ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Příprava volby členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR na funkční období 2013–2017

Na XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, které bylo svoláno na 19. března 2013, se uskuteční volba členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR na čtyřleté funkční období 2013–2017. Členové Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR budou voleni podle Stanov Akademie věd ČR platných od 1. ledna 2007.

06_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Členové Akademické rady AV ČR budou voleni podle následujících pravidel:

  •  Členy Akademické rady volí tajným hlasováním Akademický sněm ze svých členů, kteří byli do této funkce navrženi shromážděními výzkumných pracovníků jednotlivých pracovišť AV ČR. Vedle těchto členů jsou členy Akademické rady z titulu svých funkcí předseda AV ČR, jmenovaný prezidentem republiky na návrh Akademického sněmu projednaný vládou ČR, a předseda Vědecké rady AV ČR, kterého volí tajným hlasováním Vědecká rada.
  •  Celkový počet členů Akademické rady je nejvýše sedmnáct; při tom se přihlíží k přiměřenému zastoupení hlavních vědních oblastí Akademie.
  •  Tatáž osoba může být zvolena členem Aka­-demické rady nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční ­období.
  •  Členství v Akademické radě je neslučitelné s funkcí ředitele pracoviště AV ČR a s funkcí člena Dozorčí komise Akademického sněmu.

Pro volbu členů Akademické rady AV ČR na funkční období 2013–2017 byli navrženi:
 

I. Oblast věd o neživé přírodě

Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (nar. 1955) – Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Prof. Jiří Chýla, CSc. (nar. 1948) – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (nar. 1966) – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Doc. Ing. Josef Lazar, Dr. (nar. 1965) – Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jan Šafanda, CSc. (nar. 1952) – Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Ing. Karel Aim, CSc. (nar. 1947) – Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ing. Petr Bobák, CSc. (nar. 1951) – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (nar. 1963) – Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jan Hrušák, CSc. (nar. 1960) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (nar. 1944) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (nar. 1959) – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (nar. 1955) – Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (nar. 1952) – Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

III. Oblast humanitních a společenských věd

PhDr. Pavel Baran, CSc. (nar. 1957) – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (nar. 1956) – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (nar. 1956) – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
PhDr. Petr Nejedlý (nar. 1953) – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (nar. 1961) – Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. (nar. 1971) – Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (nar. 1973) – Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Členové Vědecké rady AV ČR budou voleni podle následujících pravidel:

  •  Vědeckou radu tvoří zástupci pracovišť AV ČR, zástupci vysokých škol a dalších institucí výzkumu a vývoje a významní vědci ze zahraničí. Volí ji Akademický sněm z kandidátů navržených shromážděními výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR.
  •  Vědecká rada má nejvýše třicet členů, z toho nej­méně jednu čtvrtinu a nejvýše jednu třetinu tvoří externí členové včetně členů zahraničních. Při volbě členů se rovněž přihlíží k přiměřenému zastoupení hlavních vědních oblastí Akademie.
  •  Na rozdíl od kandidátů na funkce předsedy AV ČR a členů Akademické rady nemusí být osoby kandidující do Vědecké rady členy Akademického sněmu. Členy Vědecké rady mohou být i ředitelé pracovišť AV ČR.
  •  Počet funkčních období, po která lze vykonávat funkci člena Vědecké rady, není omezen.

Pro volbu členů Vědecké rady AV ČR na funkční období 2013–2017 byli navrženi:

Interní kandidáti

I. Oblast věd o neživé přírodě

Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (nar. 1946) – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (nar. 1964) – Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (nar. 1962) – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (nar. 1951) – Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (nar. 1944) – Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (nar. 1954) – Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. (nar. 1944) – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Milan Paluš, DrSc. (nar. 1963) – Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (nar. 1967) – Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. (nar. 1947) – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. (nar. 1943) – Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (nar. 1941) – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (nar. 1948) – Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Doc. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc. (nar. 1946) – Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (nar. 1954) – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (nar. 1944) – Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (nar. 1951) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. (nar. 1956) – Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (nar. 1967) – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (nar. 1930) – Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (nar. 1942) – Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. (nar. 1958) – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
MUDr. Radim Šrám, DrSc. (nar. 1939) – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (nar. 1947) – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

III. Oblast humanitních a společenských věd

Prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (nar. 1950) – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Prof. PhDr. Lubomír Konečný (nar. 1946) – Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (nar. 1955) – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. (nar. 1962) – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (nar. 1950) – Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. (nar. 1976) – Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (nar. 1958) – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (nar. 1941) – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. (nar. 1953) – Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (nar. 1959) – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult. (nar. 1934) – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (nar. 1971) – Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
PhDr. Natalie Venclová, DrSc. (nar. 1945) – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (nar. 1957) – Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. Krešimir Žigić, Ph.D. (nar. 1958) – Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
 

Externí kandidáti

I. Oblast věd o neživé přírodě

Prof. Dr. Ing. habil. Ivo Herle (nar. 1966) – Technische Universität Dresden, Institut für Geotechnik
Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. (nar. 1951) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav částicové a jaderné fyziky
Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (nar. 1948) – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (nar. 1957) – Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Doc. Ing. Josef Koubek, CSc., FEng. (nar. 1947) – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav organické technologie
Prof. Ing. Miloš Marek, DrSc. (nar. 1939) – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemického inženýrství

III. Oblast humanitních a společenských věd

Doc. Mirjam Friedová, Ph.D. (nar. 1956) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav obecné lingvistiky
Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (nar. 1943) – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla (nar. 1972) – Universität Wien, Institut für Slawistik
Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (nar. 1949) – Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta