ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > červen  > Z Bruselu

KTT – pole dosud nezorané?

Přenos znalostí a technologií (Knowledge and Technology Transfer – KTT) patří již mnoho let mezi významné prvky konkurenceschopnosti. Na programu evropských institucí, zvláště Evropské komise, Rady EU a Evropského parlamentu, se KTT objevuje ve větší intenzitě v souvislosti s návrhem budovat od roku 2000 Evropský výzkumný prostor (European Research Area, ERA).

21_1.jpg
Foto: Archiv CZELO
Na semináři, který připravila kancelář CZELO, se sešli zástupci bruselských institucí.


Pro udržení a posílení konkurenceschopnosti Evropy je zásadní vytvářet nové znalosti a uplatnit je v nových výrobcích a službách. Využití původních myšlenek a nápadů ovšem předpokládá spolupráci vědců a průmyslu. KTT se proto v posledních letech stal klíčovým prvkem národních i evropských politik v oblasti vzdělávání, výzkumu, inovací, podnikání a průmyslu. Hlubší diskusi iniciovalo sdělení EK ze září 2006 Uvádění znalostí do praxe: široce založená inovační strategie pro EU a po veřejné konzultaci (2006) též Doporučení Evropské komise (2008), které poskytuje členským státům návod k vytváření efektivnějších a ucelenějších národních politik v oblasti duševního vlastnictví. Přílohu uvedeného dokumentu tvořil Kodex zásad k posílení KTT, určený veřejným výzkumným institucím a vysokým školám. Aktuální dění v oblasti KTT analyzovaly expertní skupiny EK či studie připravené na zakázku pro EK. Přenos znalostí a technologií je rovněž jedním z klíčových pilířů ERA; v rámci Rady EU se KTT věnuje i expertní podskupina poradního Výboru pro ERA.
Kromě evropských institucí je KTT stěžejním tématem též pro zájmová sdružení. Jako příklad uveďme Ligu evropských výzkumných univerzit (League of European Research Universities – LERU), která v lednu 2012 vydala studii o kancelářích pro transfer technologií. V první části se dokument věnuje úloze těchto kanceláří a jejich relevanci pro akademickou obec; v části druhé analyzuje jejich řízení a strukturu, přičemž za zásadní kritérium úspěchu označuje jejich nezávislost, a to jak správní, tak i finanční; třetí část identifikuje deset kritických faktorů, které zajišťují efektivnost kanceláří.

21_2.jpg

O aktuálním dění v oblasti KTT na praktické úrovni, pestrosti jeho aktivit a zdrojích financování se zástupci bruselských institucí dozvěděli na mezinárodním semináři, který 24. dubna 2012 zorganizovala kancelář CZELO. Na setkání se poprvé představila Skupina TTO (Technology Transfer Offices Circle), kterou spravuje Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre JRC) – generální ředitelství EK (Directorate General). Aktéři dále vyzdvihli význam uznávání odborného povolání pro KTT, nutnost podpořit jeho zřízení a organizování vzdělávacích kurzů pro certifikaci a akreditaci. Prezentován byl také úspěšný příklad KTT ve výzkumném centru a na univerzitě a jak v transferu technologií pomáhá podnikatelské sféře síť EEN (Enterprise Europe Network). Jak využít strukturálních fondů (v tomto případě Evropského sociálního fondu) demonstroval projekt EF-TRANS, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výstupy ze semináře včetně prezentací všech řečníků a fotogalerie naleznete na http://czelo.cz/detail_/?news=3350.
Přenos výsledků výzkumu do nových komerčních výrobků je komplexní proces, který předpokládá angažovanost široké škály subjektů. Nestačí pouze navýšit veřejné investice do výzkumu, nýbrž je nutné vytvořit rámec, který proces KTT usnadní; a to zejména tak, že podpoří spolupráci mezi výzkumem a průmyslem a zajistí, aby Evropa mohla fungovat jako jednotný trh znalostí.

ANNA VOSEČKOVÁ,
Česká styčná kancelář
pro výzkum a vývoj – CZELO,
Technologické centrum AV ČR