ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 42. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 9. května 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 37. zasedání konaného 26. dubna 2012.

Jmenovala

 •  RNDr. Jiřího Gabriela, DrSc., místopředsedou Grantové agentury AV ČR s účinností od 15. května 2012,
 •  doc. PhDr. Lydii Petráňovou, CSc., členkou Předsednictva Grantové agentury AV ČR s účinností od 15. května 2012,
 •  prof. RNDr. Zbyňka Jaňoura, DrSc., koordinátorem spolupráce AV ČR s Pardubickým krajem a projektů AV ČR ve Sdružení obcí Orlicko.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

 •  na základě návrhů rad příslušných pracovišť AV ČR jmenoval

v I. vědní oblasti:

 •  doc. Jana Řídkého, DrSc., do funkce ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  RNDr. Petra Lukáše, CSc., do funkce ředitele Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  doc. Ing. Jiřího Homolu, CSc., DSc., do funkce ředitele Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  prof. RNDr. Ludvíka Kunze, CSc., dr. h. c., do funkce ředitele Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  Ing. Zdeňka Cháru, CSc., do funkce ředitele Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  Ing. Ilonu Müllerovou, DrSc., do funkce ředitelky Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., na pětileté funk-ční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  prof. Ing. Miloše Drdáckého, DrSc., dr. h. c., do funkce ředitele Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  prof. RNDr. Pavla Bosáka, DrSc., do funkce ředitele Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  prof. RNDr. Radima Blahetu, CSc., do funkce ředitele Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  RNDr. Josefa Stemberka, CSc., do funkce ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,

ve II. vědní oblasti:

 •  prof. RNDr. Václava Hořejšího, CSc., do funkce ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května 2012 do 30. dubna 2017,
 •  Ing. Miroslava Punčocháře, DrSc., do funkce ředitele Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  RNDr. PhDr. Zdeňka Hostomského, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  RNDr. Martina Bileje, DrSc., do funkce ředitele Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 15. června 2012 do 14. června 2017,
 •  RNDr. Miroslava Vosátku, CSc., do funkce ředitele Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 15. června 2012 do 14. června 2017,

ve III. vědní oblasti:

 •  prof. PhDr. Marka Blatného, CSc., do funkce ředitele Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  doc. PhDr. Pavla Kouřila, CSc., do funkce ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,
 •  PhDr. Oldřicha Tůmu, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 15. června 2012 do 14. června 2017,
 •  PhDr. Zdeňka Uherka, CSc., do funkce ředitele Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017,

pověřil řízením:

 •  Ing. Janu Bludskou, CSc., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. června 2012 do jmenování nového ředitele,
 •  prof. RNDr. Františka Sehnala, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. června 2012 do jmenování nového ředitele,

 udělil:

 •  Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách prof. Gillesi Godefroyovi (Institut de Mathématiques, Jussieu, Paris, France),
 •  Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Allanu Hughovi Mac Donaldovi, Ph.D. (The University of Texas at Austin, Texas, USA),
 •  Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách RNDr. Jaroslavě Folbergrové, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.),
 •  Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách prof. Dr. Ulrichu G. Leinslemu, Dr. (Universität Regensburg, Fakultät fűr Katholische Theologie, Regensburg, Germany),
 •  Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách prof. Johannu P. Arnasonovi, Ph.D. (La Trobe University, Melbourne, Australia),
 •  Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy:
 •  PhDr. Mileně Secké, CSc. (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur),
 •  doc. RNDr. Františku Weydovi, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.),
 •  Prémii Otto Wichterleho v roce 2012 těmto mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR:

I. Oblast věd o neživé přírodě
1. Mgr. Jan Jurčák, Ph.D. ­– Astronomický ústav
2. Mgr. Antonín Černoch, Ph.D. ­– Fyzikální ústav
3. Mgr. Oldřich Kepka, Ph.D. ­– Fyzikální ústav
4. Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D. ­– Geologický ústav
5. RNDr. Jan Kalina, Ph.D. ­– Ústav informatiky
6. Ing. Vít Jakubský, Ph.D. ­– Ústav jaderné fyziky
7. PhDr. Josef Baruník, Ph.D. ­– Ústav teorie informace a automatizace
II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd
1. RNDr. Ivan Fiala, Ph.D. ­– Biologické centrum
2. Mgr. Hana Pivoňková, Ph.D. ­– Biofyzikální ústav
3. Mgr. Ing. Pavel Trávníček, Ph.D. ­– Botanický ústav
4. Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D. ­– Fyziologický ústav
5. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. ­– Ústav biologie obratlovců
6. Mgr. Vendula Bohlen Šlechtová, Ph.D. ­– Ústav živočišné fyziologie a genetiky
7. Mgr. Karel Janko, Ph.D. ­– Ústav živočišné fyziologie a genetiky

III. Oblast humanitních a společenských věd
1. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. ­– Filosofický ústav
2. Mgr. Petr Urban, Ph.D. ­– Filosofický ústav
3. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. ­– Psychologický ústav
4. Mgr. Radka Dudová, Ph.D. ­– Sociologický ústav
5. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. ­– Ústav pro soudobé dějiny,

 převzal záštitu nad akcemi SCIAP 2012 – soutěžní přehlídka popularizace vědy a Workshop SCIAP 2012.

Vzala se souhlasem na vědomí

 •  opatření provedená k realizaci usnesení XL. zasedání Akademického sněmu AV ČR konaného dne 19. 4. 2012.

Vzala na vědomí

 •  zprávu o činnosti Majetkové komise AV ČR za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011,
 •  zprávu o plnění smluv o spolupráci s Pardubickým krajem a Sdružením obcí Orlicko,
 •  Výroční zprávu o stavu spisové a skartační služby na pracovištích AV ČR za rok 2011.