ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

236. zasedání Rady pro výzkum a vývoj

Informace z 236. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 10. října 2008

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Volba místopředsedy Rady pro výzkum a vývoj
Podle usnesení vlády ze dne 10. září 2008 č. 1172 byl odvolán z členství v Radě její místopředseda doc. Vladimír Viklický. Podle Statutu Rady jsou místopředsedové Rady voleni tajnou volbou z řad členů. Rada zvolila místopředsedou Rady Ing. Jaroslava Doležala, CSc.

Analýza VaVaI 2008 – vypořádání připomínkového řízení
Rada schválila každoročně předkládaný materiál Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím 2008.

Návrh na jmenování členů předsednictva a předsedy GA ČR
Dosavadním členům předsednictva GA ČR – prof. Josefu Sykovi, prof. Pavlu Chráskovi, prof. Janu Uhlířovi a Ing. Františku Vaníčkovi, CSc., skončí jejich 2. funkční období 9. prosince 2008, resp. 6. ledna 2009. Další člen předsednictva GA ČR prof. Jan Sokol požádal o uvolnění z funkce člena předsednictva z důvodů delšího pracovního pobytu v zahraničí.
S ohledem na končící funkční období předsedy Grantové agentury ČR a dalších členů předsednictva GA ČR Rada pro výzkum a vývoj vyzvala 15. srpna 2008 zainteresované subjekty – členy vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů, předsedy AV ČR, GA ČR, AVO, ČKR, a RVŠ a právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem – k podávání návrhů na pět členů předsednictva GA ČR včetně předsedy. Ze zaslaných návrhů byly vládě navrženi Radou tito kandidáti: prof. Bohuslav Gaš, technické vědy, prof. Ivan Netuka, přírodní vědy, prof. Cyril Höschl, lékařské vědy, prof. Petr Matějů (předseda), společenské vědy, a prof. Otomar Linhart, zemědělské vědy.

Rada schválila stanovisko ke:
Koncepci obranného aplikovaného výzkumu do roku 2015, kde doporučuje vládě materiál schválit v předloženém znění po doplnění koncepce podle uvedených připomínek.

Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu do roku 2015, kde požaduje na poskytovateli materiál dopracovat ve smyslu uvedených připomínek s odvoláním na konzultaci a způsob vypořádání neakceptovaných nebo částečně akceptovaných zásadních připomínek projednat s Radou pro výzkum a vývoj.

Meziresortní koncepci aplikovaného VaV národní a kulturní identity do r. 2015, kde doporučila vládě materiál schválit v předloženém znění.

Návrhu na stanovení odměn členů RVV a zprávě o činnosti RVV za rok 2008, zprávě o činnosti GA ČR a návrhu na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2008, zprávě o činnosti poradních orgánů Rady a návrhu na stanovení odměn členů poradních orgánů Rady za rok 2008 a uložila sekretariátu Rady, aby ho zaslal před předložením vládě do meziresortního připomínkového řízení.

Koncepci IS VaV a požádala svého předsedu, aby tento materiál předložil vládě.

Návrh změn struktur IS VaV na rok 2009
Uvedené změny vyplývají z již schválených dokumentů, z návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, z Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 a z návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.
Změny jsou dále vyvolány požadavky poskytovatelů a příjemců podpory, které byly vzneseny v průběhu roku 2008 a které byly shledány jako požadavky vedoucí ke zjednodušení kontrol a zpřesnění údajů předávaných do IS VaV a které výrazně omezují možnost předávat vědomě chybné či nesprávné údaje, na což bylo ze strany některých poskytovatelů poukazováno v předchozích letech.

Doplnění stálých zpravodajů Rady
Členství v Radě skončilo k 15. září 2008 doc. Františku Ježkovi, doc. Karlu Šperlinkovi a místopředsedovi Rady doc. Vladimíru Viklickému, kteří byli stálými zpravodaji Rady. Novými byli jmenováni prof. Petr Fiala a Ing. Zbyněk Frolík. Dalším zpravodajem se stal nově zvolený místopředseda Rady Ing. J. Doležal, CSc.