ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 243. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 15. května 2009

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Usnesením vlády ze dne 4. 5. 2009 č. 573 k návrhu na jmenování nového člena RVV byl jmenován nový člen RVV, zástupce pro lékařský výzkum a vývoj, kterým se stal doc. Bohuslav Svoboda. Rada jej zvolila také předsedou Bioetické komise RVV.

Bioetická komise RVV pořádá společně s Evropskou komisí, DG Research, Science, Economy and Society – Governance and Ethics Unit, v rámci akcí českého předsednictví 13th Forum of National Ethics Councils, které se uskuteční v Kongresovém centru Praha ve dnech 4.–5. 6. 2009.

NP VaVaI – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Materiál zpracovaný podle výsledku 6. jednání Řídící skupiny NP VaVaI a odsouhlasený Radou na jejím 242. zasedání byl dne 10. 4. 2009 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. V termínu odpovědělo celkem 26 připomínkových míst, z nichž 10 vzneslo připomínky, z toho šest resortů (MZ, MŽP, MF, MŠMT, AV ČR a GA ČR) vzneslo připomínky zásadní.
Vlastní vypořádání připomínek bylo projednáno na 7. jednání Řídící skupiny k NP VaVaI konaném dne 5. 5. 2009 a odsouhlaseno předsednictvem Rady dne 7. 5. 2009, se zástupci připomínkových míst bylo vypořádání projednáno dne 13. 5. 2009. Podle tohoto konečného jednání upravená verze je vládě předkládána bez rozporu.

Návrh výdajů SR VaVaI 2010–2012
Podle usnesení z 242. zasedání Rady byla rozeslána tabulková (textová) část návrhu SR VaVaI všem resortům s žádostí o vyjádření a jednání v případě zásadních připomínek.
Stanoviska s připomínkami zaslali AV ČR, MD, MŠMT, MV, MZ a MŽP.
Podle akceptovaných připomínek a závěrů navazujících jednání byl zpracován 3. návrh rozpočtu s jediným rozporem (s AV ČR).
Dne 30. dubna 2009 byl vládě předložen nový střednědobý výdajový rámec, kde výdaje na VaVaI na léta 2010 až 2012 zůstávají na úrovni r. 2009. Proto byl připraven 4. návrh rozpočtu, který byl předložen ke schválení Radě před standardním meziresortním připomínkovým řízením a před předložením Ministerstvu financí v termínu do 18. května 2009.
Rada vzala na vědomí stanoviska resortů, závěry jednání s poskytovateli ve dnech 24. až 28. března 2009 k jejich vypořádání a návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012 MF, zachovávající výdaje na VaVaI na léta 2010–2012 na úrovni r. 2009, schválila předložený 4. návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 a uložila rozeslat materiál do meziresortního připomínkového řízení.
Doporučila dále AV ČR, aby o dalších výdajích na činnost AV ČR, které ostatní resorty hradí z jiných prostředků, než jsou výdaje na VaV, jednala přímo s MF s tím, že Rada toto jednání podpoří. Rada tyto výdaje nemůže do návrhu výdajů na VaV zahrnout, neboť musí postupovat stejně u všech rozpočtových kapitol a nemůže tedy z výdajů na VaV hradit výdaje poskytovatelů na řízení výzkumných organizací, resortní infrastrukturu, stavební investice atd. Rada nemůže ani posoudit oprávněnost těchto výdajů požadovaných AV ČR, neboť za ně odpovídá MF.
Rada doporučila vládě, aby dodržela původně odsouhlasený návrh 8% nárůstu výdajů na VaVaI v letech 2010–2012, a uložila 1. místopředsedkyni Rady a předsednictvu Rady jednat s MF a vládou o zvýšení výdajů na VaVaI v letech 2010–2012. Dále uložila předsednictvu Rady, aby vydalo prohlášení k nedostatečné výši výdajů na VaVaI na léta 2010–2012.

Návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009
Na 242. zasedání Rady bylo Komisi pro hodnocení výsledků uloženo předložit návrh Metodiky 2009 na 243. zasedání Rady.
V rámci vnitřního připomínkového řízení Rady k tomuto dokumentu byly vzneseny pozměňovací návrhy, kdy Rada na zasedání o jednotlivých pozměňovacích návrzích veřejně hlasovala.
Dle výsledků veřejného hlasování Rada následně schválila předloženou Metodiku 2009 ve znění pozměňovacích návrhů a uložila rozeslat materiál do meziresortního připomínkového řízení.

Postup po přijetí novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje byla dne 27. dubna 2009 vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 110/2009 Sb. Z textu novely zákona vyplývá řada přímých a nepřímých úkolů, které musí Rada a její sekretariát ve většině případů zpracovat a předložit je vládě. Stanovené úkoly se týkají úplného znění zákona, novely nařízení vlády č. 267/2002 Sb., statutu TA ČR, jmenování předsednictva TA ČR, statutu GA ČR, statutu Rady, obměny členů Rady. V materiálu byly navrženy interní termíny plnění úkolů Rady odsouhlasené předsednictvem Rady. Rada schválila předložený postup plnění úkolů vyplývajících z novely zákona č. 130/2002 Sb. a uložila věcně příslušným místopředsedům Rady a sekretariátu Rady zajistit jejich plnění.