ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > duben  > Věda a výzkum

Pražské setkání logiků

Stejnojmennou dvoudenní konferenci uspořádal Filosofický ústav AV ČR (FLÚ) ve dnech 7. a 8. února 2014 ve vile Lanna v pražské Bubenči – převzal tak štafetu od Ústavu informatiky AV ČR (ÚI), pod jehož taktovkou se v loňském roce konalo úspěšné sympozium obdobného zaměření a rozsahu.

11_1.jpg
Fota: Archiv FLÚ AV ČR
Na sympoziu vystoupil mj. Petr Glivický z Matematického ústavu AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulty UK.


Logika se prolíná s jinými vědními obory, především filozofií, matematikou, informatikou a lingvistikou. Není náhodou, že pracoviště, jež takříkajíc inzerují logiku přímo ve svém názvu, najdeme v Matematickém ústavu AV ČR (MÚ), ale také ve FLÚ, jakož i na mnoha českých univerzitách; logický výzkum se však mnohdy jinde uskutečňuje i bez nominálního zviditelnění. V naší republice má logika pevnou tradici, působí zde světoznámí odborníci i týmy různých částí spektra oboru. I kdybychom měřili ryze českou optikou, je logika oborem rozlehlým, sahajícím od základů matematiky přes filozofii jazyka až k aplikacím v informatice. Vedle specializovaných konferencí je proto žádoucí věnovat čas také odborným setkáním v plénu, jež jsou vzácnou příležitostí k novým pohledům na vlastní práci i k navázání kontaktů a spolupráce. Nezávisle na měřítku je ostatně jevem typickým, že odborný zájem vybočuje z momentálně daných hranic, přesahuje je a posouvá.

Tento požadavek není českou specialitou – například Asociace symbolické logiky (Association for Symbolic Logic) každoročně na různých evropských pracovištích pořádá Logické kolokvium, které je konferencí takřka panlogickou, o plenárních setkáních asociace na americké půdě nemluvě. Záměrem Pražského setkání logiků je zprostředkovat početné odborné veřejnosti z různých a různorodých pražských i mimopražských pracovišť v oboru intenzivní kontakt na domácí půdě.
Odborný program tradičně vychází z hodinových přednášek věnovaných konkrétním aktuálním tématům a výsledkům výzkumu. Podstatnou součástí jsou i neformální diskuse. Program letošního setkání připravil programový výbor vedený Rostislavem Horčíkem z ÚI. Účastníci vyslechli kupříkladu přednášky Emila Jeřábka (MÚ), Ladislava Kvasze (FLÚ a Pedagogická fakulta UK) nebo Stefana Ratschana (ÚI). Zahraničním hostem byl Sean Walsh (University of California).

11_2.jpg

K radosti pořadatelů se setkání pravidelně účastní také studenti logiky včetně studentů postgraduálního studia, kteří vystoupili s příspěvky o výsledcích své práce. Konference se odehrává v neformální, neuspěchané a přátelské atmosféře, na její přípravě se obvykle kromě pořadatelů podílí svými podněty logická komunita.
Pražské setkání logiků podpořil projekt OPVK Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (č. reg. CZ.1.07/2.2.00/28.0216) spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Díky této významné podpoře se letošního ročníku zúčastnili i studenti a učitelé logiky z mimopražských univerzit (Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská v Ostravě). Bližší informace lze nalézt na http://logika.flu.cas.cz/cz/prazske-setkani-logiku/setkani-logiku-2014.

ZUZANA HANIKOVÁ,
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.,
ONDREJ MAJER,
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.