic dělat a jediné, co zbývá, je rezignace a čekání, zda se v průběhu příštích dekád náš veřejný život zkultivuje sám od sebe? Smutná je z tohoto pohledu často i pozice akademických pracovníků – třebaže by měli patřit mezi elitu společnosti a měli by se podílet na debatě o směřování naší země, často ti nejlepší ztrácejí o veřejné debaty zájem, protože jsou znechuceni nízkou úrovní argumentace a údajnou neochotou veřejnosti na kvalitnější úroveň debaty přistoupit. Výsledná hospodářská a sociální politika se pak často vytváří spíše na stranickém základě než na bázi širšího politického a společenského konsenzu podloženého fakty a odbornou analýzou.

Přitom je záhodno s touto situací bojovat a pokud možno rychle. Česká republika sice dokončila systémovou transformaci od komunismu k demokracii a tržní ekonomice, ale aby skutečně uspěla v mezinárodní soutěži, je nutné maximálně využívat potenciálu, který naše země v sobě má. Bez kvalitní veřejné debaty a určité strategie směřování naší země to však nemusí být možné. Novým pokusem tento status quo změnit je IDEA (Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu), projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. IDEA se chce stát moderním a politicky nezávislým myšlenkovým centrem (think-tankem), které bude vytvářet a nabízet širokou škálu podstatných myšlenek a názorů pro veřejnou sféru založených na solidní analýze, přispívat ke vzniku celonárodní vize a strategie pro budoucnost a poskytovat občanům dostatečné informace k tomu, aby byl jejich hlas výrazněji slyšet uprostřed společenského dění a jejich zvolené představitele vedl k odpovědnosti vůči veřejným zájmům. V neposlední řadě je cílem projektu také více zapojit akademickou sféru do fundované veřejné debaty.

Prosincová diskuse projektu IDEA se setkala s velkým zájmem z řad zástupců soukromých společností, státní správy i médií.
Prosincová diskuse projektu IDEA se setkala s velkým zájmem z řad zástupců soukromých společností, státní správy i médií.

Inspirací pro projekt IDEA byly prof. Švejnarovi zkušenosti osvědčených a fungujících významných think-tanků v zahraničí, např. the American Enterprise Institute, Brookings Institution, Council for Foreign Relations, The Third Way Institute a Center for Global Development ve Spojených státech, Institute for Public Policy Research (IPPR), Centre for Policy Studies (CPS), Centre for Economic Policy Research (CEPR), Royal Institute for International Affairs („Chatham House“) a Royal Society of Arts (RSA) ve Velké Británii, Centre for European Policy Studies (CEPS) v Belgii, Bertelsmann Foundation a Stiftung Wissenschaft und Politik v Německu, DeBenedetti Foundation v Itálii a CASE Foundation v Polsku. Myšlenkový obsah IDEA má být zajišťován experty, akademiky a politiky jak z České republiky, tak i ze zahraničí.

Prosincová diskuse projektu IDEA se setkala s velkým zájmem z řad zástupců soukromých společností, státní správy i médií.

Od konce loňského roku není IDEA jen projektem na papíře. Má za sebou již první veřejnou akci, kterou bylo diskusní fórum Nezaměstnanost a perspektiva konjunktury v České republice a v Evropě, jež se konalo 14. prosince 2009. Na akci vystoupili prof. Jan Švejnar, doc. Daniel Münich a dr. Vilém Semerák, kteří společně prezentovali analýzu vývoje ekonomického cyklu ČR (včetně výsledků odhadů z ekonometrického modelu CERGE-EI, společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR), analýzu vývoje dynamiky vývoje trhu práce a regionálních rozdílů v dopadech finanční krize. V závěrečné fázi se pokusili o predikci vývoje trhu práce a míry nezaměstnanosti v ČR v nejbližší budoucnosti. Podle jejich odhadu (založeného na datech dostupných na začátku prosince 2009) by měl v roce 2010 nastat pomalý návrat k ekonomickému růstu (celkový růst o 0,4–0,8 %). Ten by se měl odrazit i na trhu práce, kde přes další krátkodobé zhoršení dojde postupně ke stabilizaci. Zejména v druhé polovině roku by měla velmi mírně poklesnout míra nezaměstnanosti až k úrovni 6,7–7,3 %.

Nový projekt a první seminář vzbudily poměrně velký zájem i v podnikatelské sféře, což naznačuje, že také v této oblasti existuje značná poptávka po standardizaci a kultivaci českého veřejného prostředí. Zájem nezůstává pouze v rovině verbální podpory, ale i v rovině podpory finanční, která by měla umož­nit, aby nový projekt i v budoucnosti fungoval jako skutečně politicky nezávislý a aby ho podnikatelé osobně podporovali. Prvního semináře se zúčastnili a do debaty se zapojili i špičkoví manažeři působící ve firmách, jako jsou např. IBM, Microsoft či Siemens.

Prosincová diskuse projektu IDEA se setkala s velkým zájmem z řad zástupců soukromých společností, státní správy i médií.
Všechna fota: Archiv NHÚ AV ČR

Jaká budou následující témata, kterým se IDEA chce věnovat v roce 2010? Další plánovaný seminář se bude týkat velmi aktuální otázky fiskální situace České republiky. Cílem je analyzovat současný stav a připravit návrh změn v hospodářské politice, které by vedly k návratu k rozumnému hospodaření tak, aby byly respektovány nutné základy budoucího růstu české ekonomiky a životní úrovně české populace. Své aktivity hodlá tento projekt rozšířit i nad rámec seminářů. V budoucnosti by měla činnost IDEA postupně zahrnovat též širší konzultační a analytické aktivity ve formě účasti na parlamentních slyšeních, diskusí, kulatých stolů, seminářů, konferencí a setkání s občany, ale také vytvářet vlastní návrhy a analýzy, které budou veřejnosti přístupné na internetu.

Oblasti zájmu, jimž se bude IDEA v budoucnosti věnovat, můžeme zařadit do čtyř základních kategorií:
(1) Česká republika, Evropská unie (EU) a bezpečnostní situace v Evropě – role EU v globálním světě, strategie ČR versus strategie EU, přijetí a role společné evropské měny, eura, národní a evropská bezpečnost;
(2) Ekonomické a sociální reformy – veřejné finance, vzdělání – výzkum a vývoj – inovace, zdravotní péče, důchody, pracovní trh;
(3) Témata životního prostředí a energetiky – otázky globálního oteplování, emisní limity CO2, obchodní povolení, energetická závislost a diverzifikace;
(4) Činnost státního systému České republiky – etika ve veřejné službě, soudy a právní systém, zadávání veřejných zakázek na centrální a místní úrovni, efektivita regulačního systému.

Vedle zaměření na hlavní aktivity bude IDEA zároveň spolupracovat s českými akademickými institucemi a v relevantních oblastech i s jinými neziskovými organizacemi s cílem maximalizace efektivity a přínosu pro Českou republiku. Myšlenkový obsah IDEA budou zajišťovat experti, akademici a politici jak z České republiky, tak i ze zahraničí.

Co od nového projektu čekat do budoucna? Jeho úspěch není zaručen, ale má pro něj slušné předpoklady a dobrou výchozí pozici díky osobě zakladatele i podpoře jeho mateřské instituce. Pokud se podaří alespoň zčásti přispět ke zvýšení úrovně debat o ekonomickém směřování České republiky a pokud se zásluhou tohoto projektu podaří zlepšit i komunikaci mezi akademickou sférou a sférou veřejnou a komerční, určitě to za námahu a pokus stojí.

MARKÉTA MLIKOVÁ a VILÉM SEMERÁK,
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.