ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Radiofarmaceutický přípravek

Dceřiná společnost Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži, spin-off firma RadioMedic, s. r. o., předložila Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstvu zdravotnictví žádost o zahájení specifického léčebného programu s novým diagnostickým radiofarmakem, které obsahuje analogy somatostatinových receptorů. RadioMedic obohacuje svůj sortiment čtyř přípravků pro pozitronovou emisní tomografii (PET) o další, čímž přispívá k udržení české nukleární medicíny na evropské úrovni.

13_1.gif
[68Ga] DOTATOC, [68Ga]Galium 1,4,7,10-tetra-azacyklododekan-1,4,7,10-tetra octová kyselina-Tyr3 octreotid

Nové radiofarmakum [68Ga]DOTATOC je diagnostický přípravek určený pro zobrazování neuroendo­krinních nádorů (NET). NET představují heterogenní skupinu nádorů, které mají společnou typickou histologickou skladbu a endokrinní metabolismus. Na buněčných membránách obsahují velké množství receptorů pro vazbu peptidových hormonů, a tudíž jsou ideálním cílem pro metody nukleární medicíny, jak pro diagnostiku, tak pro peptido-receptorovou radionuklidovou terapii (PRRT). Na rozdíl od monoklonálních protilátek mají peptidy výrazně příznivější farmako­kinetiku. Jejich vylučování je rychlé, okamžitě pronikají do tkání a mají velmi nízkou antigenicitu.
Z komerčně dostupných radiofarmak pro zobrazování exprimovaných receptorů u NET pomocí jednofotonové scintigrafie (SPECT) je k dispozici 111In-DTPA octreotid (Octreoscan) a 99mTc-EDDA/HYNIC-TOC (Tektrotyd). V posledním desetiletí se vyvíjejí nové peptidové analogy pro značení radionuklidy, které emitují pozitrony. 68Ga má ve srovnání s ostatními radionuklidy výsostní postavení, neboť je toto radiofarmakum snadno dostupné z radionuklidového generátoru a nevyžaduje přítomnost cyklotronu na pracovišti. K dispozici jsou také mnohé chelatační molekuly, jež s 68Ga vytvářejí stabilní komplexy a umožňují značení vhodných nosičů. Pro zobrazování receptorů se užívá DOTA jako bifunkční chelatační činidlo, které se váže na receptorové peptidy. Peptidy značené DOTA jsou stabilní in vivo a mají vhodnou farmakokinetiku (vysokou a specifickou vazbu na nádorové receptory).

13_2.jpg
Fota: Archiv ÚJF AV ČR
Kolektiv výzkumníků, který v režimu správné výrobní praxe pracuje na syntetizačním modulu pro aseptickou přípravu 68GaDOTATOC.inj umístěném ve stíněném laminárním „horkém“ boxu (dolní snímek).


Vyšetřování přítomnosti somatostatinových receptorů má význam také díky možnosti vázat na stejné peptidy radionuklidy emitující beta záření, například 90Y nebo 177Lu, jež lze použít pro specifickou receptorovou radioterapii. Otevírá se tak cesta individualizované molekulární medicíně. Diagnostická scintigrafie přitom může poskytnout důležité informace pro modifikaci podané dávky. Zdůvodnění včasné a přesné diagnostiky a následného terapeutického řešení dokládá například zjištění, že u pacientů s neodstraněným primárním NET byl medián přežití stanoven na čtyři roky, u pacientů s odstraněným primárním nádorem činil 7,4 roku; přehled byl zpracován za období 1975–1997.

13_3.jpg

Syntézu nového radiofarmaka [68Ga]Galium ­DOTATOC uskutečnil kolektiv pracovníků Radio-Medic bez nároků na veřejné prostředky (granty). Rovněž klinické zkoušení uhradí společnost z vlastních prostředků.
Vzhledem k poločasu rozpadu 68Ga (68 minut) bude radiofarmakum prozatím dostupné pouze pracovištím pražské aglomerace (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice na Homolce).

FRANTIŠEK MELICHAR,
RadioMedic, s. r. o.