ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Usnesení XLVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

XLVII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd ČR, konané dne 15. prosince 2015 v Praze, přijímá toto usnesení:

12_3.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

I.
Akademický sněm

1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c.,
2. ve smyslu čl. 14 písm. e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLVI. zasedání Akademického sněmu.

II.
Akademický sněm

1. ve smyslu čl. 14 písm. f) Stanov Akademie věd ČR schvaluje podle předloženého návrhu a s úpravami podle připomínek, jak jsou uvedeny v doplňku k bodu 3 programu:
a) rozdělení Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., na dvě části s nástupnickými institucemi Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., (nově vzniklá nástupnická instituce) a Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i., (již existující nástupnická instituce) ke dni 1. ledna 2016,
b) zřízení Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., jako nástupnické instituce Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., ke dni 1. ledna 2016,
2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby v součinnosti s ředitelem Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., ředitelem Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., a osobou pověřenou řízením Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., učinila příslušná právní, personální, organizační a ekonomická opatření k realizaci schváleného rozdělení,
3. určuje, že Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., bude zařazen ve struktuře Akademie věd ČR do 6. sekce.

III.
Akademický sněm

1. bere se souhlasem na vědomí předloženou zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a o očekávaných výsledcích jejího hospodaření v roce 2015,
2. ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR předběžně schvaluje rozpočet Akademie věd ČR na rok 2016 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu s podmínkou, že se ukazatel celkových výdajů rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR v rámci zákona o státním rozpočtu nebude lišit od údajů projednaných Akademickým sněmem o více než 7 %. Současně zmocňuje Akademickou radu AV ČR, aby po konečném schválení zákona o státním rozpočtu provedla nezbytná upřesnění rozpisu rozpočtu Akademie věd ČR na pracoviště a informovala o tom XLVIII. zasedání Akademického sněmu,
3. v případě, že se ukazatel celkových výdajů rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR v rámci zákona o státním rozpočtu změní o více než 7 % vůči výdajům projednaným na zasedání Akademického sněmu, ukládá Akademické radě AV ČR, aby zabezpečila hospodaření pracovišť AV ČR v prvních měsících roku 2016 v rozpočtovém provizoriu Akademie věd ČR odvozeném z projednaného návrhu rozpočtu a předložila nový návrh rozpočtu na rok 2016 a jeho rozpisu na pracoviště XLVIII. zasedání Akademického sněmu,
4. souhlasí, aby Akademická rada AV ČR ve smyslu čl. 29 Stanov Akademie věd ČR schválila závěrečný účet rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR za rok 2015 s tím, že tento dokument bude dodatečně předložen ke schválení XLVIII. zasedání Akademického sněmu.

IV.
Akademický sněm bere s připomínkou na vědomí informaci o probíhajícím hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014.

V.
Akademický sněm

1. schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu,
2. na návrh Dozorčí komise Akademického sněmu ukládá Akademické radě AV ČR, aby se ve spolupráci s Vědeckou radou AV ČR zabývala opatřeními vedoucími ke zvýšení prestiže titulu DrSc./DSc.

V Praze 15. prosince 2015
Ověřili: prof. Jiří Chýla, CSc.,
předseda návrhové komise Akademického sněmu,
PhDr. Pavel Baran, CSc., předsedající Akademického sněmu