ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Hodnocení v plném proudu

MARINA HUŽVÁROVÁ

K tomu, aby Akademie věd mohla co nejobjektivněji posoudit kvalitu své práce a svých výstupů, potřebuje získávat kvalitativní i kvantitativní informace o své činnosti v národním, evropském a světovém kontextu. Jedním z hlavních nástrojů, které k tomu používá, je pravidelné hodnocení v pětiletých cyklech. To aktuální, za období 2010–2014, začalo loni na jaře a s jeho dosavadním průběhem seznámila účastníky Akademického sněmu členka Akademické rady a předsedkyně Koordinační rady hodnocení prof. Eva Zažímalová.

11_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za zmíněné období se začalo připravovat prakticky vzápětí po minulé velké evaluaci. Obdobný je i cíl, tedy získání komplexních informací o postavení vědy v Akademii v kontextu národním i mezinárodním, získání podkladů pro strategické řízení AV ČR jako celku, stejně jako zprostředkování nezávislého a srovnatelného hodnocení a zpětné vazby pro řízení jednotlivých ústavů a jejich vědeckých týmů. Žádné hodnocení však nemůže být naprosto dokonalé a jeho příprava vychází ze zkušeností z předcházejících akcí svého druhu i z inspirace v zahraničí.

Mezinárodní aspekt je v hodnocení AV ČR velmi důležitý. Jaké jsou hlavní principy současného hodnocení a v čem se liší od toho minulého?
Hlavních principů je pět: informované peer-review, oborovost, dvoufázovost, oddělené hodnocení a financování a transparentnost. Aby se docílilo respektování oborových specifik, hodnotí se po oborech, a to ve dvou navazujících fázích. První fáze přinesla mezinárodní oborové informované peer-review kvality jednotlivých výstupů (tedy publikací, patentů apod.). Teprve ve druhé fázi se jednalo o mezinárodní oborové informované peer-review pracovišť a jejich vědeckých týmů.
Oddělené hodnocení a financování znamená, že součástí závěrečných zpráv hodnocení nebudou finanční doporučení. Rozhodnutí o finančních otázkách je záležitostí manažerského řízení Akademie věd ČR. Transparentnosti je dosaženo průběžným informováním uvnitř naší instituce a navíc budou závěry hodnocení přiměřeným způsobem zpřístupněny veřejnosti.

Loni se od dubna do června oborově hodnotily vědecké výstupy týmů z jednotlivých pracovišť. Je nasnadě, že se počty týmů dosti lišily. Prozradíte, kolik týmů v kolika oborech bylo a množství přihlášených výstupů?
Celkem bylo k hodnocení přihlášeno 377 vědeckých týmů z 52 ústavů. Tyto týmy přihlásily do první fáze hodnocení celkem 5594 výstupů, které příslušely k 27 oborům. Jednotlivé obory a podobory byly rozřazeny do 13 oborových panelů, které prováděly vlastní hodnocení kvality výstupů. Největší počet výstupů byl přihlášen k panelu „Fyzika“, v těsném závěsu následovaly panely „Chemie“ a „Biologie, biotechnologie a zemědělské vědy“. Z hlediska podoborů bylo nejvíce výstupů přihlášeno k podoboru „Plant Sciences, Botany“ (podle mezinárodního číselníku oborů).

Hodnotitelé pocházejí například i ze vzdálených končin, jako je Malajsie, Singapur nebo Uruguay. Jak důležitou roli hrála znalost českého jazyka?
Znalost češtiny byla důležitá a nutná především u některých humanitních oborů. Nicméně i u oborů přírodovědných nebo inženýrských bylo přihlášeno několik výstupů v českém jazyce, které samozřejmě zahraniční hodnotitelé posuzovat nemohli. V takových případech byli pozváni hodnotitelé z České republiky nebo Slovenska, ale důsledně jsme dbali na to, aby nedošlo ke konfliktu zájmů. Celkově bylo externích hodnotitelů (kteří prováděli vlastní hodnocení výstupů na žádost panelů) 1230 a pouze 24 z nich bylo z České republiky.

11_2.JPG

Jak se stanovovaly výsledné stupně? Lišily se v rámci komisí názory na jejich udělení?
Externí hodnotitelé zařazovali výstupy do kvalitativních stupňů, které byly definovány takto: 1 – world-leading; 2 – internationally excellent; 3 – recognized internationally; 4 – recognized nationally; 5 – below standard or others.
Pro každý výstup byly vyžádány minimálně dva externí posudky. V případech, kdy se oba hodnotitelé lišili jen o stupeň (např. 1 vs. 2 nebo 2 vs. 3), rozhodl o konkrétním zařazení výstupu předseda panelu na návrh oborově příslušného člena panelu. Když se hodnotitelé neshodli o více než jeden kvalitativní stupeň (např. 2 vs. 4 nebo 1 vs. 3), oborově příslušný člen panelu zadal vypracování posudku třetímu hodnotiteli. Na základě všech tří posudků, ale i pokud se nepodařilo z objektivních důvodů třetí posudek získat, rozhodl o výsledném zařazení výstupu předseda panelu na návrh oborově příslušného člena panelu. Pokud se přes veškerou snahu nepodařilo v průběhu první fáze hodnocení získat potřebné dva posudky na konkrétní výstup (tedy buď žádný posudek, nebo pouze jeden), o výsledném zařazení výstupu rozhodl předseda panelu na návrh oborově příslušného člena panelu.
Všechny panely využily celou škálu kvalitativních stupňů a výstupy nebyly porovnávány mezi sebou, ale ve vztahu k aktuální mezinárodní úrovni daného oboru.

Jak se zpracovávají dílčí výstupy?
Kvalitativní profily výstupů týmů, tedy podíly výstupů v jednotlivých kvalitativních stupních za týmy i pak celkově za daný ústav, zpracovali kolegové z Knihovny AV ČR do grafu, a to na základě výsledků hodnocení v panelech. Získané profily pak KNAV doplnila o bibliometrické údaje definované v Základních principech hodnocení 2010–2014, a v této podobě je získali ředitelé ústavů i Akademická rada. Profily dostaly poté k dispozici oborové komise ve druhé fázi hodnocení, jimž sloužily jako jeden ze vstupů k této části hodnocení.

První fáze tedy znamenala předstupeň, z jakých hledisek se vycházelo v následné části hodnocení ústavů AV ČR i vědeckých týmů?
Ve druhé fázi se posuzovalo šest aspektů činnosti ústavů a jejich vědeckých týmů: celková kvalita výsledků a podíl týmu(ů) i pracoviště na jejich získání; společenská (sociální, ekonomická a kulturní) relevance; zapojení studentů do výzkumu; postavení v mezinárodním i národním kontextu; vitalita, udržitelnost a perspektiva; a nakonec strategie a záměry do budoucnosti.

Nyní již hodnotitelé navštěvovali pracoviště. V jakém složení pracovaly komise?
Hodnocení ve druhé fázi provádělo 13 oborových komisí organizovaných podle stejného oborového zaměření jako panely v první fázi. V komisích bylo zastoupeno 70–80 % expertů ze zahraničí, zbývající byli z České republiky. Velikost komisí odpovídala počtu hodnocených týmů a oborové pestrosti v dané komisi. Nejmenší měla čtyři členy, největší se skládala ze 14 osob. V komisích pracovali experti ze 17 zemí.

11_2.JPG

Akademie jako zadavatel si jistě ponechala možnost pozorovat průběh akce…

Návštěv komisí na ústavech se zúčastnili pozorovatelé zadavatele, tedy členové Akademické rady (případně Vědecké rady AV ČR), a zástupci hodnocených ústavů. Pozorovatelé se však zásadně neúčast­nili vlastního hodnocení, pouze dohlíželi na dodržování základních principů hodnocení a v případě potřeby pomáhali organizačně.

Noticka jednoho z předsedů komisí, která zazněla na zasedání Akademického sněmu, mi evokuje otázku: Umožňují pravidla připomínky během hodnocení?
Samozřejmě umožňují a je to pro Akademickou radu jako zadavatele velmi důležitá zpětná vazba. Po ukončení první fáze jsme si vyžádali komentáře od předsedů panelů a totéž uděláme i po skončení fáze následné, kdy si vyžádáme připomínky a komentáře nejen od předsedů komisí, ale také od ředitelů ústavů. Někteří experti z komisí a panelů i někteří ředitelé nám své připomínky již spontánně posílají a my za ně velmi děkujeme.

Co se děje poté, když komise předloží Závěrečné zprávy?
Většina komisí již své zprávy zpracovala a prostřednictvím elektronického rozhraní je dostali k dispozici ředitelé ústavů. Ti mají tři týdny na vyjádření k průběhu hodnocení a k závěrečné zprávě. Pokud se bude hodnocený ústav domnívat, že závěrečná zpráva porušuje zásady stanovené v základních principech hodnocení, nebo že některé skutečnosti byly v závěrečné zprávě nepřesně či nesprávně interpretovány, může ředitel požádat Koordinační radu hodnocení o přehodnocení zprávy příslušnou oborovou komisí. Pokud Koordinační rada hodnocení uzná námitku za oprávněnou, komise bude požádána o opětovné posouzení znění Závěrečné zprávy. Pracoviště pak bude mít možnost vyjádřit se k její konečné verzi.

Na sněmu jste zdůraznila, že výsledky hodnocení jsou důležité především jako nezávislá informace o úrovni vědecké práce a kvalitě další činnosti ústavů. Jak se promítne po finanční stránce?
Dopad na financování ústavů, resp. na výši institucionální dotace není hlavním cílem tohoto hodnocení, i když je jedním z jeho aspektů, resp. dopadů. Výsledek nemůžu sama předjímat, protože to bude kolektivní rozhodnutí Akademické rady. Ovšem samotné výsledky hodnocení rozhodně nebudou jediným kritériem při případných úpravách výše institucionální dotace.

V tuto chvíli se ještě plným tempem pracuje na velké komplexní inventuře vědecké práce. Výsledky svého hodnocení za období 2010–2014 předloží Akademie věd ČR sobě i veřejnosti na jarním zasedání Akademického sněmu.