ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 3. zasedání Akademické rady AV ČR dne 12. května 2009

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 • přidělení finančních prostředků na podporu výzkumných projektů a dlouhodobých pobytů v roce 2009,
 • Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 6/2007 – Pravidla pro odměňování ředitelů pracovišť AV ČR – veřejných výzkumných institucí.


Souhlasila

 • s uzavřením smlouvy o sdružení k vytvoření a provozování Laboratoře anorganických materiálů,
 • s účastí Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., ve sdružení CzechBio – asociace biotechnologických společností ČR, z. s. p. o.,
 • s právními úkony provedenými Majetkovou komisí AV ČR.


Jmenovala

 • RNDr. Jiřího Gabriela, DrSc., předsedou Grantové agentury AV ČR na druhé funkční období,
 • prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc., zástupcem Rady pro výzkum a vývoj v Dozorčí radě Grantové agentury AV ČR,
 • prof. RNDr. Jana Zimu, DrSc., předsedou Dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
 • prof. RNDr. Jana Zimu, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,
 • Komisi pro informační technologie AV ČR pro funkční období 2009–2013 ve složení: předseda – prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (místopředseda AV ČR); členové – Jan Anděl (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.), RNDr. Václav Babický (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.), Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Ladislav Beneš, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Václav Brunnhofer, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), RNDr. Ivan Černý, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.), Ing. Čeněk Číšecký (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), RNDr. Petr Divina, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), Ing. Martin Duda (Knihovna AV ČR, v. v. i.), Ing. Miroslav Fridrich (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.), PhDr. Vladimír Havlík, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Michal Heřman (Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Ondřej Jakl, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Ivan Janda, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Martin Jarník (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Josef Jursa, CSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Andrej Kugler, CSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.), Ing. Mario Nečesal (Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.), RNDr. Lukáš Pellar (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Herman Pospíšil (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.), Ing. Petr Sunega (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Tomáš Svoboda (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Ing. Jaroslav Štrunc (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.), Ing. Marcela Švamberková (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jiří Vackář, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Petr Vaníček (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.), Jana Vojířová (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.), Petr Vondrášek (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.); tajemník – Ing. Miroslav Indra, CSc. (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.).


Doporučila

 • předsedovi AV ČR, aby udělil čestnou medaili De Scientia et Humanitate Optime Meritis
RNDr. Zdeňku Ceplechovi, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.),
prof. RNDr. Emilu Palečkovi, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
doc. RNDr. Luboši Perkovi, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.),
prof. PhDr. Františku Šmahelovi, DrSc., dr. h. c. mult. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.),
prof. Terenci G. Langdonovi, Ph.D., DSc., dr. h. c. (University of Southern California, USA),
 • čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách prof. RNDr. Václavu Zizlerovi, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.),
 • čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Patricku Brunovi (European Synchrotron Radiation Facility, Francie),
 • čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci vědeckého výzkumu prof. Otto S. Wolfbeisovi (University of Regensburg, Německo),
 • čestnou oborovou medaili Gregora Johana Mendela za zásluhy v biologických vědách prof. Jamesi H. McKerrowi (University of California, USA),
 • čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách Ing. Blance Wichterlové, DrSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.),
 • čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách prof. MUDr. Josefu Sykovi, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.) a prof. Asle Pitkänenové, MD,PhD., DSc. (University of Kuopio, Finsko)
 • čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy Michaelu Londesboroughovi, Dr. (Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.),
 • čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách doc. JUDr. Josefu Blahožovi, DrSc. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.),
 • pamětní medaili Jana Patočky prof. JUDr. Monice Pauknerové, CSc. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.),
 • čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky
JUDr. Janu Bártovi, CSc. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.),
Miroslavu Hudečkovi (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
Karlu Melicharovi (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
prof. Ing. Jiřímu Niederlemu, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
 • čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách
prof. Dr. Zdeňku V. Davidovi (Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC, USA),
prof. Dr. Anne Hudsonové, FBA (University of Oxford, Velká Británie),
 • čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy
 • Sylvě Daníčkové, prom. historičce (externě Akademický bulletin),
 • PhDr. Jindře Jarošové (Český rozhlas Praha),
 • předsedovi AV ČR, aby udělil RNDr. Anně Mackové, Ph.D., výjimku z pravidel pro udělování Prémie Otto Wichterleho týkající se úpravy termínu výplaty odměny.


Navrhla

 • předsedovi AV ČR, aby udělil Prémii Otto Wichterleho v roce 2009 mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR.


Vzala na vědomí

 • Výroční zprávu o stavu spisové a skartační služby na pracovištích AV ČR za rok 2008,
 • informaci o výsledcích doplňovacích voleb do oborových rad Grantové agentury AV ČR,
 • změnu příslušnosti hospodaření ve prospěch AV ČR s objektem Hybernská č. p. 1000/8 na pozemku parc. č. 513 a s pozemkem parc. č. 513 k. ú. Nové Město, obec Praha na AV ČR podle usnesení vlády ČR č. 600/2009.