ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > leden  > Z Bruselu

ERA in Action

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) ve spolupráci s partnerskými kancelářemi neformálního sdružení IGLO (Informal Group of R&D Liaison Offices in Brussels) uspořádala 18. listopadu 2015 v Bruselu seminář zaměřený na zkušenosti s hodnocením projektů programu „Horizont 2020“ a přípravou grantových dohod. Seminář volně navazoval na akci z roku 2014 (více v AB 12/2014), kdy národní experti diskutovali o prvních zkušenostech s programem „H2020“.

 

17_1.jpg


Aktéři semináře představili výstupy dotazníkového šetření na téma hodnocení projektů H2020 a přípravy grantové dohody (bylo analyzováno 385 dotazníků z 22 zemí); následovaly dvě paralelní sekce a panelová diskuse se zástupci institucí Evropské unie (Evropská komise a Výkonná agentura pro výzkum). Výstupem je tak ­jako u předchozí akce dokument, který obsahuje závěry diskuse, poukazuje na problematické skutečnosti a definuje doporučení a návrhy na zlepšení. Semináře se zúčastnilo 39 zástupců z 16 evropských zemí, které mají v Bruselu styčné kanceláře pro vědu, výzkum a inovace (VaVaI) a zástupci ­Evropské komise (DG RTD a Výkonné agentury pro výzkum – REA). Z České republiky se zúčastnily Zlatuše Novotná (CEITEC, Masarykova univerzita Brno) a Zdeňka Pokorná (ČEZ Distribuce).


Hodnoticí proces

Více než polovina účastníků dotazníkového šetření vyjádřila spokojenost s hodnoticím procesem jako takovým, přičemž míra spokojenosti je vyšší u zástupců univerzit a veřejného sektoru. Nespokojenost u mnoha účastníků souvisí se skutečností, že projektové návrhy, byť byly hodnoceny pozitivně, nedosáhly na financování. Spíše než s hodnocením je tento fakt spojen s množstvím podávaných návrhů (tzv. oversubscription) a nízkou mírou úspěšnosti. Spokojenost s kvalitou evaluačních zpráv se u různých částí programu H2020 liší (spíše spokojenost převládá u MSCA a ERC, spíše nespokojenost u nových typů projektů – například SME Instrument).
Experti vyjádřili následující doporučení: zavést obecné pravidlo dvoukolového hodnocení pro všechny oblasti H2020 a zvážit zkrácení doby mezi uzávěrkou prvního a druhého kola, snížit počet stran projektového návrhu jak v prvním, tak v druhém kole a posílit 30–40% úspěšnost v druhém kole. Dále doporučili pro MSCA zakázat opětovné podávání návrhu, pokud je hodnocen pod tzv. threshold (minimální počet bodů pro získání financování), klást větší důraz na text výzvy v části „impact“ a poskytovat otevřené informace o počtu projektů, které budou v dané ­výzvě/tématu financovány, a tomu přizpůsobit rovněž otevřenost výzvy. Z pohledu kvality hodnoticích zpráv (tzv. Evaluation Summary Reports, ESRs) se aktéři shodli na nutnosti zpětné vazby všech hodnoticích kritérií odpovídajících délce návrhu, důrazu na nedostatky návrhu a doporučení na zlepšení. Poukázali rovněž na skutečnost, že by mezi hodnotiteli každého návrhu měl být vždy zastoupen někdo s předchozí zkušeností. Také například doporučili, aby se posílily kontakty mezi předkladateli a projektovými úředníky a zveřejňování výsledků.


Příprava grantové dohody
(Grant Agreement, GA)

Z dotazníkového šetření vyplynula spokojenost s procesem přípravy grantové dohody – téměř 80 % dotázaných se vyjádřilo kladně, stejně jako k technickým aspektům příprav. Problematické části se ve většině případů týkaly validace účastníků a jejich statusu. Mezi doporučeními opětovně zaznělo, že je potřebné, aby se zlepšila přímá komunikace s validačním týmem a zdokonalilo jeho personální posílení, zveřejňovaly se nejčastější chyby, jichž se účastníci v procesu validace dopouštějí, zdokonalilo se vyhledávání v databázi účastníků a poskytování průběžných informací o stavu validace. Z pohledu přípravy konsorciální smlouvy (Consortum Agreement, CA) by účastníci u projektového úředníka ocenili, kdyby měl k dispozici informace o existujících modelech těchto smluv, možnost zajistit podpis CA před zahájením projektu (nikoli striktně před podpisem GA, jak je tomu nyní) a měl více času na přípravu CA (nutné zejména v případě konsorcií s větším počtem partnerů). Na závěr zazněla doporučení pro „nováčky“ v H2020 – nezbytná je přehlednější komunikace o změnách v dokumentech (například formou zasílání newsletteru), jasné upozornění a vysvětlení, čeho se týká, a všeobecně přehlednější a schematičtější manuály.
Kompletní dokument s výstupy ze semináře a doporučeními naleznete na www.czelo.cz.

KATEŘINA SLAVÍKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR