Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 13. zasedání Akademické rady AV ČR dne 2. února 2010

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Svolala XXXVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR
(osmé řádné zasedání Sněmu v pátém funkčním období 2006–2010) na čtvrtek 22. dubna 2010 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:
 • Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komisí Akademického sněmu;
 • Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2009 a zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXXV. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš (písemné materiály rozesílány s pozvánkou);
 • Volby části členů Akademického sněmu pro funkční období 2010–2014 podle čl. 11 odst. 1 písm. e) a f) Stanov AV ČR (seznam kandidátů rozesílán členům Sněmu s pozvánkou);
 • Návrh Koncepce činnosti Akademie věd ČR pro období 2010–2014 – J. Drahoš (písemný materiál rozesílán s pozvánkou);
 • Návrh na úpravu Statutu Grantové agentury AV ČR – M. Flieger (písemný materiál rozesílán s pozvánkou);
 • Návrh na úpravu Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR – H. Illnerová (písemný materiál rozesílán s pozvánkou);
 • Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2009 a její závěrečný účet – P. Bobák (písemný materiál rozesílán s pozvánkou);
 • Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Kočka (písemný materiál bude rozdán před zasedáním);
 • Volné návrhy;
 • Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, schválení usnesení a závěr zasedání.

Schválila
 • provedení restrukturalizačních opatření ke splnění usnesení vlády ČR k návrhu změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací v Kanceláři AV ČR;
 • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 10. zasedání, konaného dne 26. ledna 2010.

Souhlasila
 • s pokračováním zapojení AV ČR do HERA Network.

Jmenovala
 • prof. Ing. Jiřího Čtyrokého, DrSc., předsedou Koordinační komise pro zařazování pracovníků pracovišť AV ČR do nejvyššího kvalifikačního stupně na zbytek funkčního období 2009–2013 s účinností od 2. února 2010;
 • prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc. (Slezská univerzita v Opavě) členem Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR;
 • doc. Ing. Karla Ciahotného, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) členem Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR;
 • doc. Ing. Eduarda Hulicia, CSc., členem Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje.

Vzala se souhlasem na vědomí
 • doporučení Vědecké rady AV ČR ke jmenování ředitelů pracovišť AV ČR.

Doporučila předsedovi AV ČR
 • aby udělil čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách prof. Barry L. Kargerovi, Ph.D. (The Barnett Institute, Northeastern University, Boston).

Vzala na vědomí
 • zprávy o výsledcích kontroly a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků v Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., v Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.