ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

50. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Svolala

 • v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR (páté zasedání Sněmu v pátém funkčním období 2006–2010) na úterý 16. prosince 2008 v 9:30 hodin a navrhla mu tento program:
 1. Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komisí Akademického sněmu;
 2. Zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXXII. zasedání Akademického sněmu;
 3. Představení kandidátů na funkci předsedy AV ČR a volba kandidáta, který bude navržen na jmenování předsedou AV ČR pro funkční období 2009–2013;
 4. Návrh na úpravu Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR;
 5. Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2009;
 6. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu;
 7. Volné návrhy;
 8. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, schválení usnesení a závěr zasedání.


Schválila

 • postup přípravy výročního hodnocení v AV ČR včetně harmonogramu, dotazníku Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2008 a hlavní dosažené výsledky a osnovy výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2008 (podrobné informace a pokyny se pracovištím sdělují zvláštním dopisem).


Souhlasila

 • s programem Týdne vědy a techniky 2008;
 • s dalším zajištěním badatelské činnosti Centra medievistických studií AV ČR a UK v Praze při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i.;
 • s realizací projektu Rozšíření podnikatelského inkubátoru Inovačního biomedicínského centra Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.;
 • s úkony týkajícími se nakládání s majetkem na základě návrhů pracovišť AV ČR;
 • s přidělením dvou služebních a čtyř startovacích bytů.


Vyslovila předchozí souhlas

 • se záměrem Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., stát se řádným členem České membránové platformy, o. s.;
 • se záměrem Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., a Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., založit sdružení Regioskop, z. s. p. o.


Vzala na vědomí

 • informaci o 82. valném shromáždění Union Académique Internationale.