Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 51. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 8. ledna 2013 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Svolala XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR na úterý 19. března 2013 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:

1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu;
2. Zamyšlení nad vývojem a činností Akademie věd ČR v uplynulých čtyřech letech, návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2012 a zpráva o činnosti Akademické rady za období od XLI. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš;
3. Volba členů Akademické rady AV ČR a volba členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017;
4. Zpráva o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2009–2013 – J. Čtyroký;
5. Zpráva o vyhodnocení a přínosech podpory excelence v Akademii věd ČR – V. Mareček nebo J. Pánek;
6. Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2012 a její závěrečný účet – P. Bobák;
7. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Rákosník;
8. Volné návrhy;
9. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání.

Schválila

 •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 45. zasedání konaného 3. ledna 2013 a přidělení bytu a startovacích bytů, prodloužení nájmu bytů a startovacího bytu a ukončení nájmu startovacího bytu dohodou podle zápisu z 25. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 19. prosince 2012,
 •  novelizovanou směrnici Akademické rady AV ČR o ubytování v hotelu Mazanka a penzionu Sedlec,
 •  přidělení investičních prostředků na přístrojové vybavení,
 •  přidělení finančních prostředků na podporu pokračujících dlouhodobých pobytů v roce 2013 a na podporu zahajovaných výzkumných projektů a dlouhodobých pobytů v roce 2013 a úpravu statutu Rady programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
 •  záměr Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., provést nutné úpravy budovy po odstěhování Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

Souhlasila

 •  s výsledky konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných dohod pro rok 2013,
 •  se Smlouvou o zřízení a provozování společného pracoviště mezi Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Botanickým ústavem AV ČR, v. v. i., a se vstupem Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., do Sdružení CzechBio,
 •  se Smlouvou o zřízení a provozování společného pracoviště Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

Jmenovala

 •   RNDr. Vladimíra Rudajeva, DrSc., místopředsedou Grantové agentury AV ČR pro oblast věd o neživé přírodě na druhé funkční období s účinností od 12. ledna 2013.

Doporučila předsedovi AV ČR

 •  aby na základě návrhu předloženého Radou pracoviště jmenoval Mgr. Ondřeje Beránka, Ph.D., ředitelem Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. února 2013 do 31. ledna 2018.

Vzala se souhlasem na vědomí

 •  opatření provedená k realizaci usnesení XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR.